Yttrande angående informationscentrum för hållbart byggande

Publicerad: 2022-09-09

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av utkast till förstudie inför inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande.

Sveriges Arkitekter yttrar sig härmed över rubricerad remiss. Vi avstår från att kommentera de rent organisatoriska formerna för ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering och i stället lyfta fram de informationsbehov och kunskapsluckor som vi ser föreligger hos fler än de i förstudien särskilt utpekade målgrupperna.

Idag utförs på många håll okänsliga energirenoveringar som förvanskar byggnaders uttryck, till exempel klumpigt utförda tilläggsisoleringar eller fönsterbyten där byggnadens uttryck förändras helt eller förstörs.

För det första kan vi inte nog betona vikten av att väga klimatberäknade renoveringsåtgärder mot förväntad energieffektivisering så att endast väl avvägda åtgärder genomförs, och då med så cirkulära lösningar som möjligt för att inte skapa en slit/släng-renoveringsvåg. Även energieffektiviseringsåtgärder måste naturligtvis resurseffektiviseras och utsläppsminimeras samt genomföras först efter sammantagen avvägning där renoveringsåtgärdens klimatpåverkan kan motiveras utifrån driftsfasens tänkta energi- och utsläppsbesparing. Livscykelperspektivet bör således styra vilken typ av åtgärder som rekommenderas och vilka goda exempel som lyfts.

För det andra är det viktigt att energieffektiviseringsåtgärder utförs med kunskap om byggnadskvaliteter och arkitektur så att arkitektoniska eller kulturhistoriska värden i byggnader bevaras eller utvecklas. Idag utförs på många håll okänsliga energirenoveringar som förvanskar byggnaders uttryck, till exempel klumpigt utförda tilläggsisoleringar eller fönsterbyten där byggnadens uttryck förändras helt eller förstörs. Även detta bör kvalitetetssäkras i informationsinsatserna och de goda exempel som lyfts bör vara föredömliga i detta avseende.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag

Sveriges Arkitekter har svarat på en remiss från Boverket om förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag. Ladda ner hela remissvaret här.
Publicerad:
Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om bostäders lämplighet

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål och avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad:
Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter
Yttranden och remissvar

Remissyttrande över Boverkets förslag till föreskrifter

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över ”Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall; med konsekvensutredning”. Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: