Landskapsarkitektur med förlängd livscykel – skicka in ditt bidrag

Vad är då cirkulärt byggande för landskapsarkitekten? I huvudsak handlar cirkularitet om att ta hand om det vi har, inte slänga, i stället återvinn och återbruka och att gestalta för avveckling. Nedan har vi beskrivit tre förhållningssätt till cirkulär landskapsarkitektur.

Projekt som ni skickar in ska förhålla sig till minst ett av följande teman:

1. Bevarande

Minimera och förebygga. Projekt som tar hand om det vi redan har, där bevarande har varit tongivande för utformningen av platsen. Att se platsens förutsättningar och utgå från dem på ett inspirerande och innovativt sätt. Minimera insatsen – spara, skydda, vidareutveckla.

2. Upprepad cirkulation

Återbruka, återanvända. Projekt där återbruk har varit tongivande för utformningen av platsen. Genom inventering finna befintliga material som kan användas på nytt sätt. Principen är att inte slänga i stället bearbeta och renovering eller ges ny plats eller ny funktion.

3. Långvarig cirkulation

Återbrukbarhet, utveckling genom förvaltning, flexibilitet. Projekt där utformning förutsätts och/eller tillåts förändras med tid och användning, gestalta för avveckling. Det kan handla om “placemaking” eller tvärt om; en plats som avvecklas och med tiden få en annan funktion. Det kan också handla om projekt där landskapsarkitektur skapats genom förvaltning och omsorg. För långvarig cirkulation krävs långa tidsperspektiv och öppenhet för förändring men också rena material som kan återbrukas.

Sista dagen för att skicka in bidrag har passerat.