Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer

Publicerad: 2022-10-18

Sveriges nya regering har gett beskedet att Parisavtalet fortsatt gäller. Byggbranschen har mycket hög klimat- och miljöpåverkan, men de goda nyheterna är att många aktörer i branschen har både verktyg och vilja för att underlätta klimatomställningen. Andreas Carlson, som nyutnämnd bostadsminister, hindra inte pionjärerna! Låt dem istället bli det nya normala med hjälp av vassare lagstiftning.

– Många i byggbranschen har jobbat fram tekniska och arkitektoniska lösningar för klimatsmart, cirkulärt byggande. De är otåliga över att lagstiftningen hindrar omställningen istället för att uppmuntra den. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson och den nya regeringen måste ge plats åt pionjärer, nya kunskaper och nya verktyg, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör på fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter.

Den cirkulära byggekonomin är central för att klimatomställningen ska lyckas och måste implementeras av regeringen snarast. En hel bransch står och stampar

Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Hittills har företag, nätverk och organisationer har gått före lagstiftningen med innovationer för att minska klimatpåverkan. Inom initiativ som LFM30 och NollCO2 växer nya insikter och framsteg fram varje dag. Men för att ställa om byggsektorn i stor skala måste regelverket också ställas om, så att klimatpionjärernas nytänkande lösningar inte tvingas konkurrera med gårdagens klimatbelastande byggande. Vi måste gå från linjärt till cirkulärt, vi måste lösa bostadsbehovet genom att använda det redan byggda på nya och bättre sätt snarare än med nybyggnad.

Sveriges Arkitekter ställer tre krav på regeringen den kommande mandatperioden:

  1. Ta fram bättre regler och incitament för återbruk i byggandet. Vi behöver en cirkulär ekonomi där återbruk får ett värde, och avfall och utsläpp ett pris.
  2. Utveckla och skärp klimatdeklarationerna. Den nuvarande lagen kräver ingen begränsning av utsläppen och riskerar att bli verkningslös. Tuffa gränsvärden måste införas omgående och lagen ska omfatta hela byggnaden och hela dess livscykel.
  3. Förbättra förutsättningarna för bra arkitektur och hög kvalitet i byggd miljö. Fortsätt utveckla den nationella arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö – klubbad av en enig riksdag 2018 – som anger att hållbarhet och kvalitet inte ska stå tillbaka för kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Det är snålt med politiska besked i regeringsförklaringen både på bygg- och miljöområdet. Vi hoppas att regeringen tänker om och låter samhällsbyggande, bostadsbrist och klimatomställning – i kombination för starkast genomslagskraft – få den framskjutande plats de förtjänar.

– Den cirkulära byggekonomin är central för att klimatomställningen ska lyckas och måste implementeras av regeringen snarast. En hel bransch står och stampar, säger Tobias Olsson.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden
Yttranden och remissvar

Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.
Publicerad:
Slopade regler ger sämre boendemiljöer
Yttranden och remissvar

Slopade regler ger sämre boendemiljöer

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över regeringens promemoria ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus ska tas bort”. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: