Slopade regler ger sämre boendemiljöer

Publicerad: 2024-03-09

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över regeringens promemoria ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus ska tas bort”. Förbundet ser att det kan bli svårt för kommuner att verka för en god livsmiljö i villa- och fritidshusområden och avstyrker förslaget i sin helhet.

Sveriges Arkitekter menar att förslaget från regeringen försämrar förutsättningarna för god arkitektur och påverkar den gestaltade livsmiljön negativt.

– Förslaget försämrar möjligheterna att säkra upp plan- och bygglagens allmänna krav på en estetiskt tilltalande utformning och god livsmiljö från en social synpunkt. Därför avstyrker vi förslaget i sin helhet, säger Sveriges Arkitekters samhällspolitiska utredare Anki Kaplan Wikström.

Oerfarna villaägare kan förledas att tro att det bara är att köra på, att inga regler alls gäller längre.

Sveriges Arkitekters samhällspolitiska utredare Anki Kaplan Wikström

Förbundet anser att undantagen från kravet på förprövning i stället ska begränsas. Redan befintliga undantag påverkar den gestaltade livsmiljön och byggnadsnämndens förutsättningar för att ta sitt helhetsansvar för denna.

Komplementbostadshusen påverkar platsen – de skuggar, hindrar utblickar, ger insyn hos grannar och påverkar oftast terrängen med sprängningar, uppfyllnader och trädfällningar. Markarbeten påverkar markens geologi och kan öka risken för skred, ras och erosion, liksom försvåra möjligheterna att ta hand om dagvatten.

Att inte ha förprövning av komplementbostadshusen anser Sveriges Arkitekter är både ineffektivt och odemokratiskt.

– Oerfarna villaägare kan förledas att tro att det bara är att köra på, att inga regler alls gäller längre. Med det ser vi också en påtaglig risk för sämre bostäder – särskilt för utsatta grupper som kan komma att hyra de bostäderna.

Sammanfattningsvis anser förbundet att flera av de idag endast anmälanpliktiga åtgärderna i stället ska omfattas av lovplikt och en utökad möjlighet för byggnadsnämnden att neka lov.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden
Yttranden och remissvar

Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.
Publicerad:
Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag

Sveriges Arkitekter har svarat på en remiss från Boverket om förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag. Ladda ner hela remissvaret här.
Publicerad: