Nya argument mot fönsterbyte

Publicerad: 2024-04-25

Bygglov krävs för en ändring om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att utseendet påverkas avsevärt på annat sätt. En byggnad som är särskilt värdefull får inte förvanskas och ändringar ska utföras varsamt.

Välfunnet av domstolen att argumentera för hur fönstrets hängning är karaktärsskapande för byggnaden och påverkar det visuella intrycket av fasaden på ett väsentligt sätt – och utifrån det skydda befintliga arkitekturhistoriska värden.

Kommentar från Anki Kaplan Wikström

De ursprungliga fönstren skulle bytas. Liknande förändringar som nu föreslagits har tidigare av domstolen inte ansetts påverka byggnaden så att bygglov krävdes. I det här nya fallet bedömde domstolen att hängningen av föreslagna nya fönster inte var tidstypisk för byggnaden och skulle påverka det visuella intrycket av fasaden på ett väsentligt sätt. Fönsterbytet krävde därmed bygglov och domstolen avslog ansökan med hänvisning till att fönsterbytet utgjorde en förvanskning av byggnaden och inte uppfyllde kravet på varsamhet.

Mål: Mål P 9002-22
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 2023-10-27

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Varsamhet och verkshöjd
Aktuella arkitekturdomar

Varsamhet och verkshöjd

Ändringar av byggnader ska göras så att de uppfyller kraven på både anpassning och varsamhet. En byggnad ska vidare utformas så att den har en god form-, färg- och materialverkan.
Publicerad:
Utformning eller byggrätt?
Aktuella arkitekturdomar

Utformning eller byggrätt?

I en detaljplan får kommunen bland annat bestämma bebyggandets omfattning, preciserade krav för att följa kraven på varsamhet och skydd för värdefulla byggnadsverk och bebyggelseområden.
Publicerad:
Byggnadens form har betydelse
Aktuella arkitekturdomar

Byggnadens form har betydelse

Arkitektur inte bara är en fråga om färg och materialval som stildebatten ibland ger sken av. Byggnadens form och rummen mellan husen är grundläggande delar av arkitekturen och här kvitterade domstolen dessa värden.
Publicerad: