Introduktion av akademins representanter

Då många krafter krävs för att planera inför IFLA 2023 har akademin utökats till totalt 11 personer, från och med 2021. Representanterna sitter i akademin i 2+2 år.

Johan Folkesson (ordförande)

Johan Folkesson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Trafikverket, ordförande.

Sedan 2019 arbetar jag som chefsarkitekt på Trafikverket. Myndigheten ansvarar för planering, byggande och förvaltning av våra gemensamma väg- och järnvägsmiljöer. Jag leder det strategiska arkitekturarbetet och stöttar ledningen i aktuella frågor. Jag ansvarar även för ett handlingsprogram för arkitektur som syftar till att både stärka arkitekturfrågorna inom myndigheten och att synliggöra transportsystemet som ett arbetsfält för verksamma arkitekter, forskare och studenter. Här har landskapsanpassad infrastruktur en central roll då Trafikverket förändrar våra landskap på en skala som ingen annan aktör i Sverige kommer i närheten av.

Förutom engagemanget i mitt uppdrag på Trafikverket drivs jag av att vara med och utveckla professionen. Jag strävar efter att alltid vara betrodd med förtroendeuppdrag med syfte till att förbättra och utforska arkitekturens närvaro i samhället. I Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur har jag tidigare varit IFLA-delegat och ledamot. Sedan 2021 är jag ordförande för akademin men sitter också med i styr- och samordningsgruppen för IFLA WC2023.

I övrigt sitter jag även med i Statens konstråds insynsråd, representerar Trafikverket i Samverkansforum för statliga byggherrar samt har fristående uppdrag som konstkonsult.

Emma Lundborg

Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Exploateringskontoret Stockholms Stad.

Jag är landskapsarkitekt på exploateringskontoret, Stockholms stad sedan 2017. Dessförinnan har jag en bakgrund på olika privata kontor sedan 2003. På exploateringskontoret är vi landskapsarkitekter specialister inom offentlig miljö, och följer projekten från framtagandet av detaljplan till genomförande. Stockholm har ett ambitiöst bostadsmål där värnandet om, och utvecklingen av, de offentliga miljöerna är viktigt och nödvändigt för att kunna skapa hållbara stadsmiljöer. Jag arbetar främst i stora, komplexa, stadsutvecklingsprojekt – men mina arbetsuppgifter har även innefattat juryarbete samt expertstöd internationellt.

Jag är ledamot i akademin sedan 2021. En stor del av mitt engagemang i akademien rör det internationella arbetet, bland annat planeringen av IFLA-konferensen 2023 som sker i samarbete med kenyanska landskapsarkitekter. Jag arbetar också med priser och jurysammansättningar.

Ulrika Åkerlund

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt LAR/MSA, Boverket.

Jag är landskapsarkitekt och arbetar på Boverket, som är en självständig myndighet under regeringen: Det gör att vi ligger nära den nationella politiken, men också har stora möjligheter att påverka våra uppdrag. På Boverket arbetar jag med hållbar stadsutvecklingbåde nationellt och internationellt.

Som projektledare för olika regeringsuppdrag tar jag fram vägledning om landskapsanalys, grönstruktur, ekosystemtjänster, friluftsliv, klimatanpassning, barns och ungas utemiljöer och det offentliga rummet. Jag undersöker lagstiftningens gränser och identifierar luckor. Jag ser landskapet som en produkt av den politik vi har och tycker att det är spännande hur
landskapets olika skalor hanteras i policy, planer och i lagstiftning.
I akademin vill jag framförallt driva det strategiska arbetet för att stärka och utveckla landskapsarkitekturens viktiga roll för hållbar utveckling.

Ann-Sofi Högborg

Ann-Sofi Högborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Svenska Landskap.

Jag är yrkesverksam landskapsarkitekt på Svenska Landskap AB sedan 1980. Längre praktikperioder dessförinnan hos Per Friberg och Ralph Erskine gav mig ovärderlig grund för mitt yrkesliv. Från att har varit mångårig delägare, äger och driver jag sedan 1995 Svenska Landskap själv, med flera anställda fram tills för något år sedan. Kontorets projekt består
genomgående av gestaltning och projektering av bostäder, omsorg, idrott och offentliga platser. Vi har ett starkt brukarperspektiv och arbetar utifrån aktuell forskning.

Jag ser arkitektur och landskapsarkitektur som brukskonst med skönhet och funktion som ömsesidiga och absoluta villkor för ett bra projekt. Utifrån denna ledstjärna är det en ynnest att vara delaktig i tillblivelsen av vackra, välfungerande, hållbara och livgivande miljöer för människor, att på detta sätt bidra till allas hälsa och livskvalitet och även till en god
samhällsekonomi.

Jag har tidigare varit ordförande för LAR-syd i sex år, styrelseledamot i Sveriges Arkitekter i fyra år och jag är kontinuerligt delaktig i undervisningen på Alnarp. I akademin vill jag verka för att synliggöra god landskapsarkitektur, dess betydelse för människor och därmed dess
viktiga roll i och för samhällsutvecklingen.

Maria Kylin

Maria Kylin, landskapsarkitekt LAR/MSA, Institutionen för landskapsarkitektur,
planering och förvaltning, SLU Alnarp.

Jag är landskapsarkitekt och universitets lektor på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning (LAPF). Efter flera års erfarenhet av att arbeta med gestaltning och stadsplanering i konsultfirmor och i kommun började jag på år 2000 på Alnarp och delar nu
min tid mellan att undervisa, leda institutionens grundutbildningar och forska. Fokus i forskningen ligger främst på hur stadsbyggnadsfrågor kan belysas genom barnperspektivet.

Min forskning riktar uppmärksamhet på hur barn använder sin utemiljö och hur vi som arkitekter och planerare kan använda denna kunskap i en praktisk verksamhet. I undervisningen är pedagogik, kunskap och kommunikation ledord i de kurser jag ansvarar för på grund-, avancerad- och doktorandnivå.

Att utbilda framtida landskapsarkitekter är en meningsfull uppgift och det är ett viktigt åtagande att hålla utbildningen aktuell och riktad mot den verklighet som studenterna ska ta sig an.

Karin Sjölin

Karin Sjölin, LAR/MSA, tekniska förvaltningen, Lunds kommun.

Jag är landskapsarkitekt på Park och Naturkontoret i Lunds kommun. Jag arbetar som beställare och projektledare och har lång erfarenhet av att driva stora projekt i både innerstadsmiljö och nya exploateringsområden. Som projektledare arbetar jag i planeringsprocessen med torg, parker och stadsrum, och följer sedan projekten från ax till limpa, från detaljplan genom detaljprojekteringen och fram till genomförandet.

Mitt stora intresse för växtmaterial och historiska parkanläggningar har resulterat i att jag har arbetat med utvecklingsprogram för flera stadsparker. Gestaltningsfrågorna är min viktigaste drivkraft och har alltid fått komma i första rummet. Det är viktigt att lyckas med att bevara ursprungsidén genom långa processer och samtidigt vara lyhörd för olika kompetenser och nya metoder.

I akademin vill jag bidra med att förtydliga landskapsarkitektens viktiga roll som beställare i det kommunala arbetet och verka för att gestaltningsfrågorna får en mer framträdande roll.

Pia Jonsson

Pia Jonsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Landskapslaget, projektledare IFLA Congress 2023.

Jag är landskapsarkitekt och har sedan 2012 varit anställd på Landskapslaget i Stockholm där jag jobbar med projekt i olika skalor, från tidiga skeden till byggfas, men med expertis inom platsskapande och medskapande processer. Att hitta kreativa och innovativa sätt att jobba tillsammans med barn och unga har genomsyrat mycket av mitt engagemang och min yrkesroll.

Sedan 2012 har jag även haft en fot i Kenya där jag driver projekt kring bland annat temporära aktiviteter i gaturummet och att stärka unga tjejers perspektiv i staden genom initiativet ”Through the eyes of a woman”. Det globala perspektivet ligger mig varmt om hjärtat och jag har ett stort intresse för dessa frågor vilket jag drivit genom olika initiativ, bland annat tillsammans med UN-Habitat och Arkitekter utan gränser. Mitt engagemang i Sveriges Arkitekter startade redan under studietiden då jag satt som vice ordförande för Sveriges Arkitekters Studenter. I Akademin för Landskapsarkitektur har jag varit engagerad sedan 2019, och är invald som IFLA-Delegat.

Göran Lindberg

Göran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Nivå landskapsarkitektur.

Jag är praktiserande landskapsarkitekt sedan 1990 och delägare i Nivå landskapsarkitektur sedan kontorets start 2000. Jag har ett stort engagemang och intresse för mötet och samspelet mellan landskapsarkitekturen och de andra arkitekturdisciplinerna, med ett
förhållningssätt där jag ser arkitekturen som ett samlat ämnesområde med ett antal olika grenar.

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa uppgifter i stadsmiljö, allt från gestaltning och utveckling av offentliga rum, parker, bostadsmiljöer till program för hela stadsdelar. Många av dessa uppdrag har erhållits via pris i arkitekttävlingar och parallella uppdrag, ett arbetssätt jag uppskattar mycket och vill främja.

I akademin vill jag driva frågor och projekt i byggandet av en utåtriktad kultur kring ämnesområdet samt en fortsatt stark och positiv utveckling av landskapsarkitekturen, till nytta och glädje för SA:s medlemmar och alla samhällsmedborgare.

Louise Rådberg

Louise Rådberg, landskapsarkitekt LAR/MSA, Radar Arkitektur och planering.

Jag är landskapsarkitekt och arbetar på Norconsult i Malmö. Jag jobbar med olika typer av projekt, från detaljprojektering till komplexa stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden. Det är just variationsrikedomen inom professionen som tilltalar mig. Jag är särskilt intresserad av gröna system om möjligheten att utforma platser som kan stärka samband och ge synergieffekter som gynnar både människor, växt- och djurliv. Jag är sedan i höstas en ny representant i akademin och vill verka för att stärka akademin som en gemensam plattform för oss landskapsarkitekter.

Hildegun Varhelyi

Hildegun Varhelyi, landskapsarkitekt LAR/MSA, Institutionen för stad och land, SLU Ultuna.

Jag är landskapsarkitekt med egen verksamhet och adjungerad professor i landskapsarkitektur på Institutionen för landskapsarkitektur, SLU, Ultuna. Jag arbetar främst med gestaltning av offentlig miljö, men även med utredningar och utställningar. Jag delar min tid mellan Stockholm och Los Angeles där jag samarbetar med ett lokalt landskapsarkitektkontor, SALT Landscape Architects. För närvarande har jag också ett uppdrag som curator för konst och design i platssamverkansprojektet På Sergels torg. Genom min roll som curator och i min undervisning såväl som i min praktik har jag kommit att intressera mig alltmer för hur konstnärliga metoder och uttryck kan berika och bredda landskapsarkitekturen.

I akademin vill jag framförallt arbeta för att bredda mångfald och representation på utbildningarna och inom kåren, samt ägna mig åt att bevaka arkitekturpolitik och policyfrågor.

Linus Fredriksson

Linus Fredriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA,
Topia Landskapsarkitekter.

Jag är praktiserande landskapsarkitekt och delägare i Topia Landskapsarkitekter AB där jag även har arbetat sedan 2014. Jag har ett stort intresse för landskapsarkitekturens bredd och potential, vilket delvis har bidragit till att jag under ett antal år har engagerat mig i arrangerandet av Oyster-seminariet tillsammans med ett flera andra landskapsarkitekter. Mitt intresse är att utforska landskapsarkitekturen – både som en vital byggsten i samhällsbyggandet och skapandet av högkvalitativa livsmiljöer, men även som ett ämnesområde med stort teoretiskt och konstnärligt djup och tradition.
Att vara landskapsarkitekt för mig är att vara del av en livskraftig-, stolt- och historierik yrkestradition som överbryggar nationsgränser och sammanlänkar en rik väv av ämnesområden, yrkesdiscipliner och kulturer. Jag anser att det är i mötena som landskapsarkitekturens breda teoretiska och praktiska spännvidd ger upphov till de mest spännande diskussionerna, och att det är där utvecklingen och skapandeprocesserna inom området uppstår. Inom landskapsakademin kommer jag därför att engagera mig i arbetet med inspiration, kompetens- och kunskapsutveckling, IFLA World Congress 2023 samt landskapsakademins internationella arbete.

Daniel Fried

Jag är praktiserande landskapsarkitekt sedan 2011 och från och med 2019 verksam på Nyréns arkitektkontor. Jag har ett stort intresse för både kultur, natur och sambanden där emellan. Att tillsammans med andra skapa något som är till glädje och nytta för, och kan användas av många är en stark drivkraft hos mig. I uppdrag där många olika kompetensområden inte minst inom arkitektur är inblandade trivs jag bra, då det ger möjlighet till att få bidra och driva mot en djupare förståelse av helheten och slutresultatet. I min roll som landskapsarkitekt är det något jag får ägna mig åt dagligen.
Jag var under mina studieår verksam inom arkitektstudenterna samt studentrepresentant inom LA-akademin. Fram till 2018 har jag även varit engagerad och drivande i arrangerandet av Oyster-seminariet som hålls vartannat år.

På senare tid har jag arbetat mycket med tidiga skeden i både större och mindre exploateringsprojekt i program- och detaljplanefasen. Flera av dessa uppdrag har involverat omfattande utredningar och lösningar för att hantera bland annat dagvattenproblematik och miljöfrämjande åtgärder.
Inom landskapsakademin kommer jag att engagera mig i arbetet med inspiration, kompetens- och kunskapsutveckling, landskapsakademins internationella arbete samt ägna mig åt att bevaka arkitekturpolitik och policyfrågor.