Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Publicerad: 2022-12-18

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).

Sveriges Arkitekter välkomnar och tillstyrker en nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher som föreslår i betänkande SOU 2022:44.

Bättre förutsättningar för kulturella och kreativa näringar är angeläget för många fler än dem som verkar där. Som exempel är goda förutsättningar för våra medlemmar arkitekterna att verka, avgörande för såväl hela vår byggda miljö som för vårt samhälles omställning till ett mer hållbart byggande. Designdriven innovation är nyckeln för att åstadkomma ett klimatsnålt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande.

Vi kan inte nog betona vikten av att kreativa tjänster ges samma utrymme i strategin som kreativa produkter. Det här är idag en utmaning.

Sveriges Arkitekter är mycket positiva till den tvärpolitiska ambitionen i den föreslagna strategin. Politiken för gestaltad livsmiljö – som är ett kritiskt politikområde för alla verksamma inom arkitektur, form, design, konst och kulturarv – behöver få betydligt större utrymme att samverka med andra politikområden och politiska mål. Vår förhoppning är att gestaltad livsmiljöpolitiken kommer in i denna strategi och vi hoppas på att sådant synsätt kan komma att spridas till andra politikområden och strategier. Det är en förutsättning för att kunna nå ett hållbart samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.

Vi delar därför också helt slutsatsen i betänkandet att ”Offentliga aktörer behöver höja sin kunskap om hur värden uppstår i kulturella och kreativa företags innovation”. Detta bör formuleras lika tydligt under målsättningspunkterna i avsnitt 7.2.

Vi kan heller inte nog betona vikten av att kreativa tjänster ges samma utrymme i strategin som kreativa produkter. Det här är idag en utmaning.

Välmående företag kräver också goda förutsättningar och villkor för de anställda, något som är en förutsättning för en hållbar arbetsmarknad och en ambition som vi som fackförbund menar bör speglas i målsättningarna under avsnitt 7.5. Det finns dessutom många soloföretag i arkitektbranschen och det är mycket positivt om strategin kan leda till att förutsättningarna för ensamföretagare synliggörs och förbättras. Vi delar också till fullo utredarens analys av att den gröna omställningen kräver att systemen för livslångt lärande och kompetensutveckling för de yrkesverksamma förbättras. Här ser vi en lucka i vårt utbildningssystem för våra medlemmar.

Avslutningsvis kan vikten av noder, hubbar och fysiska mötesplatser inte nog betonas (7.6). Vi har sett vilken stor betydelse Form/Design Center i Malmö fått som plattform för arkitektur, design och konsthantverk i Södra Sverige och vi är övertygade om att satsningen på ett nytt Form Design Center Nord kommer att få en avgörande betydelse för att kreativa näringar ska kunna verka, växa och synas samt som plattform för arkitekter, designers och konsthantverkare – och för politiken för gestaltad livsmiljö.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad:
Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler
Yttranden och remissvar

Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.
Publicerad:
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad: