Ge oss lättnader för att bygga klimatsmart

Publicerad: 2022-11-08

Sveriges Arkitekter kommenterar höstbudgeten – Ge oss lättnader för att bygga klimatsmart i stället för lättnader att bygga snabbt och fel!

Den nya regeringens budget har nu presenterats och vi kan konstatera att det inte finns några reformer på arkitekturpolitikens område eller för hållbart byggande. I det bredare perspektivet av byggande så utfasas de redan avvecklade byggsubventionerna och energieffektiviseringstödet för flerbostadshus som väntat och ett nytt stöd för el- och energieffektiviserande åtgärder i småhus med låg energiprestanda föreslås.

Budgetpropositionen ger, till skillnad från Tidöavtalet och regeringsförklaringen, några fingervisningar om vad regeringen vill jobba vidare med under mandatperioden.

Regeringen aviserar bostadspolititiska reformer som ger incitament för ökat byggande (särskilt bostäder för de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden), som möjliggör för fler att äga sitt boende och för att öka tillgången till byggbar mark. Regeringen vill också uppmana och stimulera kommunerna att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus. Regeringen konstaterar också att ”förutsättningarna att skapa goda och attraktiva livsmiljöer ser olika ut i olika delar av landet, och en hållbar politik för samhällsplanering, bostäder och byggande måste utformas för att möta utmaningar i så väl storstäder, mindre städer och tätorter som på landsbygd.”

Oroas över effekterna

Regeringen vill att reglerna för att bygga ska förenklas. De uppger att det uppdrag som Boverket fick av den förra regeringen, att göra en översyn av Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR), kommer att fortsätta. Det finns en bred politisk enighet att skapa ett förenklat regelverk i syfte att bidra till ett snabbare och billigare byggande. Förbundet oroas över vilka effekter dessa kommande förändringar kan få för kvaliteten i den byggda miljön och befarar att kortsiktiga perspektiv och vinstintressen (branschintressen) får större genomslag i regelförändringarna än de boendes perspektiv, hållbarhet och kvalitet (allmänintresset).

Vad gäller ändringar i plan- och bygglagen (PBL) så är det enda som uttryckligen nämns i budgeten en översyn av kraven på bygglov för integrerade solceller. Väl så med solcellerna men bostadsminister Andreas Carlsson har utanför budgeten lovat fler, mindre önskvärda, bygglovsförändringar under mandatperioden. Vi har tidigare sett så kallade förenklingar (ni minns väl Friggebodarna, Attefallarna, Bolundarna och altanerna?) som i stället komplicerat såväl tillämpning som tillsyn av PBL samt krockat med EU-regler. Inga fler sådana, tack!

En cirkulär ekonomi i byggbranschen där återbruk får ett värde och avfall ett pris är vägen framåt. Här måste regeringen skapa förutsättningarna.

På arkitekturpolitikens område aviseras inga konkreta åtgärder, men vi utgår såklart ifrån att de fristående expertkommittéerna som ska ta fram förslag på svensk kulturkanon lyfter arkitektoniska verk.

Regeringen konstaterar att målet för arkitektur, form och design och arbetet med gestaltad livsmiljö visserligen är omfattande och komplext samt utmaningen att åtgärder för att få effekt måste få genomslag i såväl processer med långa tidshorisonter som hos andra aktörer, men att de åtgärder som vidtagits ändå redan har bidragit till måluppfyllelsen. Det gäller till exempel spridande av kunskap och vägledningar, utvecklat arbete med förebildlighet och samverkan. Regeringen hänvisar också i sin resultatuppföljning till vårt förbunds kartläggningar av antalet kommuner som har eller är på gång att ta fram en arkitekturpolicy (en ökning från 112 (2019) till 146 kommuner (2021). Det gör oss glada för vi gör dessa undersökningar i just detta syfte; att stötta såväl kommunernas arkitekturarbete som uppföljningen av den nationella arkitekturpolitiken.

Viktig insikt

Regeringen bedömer att åtgärderna och resultaten har givit bättre förutsättningar för att medvetet arbeta med arkitektur, form och design. Men viktigast av allt, regeringen konstaterar också att arkitektur, form och design är viktiga perspektiv i arbetet för den gröna omställningen. Det är en viktig insikt som vi hoppas kan få mycket större genomslag även på bygg- och bostadspolitiken.

För när det gäller hållbart byggande redogör regeringen enbart för införandet av klimatdeklarationen och de uppdrag Boverket fått att dels utreda ett snabbare införande av gränsvärden för klimatpåverkan från byggnader och dels att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom bygg- och fastighetssektorn. Men här saknar vi tyvärr en viljeriktning från regeringen vad de tänker göra.

Hämmar utveckling och innovation

Klimatkrav på byggandet och en cirkulär byggekonomi är helt centrala för att klimatomställningen ska lyckas. Byggbranschen har en mycket hög klimat- och miljöpåverkan, men de goda nyheterna är att många aktörer i branschen har både verktyg och vilja för att underlätta klimatomställningen. De står redo med tekniska och arkitektoniska lösningar för klimatsmart, cirkulärt byggande och är beredda att söka fler nya lösningar. Lägg ribban efter dem och inte efter de delar av byggbranschen som varken vill förändra och innovera. Det hämmar utveckling och innovation.

En cirkulär ekonomi i byggbranschen där återbruk får ett värde och avfall ett pris är vägen framåt. Här måste regeringen skapa förutsättningarna. Regelverk och skatter ska gynna återbruk av byggnader och material i stället för tvärtom, som i dag. Vi vill att regeringen fortsätter och skyndar på det arbetet. Annars kommer vi inte att kunna minska byggsektorns klimat- och miljöpåverkan.

Så, nya regeringen, ge oss lättnader för att bygga klimatsmart i stället för lättnader att bygga snabbt och fel!

Sveriges Arkitekter ställer tre krav på regeringen den kommande mandatperioden:

  • Ta fram bättre regler och incitament för återbruk i byggandet. Vi behöver en cirkulär ekonomi där återbruk får ett värde, och avfall och utsläpp ett pris.
  • Utveckla och skärp klimatdeklarationerna. Den nuvarande lagen kräver ingen begränsning av utsläppen och riskerar att bli verkningslös. Tuffa gränsvärden måste införas omgående och lagen ska omfatta hela byggnaden och hela dess livscykel.
  • Förbättra förutsättningarna för bra arkitektur och hög kvalitet i byggd miljö. Fortsätt utveckla den nationella arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö – klubbad av en enig riksdag 2018 – som anger att hållbarhet och kvalitet inte ska stå tillbaka för kortsiktiga ekonomiska överväganden.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden
Yttranden och remissvar

Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.
Publicerad:
Slopade regler ger sämre boendemiljöer
Yttranden och remissvar

Slopade regler ger sämre boendemiljöer

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över regeringens promemoria ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus ska tas bort”. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: