Nej till gräddfil för serietillverkade hus

Publicerad: 2021-04-13

Typhusutredningen har föreslagit en ändring i plan- och bygglagen angående bygglov för uppförande av seriebyggda flerbostadshus. I ett remissvar avstyrker Sveriges Arkitekter förslaget.

Typhusutredningen har föreslagit en ändring i plan- och bygglagen som skulle innebära att bygglov får beviljas för uppförande av ett seriebyggt flerbostadshus trots att åtgärden strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Avstyrker förslaget

Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget i ett remissvar. Utredningen har själv redogjort för några tunga skäl emot förslaget – argument som lyfts till utredningen av kommunerna. Förslaget ”leder till byggnader av sämre kvalitet och med lägre arkitektoniska värden”, ”befaras ge en bebyggelsemiljö som är sämre anpassad till lokala förhållanden och som saknar nödvändig variation i utformning” samt är problematiskt ”utifrån det kunskapsunderlag som finns om hur människor påverkas av sin livsmiljö och bostäders utformning”.

Utredningen påstår att den låga efterfrågan på serietillverkade hus beror på ett attitydproblem hos kommunerna. Det utredningen så nedsättande kallar kommunernas attityder menar vi i själva verket är kommunernas ambitioner. Utredningens förslag däremot saknar ambitioner för den gestaltade livsmiljön. Förslaget saknar också hänsyn till vikten av placering av bebyggelse, klimatperspektivet samt underminerar den demokratiska planprocessen.

Behöver bli bättre

Sveriges Arkitekter är positiva till serietillverkade hus av hög kvalitet, men många av dagens produkter behöver helt enkelt bli mycket bättre. De behöver mer arkitektoniska kvaliteter, passa på fler platser och kunna anpassas – inte några undantagsregler och gräddfil i plan- och bygglagen. Remissvaret i sin helhet hittar du i länklistan här intill.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
För högt satta gränsvärden för att ge effekt
Så tycker vi

För högt satta gränsvärden för att ge effekt

Sveriges Arkitekter yttrar sig över Boverkets rapport och kompletteringspromemoria om gränsvärden. Förbundet tillstyrker förslaget men anser att gränsvärdena bör sättas avsevärt lägre för att åstadkomma någon minskad klimatpåverkan.
Publicerad:
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad:
Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler
Yttranden och remissvar

Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.
Publicerad: