Varsamhet och verkshöjd

Publicerad: 2024-06-11

Ändringar av byggnader ska göras så att de uppfyller kraven på både anpassning och varsamhet. En byggnad ska vidare utformas så att den har en god form-, färg- och materialverkan.

Ett självständigt arkitektoniskt uttryck med god verkshöjd spelar roll! Det har betydelse även för mindre åtgärder, som fasadändringar.

Kommentar från Anki Kaplan Wikström

Ett enbostadshus byggt 1933 hade under åren genomgått flera förändringar. Fasadmaterialet hade bytts ut och flera tillbyggnader gjorts, varav den senaste i avvikande form och stil. Det aktuella ärendet handlar om en ansökan om bygglov för ändring av fasad- och takmaterial, ändrade fönster och dörrprofiler och ändrad skorsten. Takfoten föreslås också förlängas väsentligt.

Av detaljplanen framgår att dess syfte är att främja kommundelens särart och säkerställa värdefulla miljökvaliteter så som uppvuxna trädgårdar, slingrande vägar med vackra häckar, staket och grindar. Varken byggnaden eller området är i planen utpekad som särskilt värdefull.

Mark- och miljööverdomstolen bedömde att bebyggelsen i området inte var enhetlig, och att oaktat detta så kommer ändringarna göra att byggnaden kommer skilja sig från befintlig bebyggelse med sitt moderna formspråk. Domstolen bedömde att ändringarna kommer samspela väl med den nyare tillbyggnaden och att utförandet har en god verkshöjd. Med hänsyn till att bebyggelsen inte är enhetlig bedömde domstolen att byggnadens självständiga uttryck inte kommer påverka byggnaden negativt

Förlorade karaktärsdrag hos en byggnad kan öppna för ny fasadutformning. Men det gäller också att förhålla sig till omgivningen karaktär.

Kommentar från Anki Kaplan Wikström

Domstolen bedömde också att de tidigare förändringarna medfört att byggnaden till stor del förlorat sin tidstypisk karaktär och att varsamhetskravet mot 1930-talsbyggnaden därför var väsentligt uttunnat. Det ihop med att något särskilt utpekande av byggnaden inte gjorts gjorde att domstolen bedömde att ändringen inte stred mot varsamhetskravet.

Tips: I domen finns utförlig beskrivning och fasadritningar till projektet, och också lagom långa referat av relevanta förarbeten till aktuella paragrafer.

Mål: P 5137-23

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Beslutsdatum 2024-06-04

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Utformning eller byggrätt?
Aktuella arkitekturdomar

Utformning eller byggrätt?

I en detaljplan får kommunen bland annat bestämma bebyggandets omfattning, preciserade krav för att följa kraven på varsamhet och skydd för värdefulla byggnadsverk och bebyggelseområden.
Publicerad:
Byggnadens form har betydelse
Aktuella arkitekturdomar

Byggnadens form har betydelse

Arkitektur inte bara är en fråga om färg och materialval som stildebatten ibland ger sken av. Byggnadens form och rummen mellan husen är grundläggande delar av arkitekturen och här kvitterade domstolen dessa värden.
Publicerad:
Nya argument mot fönsterbyte
Aktuella arkitekturdomar

Nya argument mot fönsterbyte

Bygglov krävs för en ändring om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att utseendet påverkas avsevärt på annat sätt. En byggnad som är särskilt värdefull får inte förvanskas och ändringar ska utföras varsamt.
Publicerad: