Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande

Publicerad: 2022-09-20

Yttrande över remiss av Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck 2022:15

Sveriges Arkitekter tillstyrker förslagen i Miljömålsberedningens delbetänkande då de är nödvändiga för att minska Sveriges klimatpåverkan.

Nödvändiga men dessvärre inte tillräckliga. Befintliga regler och styrmedel är långt ifrån tillräckliga för att uppnå dagens mål, och såväl befintliga som föreslagna mål kräver nya kraftfulla åtgärder.

Vi menar därför att målen bör genomföras, men också därefter följas av en handlingsplan med konkreta och kraftfulla åtgärder, i form av regler och politiska styrmedel, som visar hur målen ska uppnås.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag

Sveriges Arkitekter har svarat på en remiss från Boverket om förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag. Ladda ner hela remissvaret här.
Publicerad:
Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål och avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad:
Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter
Yttranden och remissvar

Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över ”Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning”. Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: