Nytt regelverk håller inte måttet

Publicerad: 2021-10-26

Sveriges Arkitekter yttrar sig över betänkandet “Ett nytt regelverk för bygglov”. Vi är positiva till utredningens ambition men förslagen innehåller alltför omfattande undantag, menar Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson.

Sveriges Arkitekter yttrar sig över betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov SOU 2021:47 och är positiva till utredningens ambition att ta ett helhetsgrepp om bygglovsreglerna men anser att förslagen innehåller alltför omfattande undantag från lovprövning.

– Det saknar även arkitektur- och gestaltningsperspektivet vilket är anmärkningsvärt då det strider mot det nationella målet för den gestaltade livsmiljön, säger Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson.

Sveriges Arkitekter menar att de många bygglovsundantagen riskerar att leda till förvanskningar, förluster av befintliga värden eller andra irreparabla ingrepp i den befintliga bebyggelsemiljön

Nödvändigt med helhetsgrepp

Sveriges Arkitekter har upprepade gånger framfört att dagens system för bygglov och bygganmälan blivit för komplicerat. Reglerna, som ofta har ändrats med en politisk intention att åstadkomma en förenkling, har i stället fått motsatt effekt och åsamkar skada på bebyggelsemiljön.

– För att åstadkomma en ändamålsenlig lagstiftning har vi efterlyst att avvägningar kring lovplikten görs i ett större sammanhang och utifrån principiella överväganden i en systematisk översyn av bygglovsreglerna där undantag inte blir huvudregeln.

Förslagen innebär en kortsiktighet där hållbarhet och kvalitet underställs kortsiktiga intressen.

Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef.

Sveriges Arkitekter är därför positiva till utredningens ambition att ta ett helhetsgrepp om bygglovsreglerna och är också positiva till det tydliga strukturuppläggen för PBL och PBF. Men betänkandet har alltför långtgående undantag som försämrar den gestaltade livsmiljön. Förslagen innebär att alltför många åtgärder kommer att undantas från lovplikt menar Sveriges Arkitekter.

– Vi anser att såväl rådande som föreslagna lovbefrielser är för långtgående. Svårtolkade undantag underlättar inte på något vis för den enskilde villa- eller radhusägaren.

Konfliktdrivande och kortsiktigt

Sveriges Arkitekter menar att de många bygglovsundantagen skapar risker kring den enskildes investeringar och ökar riskerna för grannosämja eller konflikter mellan enskilda och det allmänna. Plan- och bygglagens regler syftade ursprungligen till att lösa de intressekonflikter som måste hanteras i ett demokratiskt samhälle.

– Allt för omfattande undantag omkullkastar syftet i lagens portalparagraf, urholkar balansen mellan olika intressen i samhällsbyggnaden samt ökar konfliktytorna och otydligheten.

Sammantaget anser Sveriges Arkitekter att förslagen kommer att komplicera, inte förenkla, den kommunala myndighetsutövningen.

– Förslagen innebär en kortsiktighet där hållbarhet och kvalitet underställs kortsiktiga intressen, vilket kan bli dyrt i längden för såväl det allmänna som byggherrarna – samt även för grannarna.

Gestaltnings- och arkitekturperspektivet saknas

Sveriges Arkitekter är också negativa till förslagen som bland annat innebär att relativt stora tillbyggnader eller komplementbyggnader, vissa fasadförändringar, murar, plank, altaner undantas lovplikt eller bygganmälan.

– Ännu en gång konstaterar vi frånvaron av den nationella politiken för arkitektur, form och design i en statlig utredning på ett område där de avgörande besluten fattas som påverkar vår gestaltade livsmiljö.

Förslagen i betänkandet innebär att tyngdpunkten i regelverket förskjuts ytterligare från lovprövning till tillsyn, vilket Sveriges Arkitekter menar medför en mängd ohållbara konsekvenser.

– Hållbarhetsperspektivet åsidosätts eftersom redan uppförda byggnader kan behöva rivas. En annan konsekvens är också att medborgares rättigheter undermineras när grannar får minskade möjligheter att föra fram synpunkter.

Utredningen bedömer själv att förslagen bidrar till en ökning av antalet tillsynsärenden.

– Vår bedömning är att förslagen skulle kräva ännu mer resurser till tillsyn och rådgivning. Kommunernas tillsynsarbete är redan idag underfinansierat och otillräckligt, säger Margareta Wilhelmsson.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan
Så tycker vi

Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Skolverkets remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Publicerad:
Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar
Yttranden och remissvar

Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).
Publicerad:
Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer
Så tycker vi

Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer

Sveriges Arkitekters besked till Andreas Carlsson, nyutnämnd bostadsminister, är att inte hindra pionjärerna. Låt dem istället bli det nya normala med hjälp av vassare lagstiftning.
Publicerad: