Nominerade till Östergötlands Arkitekturpris 2023

Publicerad: 2024-03-14

Sveriges Arkitekter Östergötland har nominerat fyra projekt till arkitekturpriset 2023.

  • Kvarter Arkitekten 5, Norrköping
  • Scandic Strömmen, Norrköping
  • Stjärnorps Slottsruin
  • Östra Promenaden, Norrköping

Kv Arkitekten 5

Foto: Johan Bünger

Arkitekt: Kristoffer Sundström, KLS Projektutveckling AB
Byggherre: Elbema Fastigheter AB
Tommy Thunell, Anna Jerndal och Kristoffer Sundström
Entreprenör: SBygg GG i Östergötland AB
Kristoffer Sundström

Juryns motivering

Raden av patriciervillor på Södra Promenadens södra sida har varsamt kompletterats med en ny byggnad. Den obebyggda tomten som tidigare haft en tennisbana och på senare år parkeringsplats har sinnrikt bebyggts med radhus.

Tomten är väldisponerad; entrésida och parkering i öster, insynsskyddade uteplatser mot väster och stadsmässig förgårdsmark mot gatan.

Projektet rymmer sex lägenheter i varierande storlek och utformning. De två som är exponerade mot Södra Promenaden är stadsradhus och tydligt inspirerade av patriciervillorna i volym och takutformning, men utan att vara en pastisch.

Samtliga lägenheter är väl genomarbetade där varje bostad getts egna kvaliteter utifrån sitt läge i byggnaden, som den vackra övre hallen i stadsradhuset med utsikt över promenadens magnifika trädallé eller lägenheten längst söderut med utblickar mot parken. Med sin fina relation till omgivande bebyggelse bidrar detta projekt utmärkt till att berika stadsbilden.

Scandic Strömmen

Foto: Ulf Löfgren

Arkitekt: Krook & Tjäder Stockholm
Sofie Hedin och Katrin Skoglund
Inredningsarkitekt: Krook & Tjäder Göteborg
Johanna Vestlin (numera Semrén Månsson) och Johan Hedenström Backne
Beställare: Renströmmen Förvaltnings AB, Kenneth Wåhlberg
Entreprenör platsbyggt: Byggtec i Norrköping AB, Fredrik Edvardsson och Johan Edvardsson
Entreprenör moduler: Kodumaja, Estland

Juryns motivering

Efter om- och tillbyggnad har hotellet getts ett nytt ansikte mot staden, med en intressant träfasad och en tilltalande gårdsgestaltning som samspelar väl med intilliggande äldre bebyggelse.

En pergola leder in till en genomgående inomhusgata där hotellets nya reception och bar bildar ett centralt nav. Resultatet är en överraskande och välfungerande helhet som både löser logistik och flöden.

Kring navet har en restaurangmiljö skapats med sammanhängande öppenhet men samtidigt med tydliga och varierande rumsbildningar. Hotell- och restauranggäster kan här få både överblick och avskärmning i subtil förening.

Möbler, textilier och belysningsarmaturer är väl valda, likaså rummets ytskikt med tegel, klinker, glas och trä i en välgörande mix.

Som helhet har en mycket tilltalande och varm interiör med trivsam retrokaraktär skapats.

Stjärnorps Slottsruin

Foto: Lars Hejdenberg

Arkitekt: Tengbom
Erik Wikerstål
Byggherre: Slottstornet AB
Gabriel Danielsson, Åke Bergstedt
Entreprenör: Miljöbyggarna AB
Peter Garton
Byggnadsantikvarie, konservator: Tyréns Sverige AB
Hélène Svahn Garreau

Juryns motivering

Varsamt och med stor omsorg i detalj och genomförande har Stjärnorps slottsruin, som sedan branden år 1789 stått oskyddad, genomgått en omfattande restaurering för att säkras från ytterligare förfall och därmed bevarats för framtiden.

Exteriört är upplevelsen av en orörd ruin intakt men bakom de gamla murarna har med stor teknisk, arkitektonisk och hantverksmässig skicklighet uppförts en skyddande takkonstruktion samt glasningar i de tomma fönsteröppningarna.

Interiört har genomgående obehandlade material använts, pelare och balkar i trä och stål samt trappor i cortenstål och mässing. Mötet mellan gammalt och nytt associerar till både förfall och beständighet, dock utförd med stor kunskap och känsla genom hela processen.

Helheten blir ett respektfullt möte där de skyddande tilläggen underordnar sig och lyfter fram de ålderstigna brandhärjade murarna och visar upp bredden av vad som kan vara god arkitektur.

Med ambition att i högre grad öppna ruinen för allmänheten finns möjligheten för fler att i framtiden få en unik upplevelse i Östergötland.

Östra Promenaden

Fote: Magnus Andersson

Arkitekt: Carolina Olsson, Karin Ingemansson, Norrköpings kommun. Magnus Hansson, Ida Andersson, Ramboll.
Nicolas Philip, Nyréns.
Konstnärlig gestaltning: Alvaro Campo.
Byggherre: Norrköpings kommun, Emma Helander.
Entreprenör: NCC, Mats Ottosson

Juryns motivering

Med stort mod och imponerande framförhållning har byggnadsminnet Östra Promenaden genomgått en omfattande förnyelse, i sin skala troligen helt unik. Ett föregångsprojekt för många städer framöver.

För mer än 20 år sedan, när ledningar i gatan och trädens ålder bedömdes kräva åtgärder i framtiden, togs sticklingar från de gamla lindarna att växa och skötas på plantskola. Efter lång planering och process fälldes så gatans fyra allérader för två år sedan.

En drastisk förändring av gaturummet som förskräckte många i staden. Men på exakt samma platser som tidigare har 190 nya kraftiga ungträd planterats och direkt skapat tydliga, beundransvärda alléer.

Gatan har även omgestaltats för att möta nya funktionella krav för samtliga trafikslag.

Återskapad förgårdsmark mot klassiska fasader har lyft hela gaturummet, vändplatser har förvandlats till små vackra torg med tillägg i form av tilltalande konstverk. Under de östra alléraderna växer gräs och ängsblommor fritt, till förmån för den biologiska mångfalden och minner om den tid då detta utgjorde en gräns mellan stad och land.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter