Nominerade till arkitekturpris i Östergötland 2022

Publicerad: 2022-12-12

Här är de fyra nominerade till Östergötlands arkitekturpris 2022.

  • Krematoriet, Norrköping
  • Ombergsgården, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Rosenlunds Naturhus, Vadstena
  • Östergötlands museum, Linköping

Krematoriet, Norrköping

Krematoriet i Norrköping. Foto: Anders Falk

Arkitekt: Fredriksson arkitektkontor AB
Felix Freudenthal Lotz (UA), Mats Fredriksson, Amanda Rehn, Jasper Martens

Byggherre: Svenska Kyrkan, Norrköpings pastorat, Anders Carlsson

Entreprenör: SEFAB, Anders Arrelid, Daniel Frank

Juryns motivering

Krematoriet i Norrköping har byggts till för att möta behovet av ökad kapacitet och ny teknik. Tillbyggnaden är ett tillägg som utan att underkasta sig bidrar till en vacker och självklar helhet.

Den ursprungliga byggnaden från 1938 har samtidigt renoverats och utvecklats på ett respektfullt sätt. Arkaden har återställts och i tillbyggnaden fått en pendang som är imponerande med fina materialval och klart avläsbar som ett senare tillägg.

Baksidans fasad är också välkomponerad med fint detaljerade glasöppningar som förutom att ge dagsljus till inomhusmiljön också utgör en stilig fond till begravningsplatsen.

Tillbyggnadens vackert utformade lanternin verkar i sin gestaltning balanserande och gör nivåskillnaden mer naturlig, interiört ger den kremationsrummet en betydelsefull värdighet.

Ombergsgården, Linköping

Ombergsgården, Linköping. Foto: Lasse Olsson

Arkitekt: Oldfeldt Landskap och Form AB, Marie Oldfeldt

Byggherre: Region Östergötland
Maria Axelsson, John Gentz, Linda Dahlin, Andreas Blad, Peter Axell, Mattias Hörnberg

Entreprenör: Häv och Gräv i Östergötland AB, Fredrik Söderlund

Juryns motivering

Med naturen som inspiration hanteras platsens utmanande tekniska förutsättningar i en gestaltning som upplevs självklar. Nivåhantering, vistelseytor och lummiga planteringar har vävts samman till en rogivande helhet som är väl anpassad till platsens målgrupper.

Gestaltningen präglas av materialval och formspråk som tillsammans med omsorgsfull byggnation ger kvaliteter som håller över tid. Den engagerade projektgruppen har lagt vikt vid utemiljöns betydelse i sitt sammanhang och låtit en kvalitativ gestaltning växa fram under projektprocessen.

Rosenlunds Naturhus, Vadstena

Rosenlunds Naturhus, Vadstena. Foto: Pär Olofsson

Generalkonsult: Greenhouse Living
Fredrik Olson (arkitekt), Anders Solvarm, Niklas Dahlström, Dan-Eric Archer

Byggherre: Roja Brimalm, Johan Holmstedt
Huset är byggt i egen regi

Juryns motivering

Genom ett stort engagemang från byggherre och arkitekt visar detta bostadshus vägen mot en framtid där livsstilsförändringar för klimatet inte behöver innebära umbäranden utan tvärtom i hög grad kan skapa en ökad livskvalitet. Tekniska lösningar såsom ventilation, värme och spillvatten
vävs in med väl gestaltade detaljer och rum där gränserna mellan inne och ute på ett elegant vis knyts samman. I huset finns ett tydligt avtryck av såväl lokala material som lokalt kunnande.

Byggherren har föredömligt låtit kvalitet och långsiktighet prägla processen där förändringar under projektets gång inte medfört avkall på värden, material eller detaljer. Tillägg i såväl den yttre omgivande miljön som interiört avses därför fortsatt växa fram över tid.

Östergötlands Museum, Linköping

Östergötlands Museum, Linköping. Foto: Ulf Löfgren

Arkitekt: Fredriksson arkitektkontor AB
Felix Freudenthal Lotz (UA), Aurora Ekman, Ellinor Gros

Utställningsform: MUSEEA
Sofia Hedman-Martynova, Anna-Klara Mehlich, Serge Martynov

Byggherre: Stiftelsen Östergötland länsmuseum, Olof Hermelin (museichef), Linnea Neckman, Johan Nilsson

Entreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, Torbjörn Nilsbäcken, Tomas Karlsson

Juryns motivering

Med stor känslighet har den kulturminnesmärkta museibyggnaden på ett övertygande sätt renoverats och förnyats efter nutida krav på tillgänglighet, säkerhet, ljussättning och inomhusklimat. Förändringarna samspelar med ursprunglig byggnad och flertalet senare tillkomna förvanskningar har rensats bort. Projektets aktörer har i ett nära samarbete åstadkommit ett museum som fört samman historia och nutid.

Interiör gestaltning i flertalet utställningsrum är nytänkande och lekfull samtidigt som tekniska funktioner diskret byggts in. Det ombyggda museet väcker intresse för en bredare målgrupp och utgör ett positivt bidrag till staden och länet.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter