Yttrande angående informationscentrum för hållbart byggande

Publicerad: 2022-09-09

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av utkast till förstudie inför inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande.

Sveriges Arkitekter yttrar sig härmed över rubricerad remiss. Vi avstår från att kommentera de rent organisatoriska formerna för ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering och i stället lyfta fram de informationsbehov och kunskapsluckor som vi ser föreligger hos fler än de i förstudien särskilt utpekade målgrupperna.

Idag utförs på många håll okänsliga energirenoveringar som förvanskar byggnaders uttryck, till exempel klumpigt utförda tilläggsisoleringar eller fönsterbyten där byggnadens uttryck förändras helt eller förstörs.

För det första kan vi inte nog betona vikten av att väga klimatberäknade renoveringsåtgärder mot förväntad energieffektivisering så att endast väl avvägda åtgärder genomförs, och då med så cirkulära lösningar som möjligt för att inte skapa en slit/släng-renoveringsvåg. Även energieffektiviseringsåtgärder måste naturligtvis resurseffektiviseras och utsläppsminimeras samt genomföras först efter sammantagen avvägning där renoveringsåtgärdens klimatpåverkan kan motiveras utifrån driftsfasens tänkta energi- och utsläppsbesparing. Livscykelperspektivet bör således styra vilken typ av åtgärder som rekommenderas och vilka goda exempel som lyfts.

För det andra är det viktigt att energieffektiviseringsåtgärder utförs med kunskap om byggnadskvaliteter och arkitektur så att arkitektoniska eller kulturhistoriska värden i byggnader bevaras eller utvecklas. Idag utförs på många håll okänsliga energirenoveringar som förvanskar byggnaders uttryck, till exempel klumpigt utförda tilläggsisoleringar eller fönsterbyten där byggnadens uttryck förändras helt eller förstörs. Även detta bör kvalitetetssäkras i informationsinsatserna och de goda exempel som lyfts bör vara föredömliga i detta avseende.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan
Så tycker vi

Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Skolverkets remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Publicerad:
Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar
Yttranden och remissvar

Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).
Publicerad:
Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer
Så tycker vi

Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer

Sveriges Arkitekters besked till Andreas Carlsson, nyutnämnd bostadsminister, är att inte hindra pionjärerna. Låt dem istället bli det nya normala med hjälp av vassare lagstiftning.
Publicerad: