Introduktion av akademins representanter

Representanterna för Landskapsakademin väljs på 2+2 år. Här hittar du en presentation av de aktuella ledamöterna.

Emma Lundborg

Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Exploateringskontoret Stockholms Stad.

Jag är landskapsarkitekt på Exploateringskontoret, Stockholms stad sedan 2017. Dessförinnan har jag en bakgrund på olika privata kontor sedan 2003. På exploateringskontoret är vi landskapsarkitekter specialister inom offentliga rum och följer projekten från framtagandet av detaljplan till genomförande. Stockholm har ett ambitiöst bostadsmål där värnandet om, och utvecklingen av, de offentliga miljöerna är viktigt och nödvändigt för att kunna skapa hållbara stadsmiljöer.

Jag arbetar främst i stora, komplexa, stadsutvecklingsprojekt – men mina arbetsuppgifter har även innefattat juryarbete samt expertstöd internationellt. Jag är engagerad i akademien sedan 2021 och är sedan hösten nybliven ordförande. Förutom att som ordförande hålla en lagom ordning på mina kompetenta kollegor inom akademien, klappar mitt hjärta lite extra för landskapsarkitektens yrkesroll och kompetens samt våra internationella samarbeten.

Nils de Bruin

Nils de Bruin, landskapsarkitekt LAR/MSA, Kragh & Berglund.

Till vardags är jag landskapsarkitekt på Kragh&Berglund i Köpenhamn. Till min förvåning har jag nu arbetat som landskapsarkitekt i 20 år och tycker fortfarande att det är ett roligt och meningsfullt arbete. Jag tycker allra mest om att arbeta med offentliga rum. I Skandinavien skall vi vara stolta över den kvalitet som våra platser, parker och torg håller, mycket tack vare vår profession. Jag ser ett stort värde i att arbeta tvärdisciplinärt och vill att landskapsarkitekter skall bli bättre på att samarbeta med andra discipliner.

Att arbeta med konstnärer är något som jag själv har lärt mig mycket av. I akademin vill jag bla diskutera tävlingar, hur “emerging architects” kan komma in på marknaden, vår yrkestitel och roll i byggbranschen.

Pia Jonsson

Pia Jonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Landskapslaget,
projektledare IFLA Congress 2023.

Jag är landskapsarkitekt och har sedan 2012 varit anställd på Landskapslaget i Stockholm där jag jobbar med projekt i olika skalor, från tidiga skeden till byggfas, med expertis inom platsskapande och medskapande processer. Att hitta kreativa och innovativa sätt att jobba tillsammans med barn och unga har genomsyrat mycket av mitt engagemang och min yrkesroll.

Sedan 2012 har jag även haft ett engagemang i Kenya där jag driver projekt kring bland annat temporära aktiviteter i gaturummet och att stärka unga tjejers perspektiv i staden. Det globala perspektivet ligger mig varmt om hjärtat och jag har ett stort intresse för dessa frågor vilket jag drivit genom olika initiativ, bland annat tillsammans med UN-Habitat och Arkitekter utan gränser. Mitt engagemang i Sveriges Arkitekter startade redan under studietiden då jag satt som vice ordförande för Sveriges Arkitekters Studenter. I Akademin för Landskapsarkitektur har jag varit engagerad sedan 2019, och är invald som IFLA-delegat.

Hildegun Varhelyi

Hildegun Varhelyi, landskapsarkitekt LAR/MSA, Institutionen för stad och land, SLU Ultuna.

Jag är landskapsarkitekt med egen verksamhet och adjungerad professor i landskapsarkitektur på Institutionen för landskapsarkitektur, SLU, Ultuna. Jag arbetar främst med gestaltning av offentlig miljö, men även med utredningar och utställningar. Jag delar min tid mellan Stockholm och Los Angeles där jag samarbetar med ett lokalt landskapsarkitektkontor, SALT Landscape Architects. För närvarande har jag också ett uppdrag som curator för konst och design i platssamverkansprojektet På Sergels torg. Genom min roll som curator och i min undervisning såväl som i min praktik har jag kommit att intressera mig alltmer för hur konstnärliga metoder och uttryck kan berika och bredda landskapsarkitekturen.

I akademin vill jag framförallt arbeta för att bredda mångfald och representation på utbildningarna och inom kåren, samt ägna mig åt att bevaka arkitekturpolitik och policyfrågor.

Linus Fredriksson

Linus Fredriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA,
Topia Landskapsarkitekter.

Jag är praktiserande landskapsarkitekt och delägare i Topia Landskapsarkitekter AB där jag även har arbetat sedan 2014. Jag har ett stort intresse för landskapsarkitekturens bredd och potential, vilket delvis har bidragit till att jag under ett antal år har engagerat mig i arrangerandet av Oyster-seminariet tillsammans med ett flera andra landskapsarkitekter. Mitt intresse är att utforska landskapsarkitekturens bredd och potential – både som en vital byggsten i samhällsbyggandet och skapandet av högkvalitativa livsmiljöer, men även som ämnesområde med stort teoretiskt- & konstnärligt djup och tradition.

Att vara landskapsarkitekt för mig är att vara del av en livskraftig-, stolt- och historierik yrkestradition som överbryggar nationsgränser och sammanlänkar en rik väv av ämnesområden, yrkesdiscipliner och kulturer. Jag anser att det är i mötena som landskapsarkitekturens breda teoretiska och praktiska spännvidd ger upphov till där de mest spännande diskussionerna, utvecklingarna och skapandeprocesserna inom området uppstår. Inom landskapsakademin kommer jag därför att engagera mig i arbetet med inspiration, kompetens- och kunskapsutveckling, IFLA World Congress 2023 samt landskapsakademins internationella arbete.

Daniel Fried

Daniel Fried, landskapsarkitekt LAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor.

Jag är praktiserande landskapsarkitekt verksam på Nyréns arkitektkontor sedan 2019. Som yrkesverksam sedan 2011 har jag hunnit med flera olika anställningar och sett flera sidor av vår bransch. Under flera år var jag även engagerad och drivande i arrangerandet av Oyster-seminariet. Med ett stort intresse för både kultur, natur och sambanden däremellan uppskattar jag att tillsammans med andra utforma miljöer som används av många (både människor och andra organismer) samt bidrar till glädje och nytta. I uppdrag där flera kompetensområden inte minst inom arkitektur är inblandade trivs jag bra, då det ger möjlighet till att lära och bidra till att driva mot en djupare förståelse av helheten och slutresultatet.

På senare tid har jag i min yrkesroll till stor del arbetat med tidiga skeden i både större och mindre exploateringsprojekt i detaljplane- och programfasen. Flera av dessa uppdrag har involverat omfattande utredningar och lösningar för att hantera bland annat dagvatten och miljöfrämjande åtgärder.

Inom landskapsakademin kommer jag att fortsätta att engagera mig i att förbättra tvärdisciplinära samarbeten inom arkitektkåren samt arbetet med akademins arbete med inspiration, kompetens- och kunskapsutveckling samt ägna mig åt att bevaka arkitekturpolitik och policyfrågor. Jag var under mina studieår studentrepresentant inom Landskapsakademin och det är roligt att vara tillbaka!

Åsa Setterby Modéus

Åsa Setterby Modéus, landskapsarkitekt LAR/MSA, Mareld.

Jag är landskapsarkitekt på Mareld där jag också är delägare och studiochef för studion Urban Design. Jag arbetar i hela processen från tidiga stadsutvecklingsskeden till detaljgestaltning och projektering och vill vara med och driva en god och hållbar stads- och samhällsutveckling. Jag undervisar även på Chalmers där det tvärdisciplinära perspektivet och mötet inom arkitektur är viktigt. För att möta andra aktörer i branschen är jag engagerad i CMB:s (centrum för management i byggsektorn) kunskapsgrupp för klimatledarskap. Tidigare längre anställningar som har haft en stor betydelse har varit på Radar arkitektur i Göteborg och Landskapslaget i Stockholm. Mina första yrkesår arbetade jag på institutionen för landskapsplanering Alnarp vilket gav en viktig start in i arbetslivet, där kulturmiljö blev ett av mina specialistområden.

I Landskapsakademin vill jag arbeta med att stärka våra frågor och vår roll i samhällsutvecklingen samt även inom utbildning och forskning. Jag ser landskapsarkitektens kunskapsgrund och vidd som en mycket viktig del om vi i framtiden ska kunna skapa klimatanpassade och hälsosamma stads- och boendemiljöer för människor i alla samhällsgrupper. Vi som kår behöver vara med och driva klimatomställningen – för alla livsformer – både i staden och på landsbygden, där biologisk mångfald är en av de viktigaste frågorna.

Maria Cankalp

Maria Cancalp, studeranderepresentant SLU.

Jag är en (snart) nyexaminerad landskapsarkitekt som intresserar mig särskilt för hur landskapsarkitektur representeras och visualiseras. Jag tror att landskapsarkitektur har en viktig roll i att skapa platser där människor och djur kan samleva och känna sig välkomna.

Jag har tidigare varit ordförande för Sveriges Arkitekters lokalstyrelse på SLU i Alnarp och har engagerat mig i styrelsen i flera år. Genom akademin vill jag stärka bandet mellan yrkesverksamma landskapsarkitekter och studenter inom landskapsarkitektur, för att parterna ska vara synkade och lära av varandra. Jag vill också främja den roll som akademin utgör som nätverk för landskapsarkitekter, men också som en gemensam plattform med andra arkitekturdiscipliner där erfarenheter, insikter och kunskaper om varandras områden kan spridas.