Olika typer av tävlingar - Sveriges Arkitekter

Arkitekttävlingar kan vara allmänna, där alla som vill kan vara med och tävla, eller inbjudna, riktade till en mindre grupp prekvalificerade arkitekter. Medan tävlingar som syftar till att engagera upphovsmannen till det vinnande förslaget för arkitektuppdraget benämns som allmänna eller inbjudna tävlingar finns även idébaserade varianter vars syfte är att väcka debatt.

Det vanligaste skälet för en arrangör att anordna en arkitekttävling är möjligheten att kunna välja mellan ett antal alternativ till utformning av en plan, byggnad, anläggning eller inredning. Sveriges Arkitekters erfarna processledare kan i ett tidigt skede hjälpa arrangören att avgöra vilken typ av tävling som är lämplig.

Tävlingar som lyder under Lagen om offentlig upphandling – LOU


Allmän tävling

I en allmän tävling kan alla som är intresserade delta genom att lämna in förslag. Ibland kan däremot krav på särskilda yrkeskvalifikationer ställas. Det är dock ovanligt att andra än professionellt verksamma arkitekter lämnar in förslag.

Sveriges Arkitekter var nyligen samarbetspartner i en ny typ av allmän tävling där deltagarna på endast några dagar skulle arbeta fram färdiga förslag. Syftet med modellen, som bygger på en dansk förlaga, är att nå nya målgrupper som tävlar. Förhoppningen är att fler tävlingar med liknande format ska kunna anordnas framöver.

Inbjuden tävling

I en inbjuden tävling deltar endast ett begränsat antal förslagsställare, som har valts ut av arrangören. Urvalet kan göras direkt men föregås ofta av en allmän eller riktad förfrågan som underlag för en prekvalificeringsfas. Till skillnad från privata beställare måste de offentliga annonsera sin prekvalificering. De som önskar delta anmäler då sitt intresse och redovisar sina meriter, varefter arrangören gör sitt urval. Det är även möjligt att inom ramen för en inbjuden tävling dela upp processen i två steg. Skillnaden mot en renodlad tvåstegstävling är att det första urvalet då sker under inbjudna former.

Tvåstegstävling

En så kallad tvåstegstävling är en kombination av den inbjudna och allmänna tävlingen, där prekvalificeringen sker genom ett första steg med en idéinriktad allmän tävling, varefter ett begränsat antal deltagare går vidare till ett andra steg där de får utveckla och detaljstudera sina förslag.

Arkitektur för samhället – läs mer om offentlig upphandling av arkitekttjänster

Idétävling

Målet med att tävla kan också vara att få fram underlag för olika handlingsalternativ kring utvecklingen av ett område eller att stimulera till en öppen arkitekturdebatt. Detta utan att fortsatt uppdrag utlovas. Denna typ av arkitekttävling benämns idétävling.

Markanvisningstävling och parallella uppdrag

Markanvisning innebär att ett företag får rätt att köpa mark av en kommun för att bygga till exempel bostäder. För att avgöra vilket företag som ska få rätt att bebygga marken anordnas allt oftare markanvisningstävlingar. En markanvisningstävling möjliggör att andra kriterier än högsta pris, såsom arkitektonisk gestaltning eller hållbarhet, ligger till grund för val av köpare. Markanvisningstävlingar kan därmed användas för att höja öka den arkitektoniska kvaliteten i den byggda miljön.

Oftast säljs marken till fastighetsaktörer, byggföretag eller projektutvecklare. På senare år har markanvisningsmodeller prövats där marken gått direkt till en arkitektfirma för att på så sätt ge arkitekten större makt över projektet.

Parallella uppdrag innebär att en beställare ger uppdrag, avseende ett och samma projekt, till flera arkitektföretag samtidigt. Det som i första hand skiljer parallella uppdrag från arkitekttävlingar är att förslagsställarna och beställaren under hela processen för en kontinuerlig dialog. På så sätt har beställaren möjlighet att följa och påverka projektet under uppdragets gång. Parallella uppdrag är inte ett begrepp som benämns i LOU, lagen om offentlig upphandling, vilket innebär att dessa inte kan användas av offentliga upphandlare.

Information om parallella uppdrag