Utformning eller byggrätt?

Publicerad: 2024-05-16

I en detaljplan får kommunen bland annat bestämma bebyggandets omfattning, preciserade krav för att följa kraven på varsamhet och skydd för värdefulla byggnadsverk och bebyggelseområden. Planbeskrivningen ska beskriva hur detaljplanen ska förstås och genomföras och vilka överväganden som legat till grund för planens utformning.

En planbestämmelse kan ha flera syften. Det är viktigt att vara tydlig med syftet med varje bestämmelse, eller syftena om de är flera, så att dessa kan följas upp vid bygglovsprövningen.

Kommentar från Anki Kaplan Wikström

En detaljplan innehöll bestämmelser om minsta taklutning och om att tak skulle vara sadeltak eller pulpettak. Av planbeskrivningen framgick att planbestämmelser som reglerar husens utformning införts för att ny bebyggelse skulle smälta in i miljön och för att bibehålla områdets karaktär.

Mark- och miljödomstolen bedömde att en tillbyggnad i ett plan med plant tak och takterrass stred mot detaljplanen då planbestämmelsen tillkommit för att reglera anpassningen till omgivande bebyggelse. Domstolen jämförde situationen med en annat ärende där planbestämmelse om minsta tillåtna taklutning i kombination med en högsta nockhöjd införts för att reglera byggnadens volym.

Mål: P 579-23

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Beslutsdatum 2024-04-24

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Byggnadens form har betydelse
Aktuella arkitekturdomar

Byggnadens form har betydelse

Arkitektur inte bara är en fråga om färg och materialval som stildebatten ibland ger sken av. Byggnadens form och rummen mellan husen är grundläggande delar av arkitekturen och här kvitterade domstolen dessa värden.
Publicerad:
Nya argument mot fönsterbyte
Aktuella arkitekturdomar

Nya argument mot fönsterbyte

Bygglov krävs för en ändring om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att utseendet påverkas avsevärt på annat sätt. En byggnad som är särskilt värdefull får inte förvanskas och ändringar ska utföras varsamt.
Publicerad:
Dagsljuset ska värnas
Aktuella arkitekturdomar

Dagsljuset ska värnas

Planläggning får inte ske om det bland annat innebär en betydande olägenhet.
Publicerad: