Yttrande – vi kan bättre denna gång

Publicerad: 2022-03-21

Sveriges Arkitekter har lämnat ett yttrande över remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina. Läs yttrandet i sin helhet här.

Sveriges Arkitekter yttrar sig härmed över remissen av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina (förslaget).

Sveriges Arkitekter värnar den gestaltade livsmiljön och är i huvudsak mycket negativa till utvecklingen med allt fler undantag i plan- och bygglagen. Men det här förslaget är en nödvändig, akut och temporär åtgärd som vi tillstyrker.

Det är också helt avgörande att, trots undantagen, under omständigheterna anordna så goda boenden som möjligt för de människor som söker skydd i vårt land.

Sveriges Arkitekter vill på alla sätt i denna situation underlätta för att det snabbt kan ordnas tillfälliga ankomstboenden och enklare förläggningar för att möta det stora och akuta behovet av tak över huvudet för vuxna och barn som flyr kriget i Ukraina och söker skydd i Sverige.

Vi kan dock inte nog poängtera vikten av att åtgärderna verkligen är reversibla – och att de verkligen återställs. Särskilt tungt blir ansvaret på byggherren när det gäller markarbeten som är svårare att återställa. Värdefulla livsmiljöer eller kulturhistoriska miljöer får inte förstöras och gå förlorade. Hög demonterbarhet bär eftersträvas, dels för att underlätta för ett fullständigt återställande och dels för att möjliggöra återbruk.

Det är också helt avgörande att, trots undantagen, under omständigheterna anordna så goda boenden som möjligt för de människor som söker skydd i vårt land. Under förra flyktingkrisen rapporterade medlemmar om leverantörer till Migrationsverket som erbjöd dragiga, ohälsosamma och bullerstörda boenden i nedgångna industrilokaler i områden med avsaknad av utemiljö. Bättre än så kan vi denna gång om vi hjälps åt.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag

Sveriges Arkitekter har svarat på en remiss från Boverket om förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag. Ladda ner hela remissvaret här.
Publicerad:
Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål och avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad:
Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter
Yttranden och remissvar

Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över ”Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning”. Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: