Yttrande angående informationscentrum för hållbart byggande

Publicerad: 2022-09-09

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av utkast till förstudie inför inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande.

Sveriges Arkitekter yttrar sig härmed över rubricerad remiss. Vi avstår från att kommentera de rent organisatoriska formerna för ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering och i stället lyfta fram de informationsbehov och kunskapsluckor som vi ser föreligger hos fler än de i förstudien särskilt utpekade målgrupperna.

Idag utförs på många håll okänsliga energirenoveringar som förvanskar byggnaders uttryck, till exempel klumpigt utförda tilläggsisoleringar eller fönsterbyten där byggnadens uttryck förändras helt eller förstörs.

För det första kan vi inte nog betona vikten av att väga klimatberäknade renoveringsåtgärder mot förväntad energieffektivisering så att endast väl avvägda åtgärder genomförs, och då med så cirkulära lösningar som möjligt för att inte skapa en slit/släng-renoveringsvåg. Även energieffektiviseringsåtgärder måste naturligtvis resurseffektiviseras och utsläppsminimeras samt genomföras först efter sammantagen avvägning där renoveringsåtgärdens klimatpåverkan kan motiveras utifrån driftsfasens tänkta energi- och utsläppsbesparing. Livscykelperspektivet bör således styra vilken typ av åtgärder som rekommenderas och vilka goda exempel som lyfts.

För det andra är det viktigt att energieffektiviseringsåtgärder utförs med kunskap om byggnadskvaliteter och arkitektur så att arkitektoniska eller kulturhistoriska värden i byggnader bevaras eller utvecklas. Idag utförs på många håll okänsliga energirenoveringar som förvanskar byggnaders uttryck, till exempel klumpigt utförda tilläggsisoleringar eller fönsterbyten där byggnadens uttryck förändras helt eller förstörs. Även detta bör kvalitetetssäkras i informationsinsatserna och de goda exempel som lyfts bör vara föredömliga i detta avseende.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad:
Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler
Yttranden och remissvar

Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.
Publicerad:
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad: