Nej till gräddfil för serietillverkade hus

Publicerad: 2021-04-13

Typhusutredningen har föreslagit en ändring i plan- och bygglagen angående bygglov för uppförande av seriebyggda flerbostadshus. I ett remissvar avstyrker Sveriges Arkitekter förslaget.

Typhusutredningen har föreslagit en ändring i plan- och bygglagen som skulle innebära att bygglov får beviljas för uppförande av ett seriebyggt flerbostadshus trots att åtgärden strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Avstyrker förslaget

Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget i ett remissvar. Utredningen har själv redogjort för några tunga skäl emot förslaget – argument som lyfts till utredningen av kommunerna. Förslaget ”leder till byggnader av sämre kvalitet och med lägre arkitektoniska värden”, ”befaras ge en bebyggelsemiljö som är sämre anpassad till lokala förhållanden och som saknar nödvändig variation i utformning” samt är problematiskt ”utifrån det kunskapsunderlag som finns om hur människor påverkas av sin livsmiljö och bostäders utformning”.

Utredningen påstår att den låga efterfrågan på serietillverkade hus beror på ett attitydproblem hos kommunerna. Det utredningen så nedsättande kallar kommunernas attityder menar vi i själva verket är kommunernas ambitioner. Utredningens förslag däremot saknar ambitioner för den gestaltade livsmiljön. Förslaget saknar också hänsyn till vikten av placering av bebyggelse, klimatperspektivet samt underminerar den demokratiska planprocessen.

Behöver bli bättre

Sveriges Arkitekter är positiva till serietillverkade hus av hög kvalitet, men många av dagens produkter behöver helt enkelt bli mycket bättre. De behöver mer arkitektoniska kvaliteter, passa på fler platser och kunna anpassas – inte några undantagsregler och gräddfil i plan- och bygglagen. Remissvaret i sin helhet hittar du i länklistan här intill.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Yttrande angående informationscentrum för hållbart byggande
Yttranden och remissvar

Yttrande angående informationscentrum för hållbart byggande

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av utkast till förstudie inför inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande.
Publicerad:
Yttrande om utlysning av visionstävling för Bromma Parkstad
Yttranden och remissvar

Yttrande om utlysning av visionstävling för Bromma Parkstad

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remissen av motionen om att utlysa en visionstävling för Bromma Parkstad och dess märkesbyggnad.
Publicerad: