Yttrande – vi kan bättre denna gång

Publicerad: 2022-03-21

Sveriges Arkitekter har lämnat ett yttrande över remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina. Läs yttrandet i sin helhet här.

Sveriges Arkitekter yttrar sig härmed över remissen av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina (förslaget).

Sveriges Arkitekter värnar den gestaltade livsmiljön och är i huvudsak mycket negativa till utvecklingen med allt fler undantag i plan- och bygglagen. Men det här förslaget är en nödvändig, akut och temporär åtgärd som vi tillstyrker.

Det är också helt avgörande att, trots undantagen, under omständigheterna anordna så goda boenden som möjligt för de människor som söker skydd i vårt land.

Sveriges Arkitekter vill på alla sätt i denna situation underlätta för att det snabbt kan ordnas tillfälliga ankomstboenden och enklare förläggningar för att möta det stora och akuta behovet av tak över huvudet för vuxna och barn som flyr kriget i Ukraina och söker skydd i Sverige.

Vi kan dock inte nog poängtera vikten av att åtgärderna verkligen är reversibla – och att de verkligen återställs. Särskilt tungt blir ansvaret på byggherren när det gäller markarbeten som är svårare att återställa. Värdefulla livsmiljöer eller kulturhistoriska miljöer får inte förstöras och gå förlorade. Hög demonterbarhet bär eftersträvas, dels för att underlätta för ett fullständigt återställande och dels för att möjliggöra återbruk.

Det är också helt avgörande att, trots undantagen, under omständigheterna anordna så goda boenden som möjligt för de människor som söker skydd i vårt land. Under förra flyktingkrisen rapporterade medlemmar om leverantörer till Migrationsverket som erbjöd dragiga, ohälsosamma och bullerstörda boenden i nedgångna industrilokaler i områden med avsaknad av utemiljö. Bättre än så kan vi denna gång om vi hjälps åt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan
Så tycker vi

Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Skolverkets remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Publicerad:
Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar
Yttranden och remissvar

Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).
Publicerad:
Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer
Så tycker vi

Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer

Sveriges Arkitekters besked till Andreas Carlsson, nyutnämnd bostadsminister, är att inte hindra pionjärerna. Låt dem istället bli det nya normala med hjälp av vassare lagstiftning.
Publicerad: