Nominerade till arkitekturpris i Västmanland 2024

Publicerad: 2023-12-06

Nu är det klart vilka projekt som är nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2024.

Nominerade till Västmanlands arkitekturpris 2024.

De nominerade verken till arkitekturpris i Västmanland 2024 är:

  • Gröna stråket, Bäckby, Västerås
  • Stadsbibliotekets barnavdelning, Västerås
  • Fredriksbergsbadet, Västerås
  • Fredriksbergs förskola, Västerås
  • Kornknarren 1, Råby, Västerås

Gröna stråket, Bäckby, Västerås

Gröna stråket, Bäckby, Västerås. Foto: Nora Kvassman.

Juryns motivering

Stadsdelen Bäckby planerades på 60-talet efter den tidens samhällssyn och byggnadskultur; grannskapsenheten, trafikseparering, självförsörjd med social och kommersiell service, samt närhet till grönytor. I Bäckby placerades dessa funktioner längs det genomgående gröna stråket.

Från början korsades inte stråket av någon biltrafik. Detta ändrades senare för att få en bättre genomströmning. Idag är den genomgående Bäckby torggata tydlig i sin sträckning, med flera nya huskroppar placerade i gatulivet diagonalt genom centrumstråket. Vid korsningen med stråket ligger busshållplatsen och den nya livsmedelsbutiken.

Det Gröna stråket är utformat som en grön tråd genom stadsdelens centrum, från Bäckbykyrkan i norr till aktivitetsområdet med idrottsplats med bollplaner, klättervägg och skejtpark i söder. Längs den slingrande gröna gång- och cykelbanan hittar man flera olika sittplatser, lekplatser, en scen, ett vattenspel och skulpturer.

Nästan hundra träd med skiftande blomning och höstfärger har planterats, liksom låg växtlighet i stora krukor och planteringar. Syftet med den låga växtligheten är att få ökad överblickbarhet och orienterbarhet, något som ökar tryggheten. Detta har också varit en övergripande målsättning för hela omvandlingen, liksom att det ska finnas något för alla åldrar att uppleva och göra.

Det Gröna stråket vitaliserar Bäckby centrum, ger nya aktiviteter och vackra upplevelser, en ökad trygghet och är genom sin lekfulla gestaltning väl värt ett arkitekturpris.

Arkitekt och beställare: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Västerås stad
Gestaltningsprogram: Fojab arkitekter

Stadsbibliotekets barnavdelning, Västerås

Stadsbibliotekets barnavdelning, Västerås. Foto: Nora Kvassman.

Juryns motivering

Arkitekt Sven Ahlboms stadsbibliotek invigdes 1956. Sedan dess har biblioteket och byggnaden varit till glädje för västeråsarna. Ahlboms bibliotek med höga kvaliteter i arkitektur, material och offentlig konst, utgör idag en av Västerås viktigaste kulturmiljöer som är tillgängligt för alla.

Nya behov uppstår efterhand i en offentlig miljö som ett bibliotek och nya grupper behöver prioriteras. På senare tid har mer plats för barn och unga skapats i biblioteket och barnavdelningen har fått en ny inredning. Kraven på anpassning till byggnadens värden är höga och förslaget samspelar med bibliotekets formspråk när kurviga linjer möter de räta och med en färgsättning som känns nutida och uppdaterade men som också återfinns i bibliotekets äldre delar. Inredningsarkitekterna har med inspiration från i byggnadens historia inrett barnavdelningen med textilier, material, färgsättning och platsbyggda möbler och skapat en magisk sagoskog som väcker läslust och stimulerar fantasin hos både små och stora. En tillgänglig och välkomnande miljö – väl värd ett arkitekturpris.

Inredningsarkitekt: Marge arkitekter
Beställare: Västerås stad

Fredriksbergsbadet, Västerås

Fredriksbergsbadet, Västerås. Foto: Nora Kvassman.

Juryns motivering

2017 förstördes en av västra Västerås viktigaste mötesplatser när Fredriksbergsbadet och aktivitetshuset Knytpunkten totalförstördes i en brand. Fem år senare, i juni 2022, invigdes det nya badet på samma plats.

Arkitekterna har med begränsade medel skapat en generös och genomtänkt helhet. En relativt enkel byggnad i betong och cortenstål välkomnar med en nästan sakral entréplats med ett vårdträd mitt på. En känsla av japanska spa i formspråk och landskap. Här finns gott om utrymme både för högljudd lek och för avkoppling och återhämtning i grässlänterna eller i skuggan under de perforerade skärmtaken. Fredriksbergsbadet stärker den sociala hållbarheten genom att bli en viktig samlingspunkt mitt bland hyreshusen på Råby. Genom sin fina gestaltning signalerar den att du som bor här är värd att satsas på. Ett projekt väl värt ett arkitekturpris.

Arkitekt: Carlstedt Arkitekter och Topia landskapsarkitekter
Beställare: Västerås stad

Fredriksbergs förskola, Västerås

Fredriksbergs förskola, Västerås. Foto: Nora Kvassman.

Juryns motivering

I det nybyggda området Kornknarren på Råby har en ny förskola uppförts, fint infogad i den nya stadsmiljön och med en naturlig övergång till den omkringliggande naturmiljön. Förskolan har sex avdelningar för 108 barn. Lokalerna är utformade för att kunna erbjuda flexibilitet över tid, de kan anpassas för små och stora barn beroende på barnkullarnas storlek. Ovanpå förskolan finns ett lägenhetshus vilket integrerar byggnaden i dess stadsmässiga sammanhang. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Förskolan är gestaltad för att dra nytta av den uppväxta naturmiljön. Genomtänkta fönsterplaceringar ger utblickar som skapar kontakt mellan ute och inne. Skolgården har fått växa fram mellan sparade träd, stenar och höjdskillnader. Nya planteringar är valda med omsorg för att skapa en sömlös övergång mellan det byggda och det naturliga. Både i byggnaden och på skolgården finns en omsorg i utformningsdetaljer vilket bidrar till både ordning och lekfullhet i gestaltningen. Sammantaget en förskola som både anpassar sig till platsen och drar nytta av dess kvaliteter – väl värd ett arkitekturpris.

Arkitekt: Archus
Landskapsarkitekt: Archus
Beställare: Hemsö i samarbete med hyresgästen Västerås stad

Kornknarren 1, Råby, Västerås

Kornknarren 1, Råby, Västerås. Foto: Nora Kvassman.

Juryns motivering

På fastigheten låg tidigare delar av Stenkumlaskolan. Idag står där tre punkthus i 6 till 8 våningar, med sammanlagt 120 hyreslägenheter. Husen har getts en spännande förskjutning i förhållande till varandra och till den genomgående Stenkumlagatan, vilket ger intressanta in- och utblickar, och att lägenheter och gårdsrum får goda ljusförhållanden.

Gestaltningen bygger på en kontrast mellan det hårdgjorda gaturummet och de gröna och mjuka gårdsrummen, där områdets höjdskillnader har tagits tillvara på ett klokt sätt. Detta förstärkts också med fint utformade gårdsbyggnader. Höjdskillnaden har gett utrymme för verksamheter i bottenvåningarna, bland annat en frisersalong, men även tvättstugor och cykelrum. Sockelvåningen är tydlig och är gjord i avvikande material.

Husens färgsättning är friskt varierad, men samtidigt harmonisk. Konsekvent genomförd med fönsterbågar, balkongräcken och plåtdetaljer i samma kulör.
Mark- och växtbehandlingen är ambitiös och väl genomförd och gårdsrummen inbjuder därför till lek och vistelse.

Husen är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och har solpaneler på taken för produktion av el. Sammantaget ett väl utfört och hållbart projekt, värdigt ett arkitekturpris.

Arkitekt: Tovatt Architects & Planners AB, numera Sweco.
Landskapsarkitekt: Mälark Landskap
Byggherre: Riksbyggen

Jury

Juryn har bestått av:

  • Nora Kvassman, arkitekt
  • Hans Larsson, landskapsarkitekt
  • Erik Hidman, arkitekt
  • Karin Nordström, stadsantikvarie

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024
Västmanland

Vinnare utsedd – Arkitekturpris i Västmanland 2024

Fredriksbergsbadet i Västerås vinner 2024 års Arkitekturpris i Västmanland. Det tillkännagavs vid Sveriges Arkitekter Västmanlands årsmöte den 8 april 2024.
Publicerad: