Stora Torg i Eslöv vinner arkitekturpris i Skåne

Publicerad: 2022-12-14

Stora Torg i Eslöv vinner arkitekturpris i Skåne lokalförening 2022.

Tillsammans med Sveriges Arkitekter Skåne delar Region Skåne varje år ut ett pris till en god byggd miljö i Skåne. Priset uppmärksammar exempel på gestaltade byggnader och bebyggelsemiljöer som kan inspirera och motivera. Arkitekturpriset ämnar engagera och bidra till en offentlig diskussion kring samhällsbyggnad i Skåne.

Vinnare

Namn på projektet: Stora Torg i Eslöv.
Arkitekter: Sydväst arkitektur och landskap
Byggherre: Eslövs kommun

Målet vid omgestaltningen av Stora torg var att skapa ett vardagsrum för alla som lockar till vistelse och aktivitet men som också gav goda förutsättningarna för handel och evenemang. Materialpaletten hämtades i det omgivande landskapets slingrande vattendrag och åkerholmar bland fält av blommande raps och stubbåkrar. Vi inspirerades också allmogeträdgårdar med buxbom, rosor och perenner, stengärden i landskapet och givetvis Medborgarhusets detaljerade interiörer. Tillsammans med Eslövs tegeltradition blev detta en språngbräda för att skapa en stadsmiljö med en varm klang och en hög detaljeringsgrad.

Det stora golvet är lagt med marktegel i varmgula toner där nivåskillnaderna hanteras med steg och murar i ljusgrå bohusgranit. Dammen har fått en botten i diabas med uppstickande reststenar i det strömmande partiet. I torgets gröna delar, Perennparketten och Kejsarlunden, ligger ett golv av hyvlad kalksten. Befintliga rödekar och robinior har sparats och kompletterats med fler träd, häck- och perennplanteringar.

Hela torgrummet bjuder på många vistelsemöjligheter, både informella sittkanter och tillgängliga sittplatser med rygg- och armstöd. Konstverket Snäckfågel av Erik Grate har fått en ny placering i dammens avslut och ett nytt konstverk, Omväg av Liva Isaksson Lundin, reser sig ur torgets tegelgolv i sydvästra hörnet.

Motivering

I omgestaltningen av Stora torg ger arkitekturen dignitet, värde och identitet till Eslöv. Här skapas en balans mellan att bevara den stora platsens kvaliteter samtidigt som den lyckas tillföra en intim skala med hög detaljeringsgrad. Torgets naturligt nordsydliga axel har balanserats upp med hjälp av en tydlig tyngdpunkt längs de västliga fasaderna som nu skapar en hylla som ger överblick. Platsens höjdskillnader är varsamt hanterade genom böljande terrasseringar och svagt lutande plan. Träd, planteringar och vatten tillför sinnliga upplevelser som ger torgbesökaren anledning att stanna upp. Torget och omgivande gator har gjorts tillgängliga i en helhet som skapar sammanhängande rum för stadens invånare. De arkitektoniska kvaliteterna och värdena är framstående i de stora dragen; i hur platsen fungerar och ansluter till kringliggande bebyggelse. Formgivningen blandar ett klassiskt formspråk med lekfulla inslag och riklig grönska. Offentlig konst har på ett nyanserat och självklart sätt inkluderats i den rumsliga gestaltningen. Stora torg indikeras från stationen, vilket skapar samband till den stora infrastrukturen som binder samman Skåne. Materialvalen är sammanhållna och av hög kvalitet. ​

Eslövs Stora torg visar på god samhällsbyggnad genom denna satsning på god arkitektur som främjar platsens identitet och kvalitativa egenskaper. Förhoppningen är att Stora torg ska inspirera och motivera många skånska och svenska kommuner att skapa goda gestaltade livsmiljöer av tätorternas centrala stadsbyggnadselement under många år framöver.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Seniorarkitekterna – program 2024
Skåne

Seniorarkitekterna – program 2024

Sveriges Arkitekter Skåne har en mycket aktiv seniorverksamhet med många välbesökta och uppskattade studiebesök. Här är det preliminära programmet för 2024.
Publicerad:
Föreslå delegater till stämman 2024
Skåne

Föreslå delegater till stämman 2024

Vill du påverka Sveriges Arkitekters verksamhet eller vet du någon som hade gjort det bra? Här har du chansen att föreslå dig själv eller någon du tror är lämplig till en plats på stämman.
Publicerad:
Radikala samarbeten
Skåne

Radikala samarbeten

Under hösten kommer Sveriges Arkitekter Skåne att köra öppna samtal med utgångspunkt i ett utforskande av samarbetets möjligheter.
Publicerad: