Frågor och svar med koppling till corona – anställd

Publicerad: 2020-05-28

Här har vi samlat svar på vanliga frågor kring vad som gäller under den pågående coronaepidemin för vad som gäller för dig som anställd.

Har jag rätt att ta annat arbete under den tid jag är inte behöver arbeta på grund av arbetstidsförkortningen?

Du bör fråga din ordinarie arbetsgivare om det är okej. Be i så fall om ett skriftligt godkännande. Annars riskerar du att bryta mot lojalitetsplikten och kan få betala skadestånd. Arbetsgivaren kan även ifrågasätta din rätt att behålla din anställning.

Lojalitetsplikten innebär att du under anställningen inte får bedriva eller främja verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. Det innebär att du som anställd i förekommande fall ska sätta arbetsgivarens intressen före dina egna.

Du ska även med kort varsel kunna återuppta ditt arbete på ordinarie tid, så tänk efter noga innan du tar annat arbete.
Till toppen

Kan jag som nyanställd omfattas av korttidsarbete?

Nej. Stödet omfattar inte nyanställda, utan enbart de arbetstagare som var anställda och fick lön tre månader före det att Tillväxtverket fattade beslut med anledning av arbetsgivarens ansökan om stöd.
Till toppen

Kan arbetsgivaren kräva att jag arbetar mer än vad som överenskommits i korttidsavtalet?

Arbetsgivaren får normalt inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än den avtalade tiden. Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter arbetstagare arbeta mer tid än vad som avtalats kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig. Om det inträffat något oförutsett, som gör att det krävs extra insatser, kan dock permitteringen tillfälligt avbrytas för de aktuella personerna. Det är möjligt att ha en varierande arbetstid över perioden vilket med andra ord innebär att det är möjligt att jobba mer än den procent man ska under en tid om man sedan jobbar mindre än den procent man ska så att den genomsnittliga procenten blir rätt.
Till toppen

Kan jag kompetensutvecklas på den tid jag inte behöver arbeta enligt kortidsavtalet?

Tillväxtverket och Sveriges Arkitekter ställer sig positiva till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då kompetensutveckling alltid är behövligt för att möta marknaden både för företaget och den anställde.

Ersättning för korttidsarbete betalas ut dock bara ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet. Möjligheten finns att till exempel anordna interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Läs mer om vad som gäller för utbildning under korttidsarbete.
Till toppen

Vad gör jag om min arbetsgivare vill att jag ska gå ned i arbetstid?

Om arbetsgivaren vill att du ska gå ned i arbetstid finns det en del saker att ta ställning till först. Du behöver noggrant utvärdera vilka alternativen är. Med tanke på hur hårt pressade arkitektföretag kan vara på grund av coronaepidemin behöver många se över sina kostnader och då självklart lönekostnaderna, allt för att undvika allvarliga ekonomiska konsekvenser.

Några åtgärder som arbetsgivaren kan göra för att sänka lönekostnaderna är att säga upp personal, ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket, eller införa arbetstidsförkortning. Det är upp till arbetsgivaren att organisera och fördela arbetet på arbetsplatsen och ytterst besluta vilka åtgärder som ska vidtas.
Till toppen

Ska jag gå med på en frivillig överenskommelse om arbetstidsförkortning?

Arbetsgivare kan genom frivilliga överenskommelser komma överens med sina medarbetare om att gå ner i arbetstid. Om medarbetare tackar nej till ett erbjudande om att gå ner i arbetstid kan det bli aktuellt att arbetsgivaren genom en omorganisation tar borta heltidstjänsterna och ersätter dessa med deltidstjänster som medarbetare erbjuds. Tackar medarbetare nej till erbjudandet leder det till uppsägning på grund av arbetsbrist. Om du i skulle bli uppsagd har du såklart rätt till din uppsägningstid utifrån lag och kollektivavtal.

Om du går med på att sänka din arbetstid genom frivillig överenskommelse är det bland annat viktigt att du gör det tillfälligt, att du har kvar din heltidstjänst i botten och att du har rätt att gå upp i heltid om du ändå skulle bli uppsagd på grund arbetsbrist. Tänk också på att diskutera var arbetsgivaren har för förväntningar på din arbetsprestation när du arbetar färre timmar. Det är många som inte upplever att deras arbetsbelastning minskar i motsvarande grad. Väldigt många som arbetar deltid får alltså mindre betalt för att göra samma jobb, men på kortare tid.

Viktigt är att se över möjligheterna att gå ner i arbetstid i enlighet med Lagen om korttidsarbete istället för en frivillig överenskommelse om arbetstidsförkortning. Anledningen är att det i de flesta fall är betydligt mer förmånligt för dig som anställd och även din arbetsgivare. Om du går ner i tid utan att omfattas av korttidsarbete kommer, utöver lönen, bland annat ersättningar från Försäkringskassan och a-kassan att påverkas då de baseras på lönen. Vid korttidsarbete finns dock specialregler för ersättningar från Försäkringskassan och a-kassan.

Läs mer om vad som gäller hos Tillväxtverket och här på arkitekt.se. Kontakta Sveriges Arkitekters förbundsjurister om du får ett erbjudande om arbetstidsförkortning.
Till toppen

Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist?

Arbetsgivaren har om det föreligger arbetsbrist möjlighet att säga upp sina medarbetare. Uppsägningen måste dock föregås av en MBL förhandling med facklig representant och självklart följa de lagar och kollektivavtal som reglerar frågor kring uppsägningar såsom turordningsregler och uppsägningstider.

Läs mer om vad som gäller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.
Till toppen

Hur kan a-kassa/inkomstförsäkring påverkas?*

Om du skulle blir arbetslös under tiden du har arbetstidsförkortning så påverkas ersättningen från a-kassan och inkomstförsäkringen. Försäkringarna räknas på ett genomsnitt av din inkomst de senaste tolv kalendermånaderna (den ersättningsgrundande inkomsten). Ju längre du har arbetstidsförkortning och nedsatt lön desto lägre blir ersättningen från a-kassa och inkomstförsäkringen.

*Gäller vid arbetstidsförkortning som inte grundar sig på Lagen om korttidsarbete.
Till toppen

Hur påverkas min pension?*

Vid nedgång i lön bör påverkas både den allmänna pensionen och tjänstepensionen. För tjänstepensionen ser det lite olika ut beroende på om du har en tjänstepension enligt ITP 1 eller ITP 2. Kolla upp med din arbetsgivare vad som gäller för dig.

Om du har ITP 1 sätter arbetsgivaren av 4,5 procent av din lön upp till 41 750 kronor (2020) till din tjänstepension. På lön över 41 750 kronor (2020) sätts 30 procent av. Om du går med på arbetstidsförkortning så att lönen kommer under 41 750 kronor (2020) minskar avsättningen till din pension en hel del.

Har du mindre än fem år kvar till pensionen och har tjänstepension enligt ITP 2 kan frivillig arbetstidsförkortning med lönesänkning kraftigt påverka din tjänstepension. Enligt ITP-avtalet är det nämligen inte säkert att du fullt ut kan tillgodoräkna dig större löneförhöjningar under de sista åren innan pensionen, och det finns risk för att din återgång till din vanliga lön ses som en sådan löneförhöjning.

*Gäller vid arbetstidsförkortning som inte grundar sig på Lagen om korttidsarbete.
Till toppen

Hur påverkas min sjukersättning?*

Sjukpenning och sjukpension baseras alltid på den faktiska lönen tiden innan du blev sjuk, vilket innebär att du kan fastna på en lägre ersättningsnivå än om du skulle ha arbetat heltid. Försök att avtala med arbetsgivaren att den kompenserar om du blir långvarigt sjuk under tiden du har frivillig arbetstidsförkortning.

*Gäller vid arbetstidsförkortning som inte grundar sig på Lagen om korttidsarbete.
Till toppen

Påverkas mina semesterdagar av korttidsarbete?

Semester och semesterintjänande ska inte påverkas av korttidspermittering. Av 7 § semesterlagen framgår att frånvaro som beror på korttidsarbete ska räknas in i anställningstiden vid beräkning av antalet semesterdagar med semesterlön.

Får jag behålla sparad semester, extra ledighetsdagar och annan intjänad arbetstid, eller måste det läggas ut innan arbetsgivaren kan börja använda korttidspermittering?
Enligt de centrala förbundsavtal som Sveriges Arkitekter tecknat ska semester och semesterintjänande inte påverkas av perioder av korttidsarbete. Intjänade extra ledighetsdagar, sparad semester och annan intjänad arbetstid påverkas alltså inte av en korttidspermittering. De behöver inte läggas ut innan ett avtal om korttidspermittering införs.

Påverkar det här min SGI om jag skulle bli sjukskriven? 
Nej, men du behöver meddela Försäkringskassan om att du arbetar under korttidspermittering om du ansöker om ersättning från det sociala försäkringssystemet till exempel sjukpenning och VAB.

Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta? 
Nej.
Till toppen

Jag är föräldraledig. Påverkas jag av korttidsarbete?

Helt föräldralediga/tjänstlediga berörs inte av deltidspermitteringen utan kvarstår med tidigare beviljad ledighet.
Till toppen

Vad innebär regeringens besked om slopat karensavdrag?

Regeringen har beslutat att karensavdraget ska slopas från och med den 11 mars. Du får i efterhand söka ersättning från Försäkringskassan för den första dagen vid sjukdom. Ansökan görs retroaktivt. Din arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt, det är ditt ansvar att själv söka ersättningen.

Observera att du inte full ersättning utan om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt men Regeringen har föreslagit att ersättningen ska höjas till 804 kr före skatt, från och med juni. Om du är egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

Ansöka om ersättning för karens gör på Försäkringskassans Mina sidor.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats där information kommer läggas upp efter hand.
Till toppen

Min arbetsgivare har beordrat mig att vara hemma på grund av risk för smitta, är jag berättigad till lön?

Om din arbetsgivare kräver att du stannar hemma så är du berättigad till lön under förutsättning att du står till din arbetsgivares förfogande. Bakgrunden är att det är arbetsgivaren som nekar dig tillträde till arbetsplatsen och då anses arbetsgivaren vållande till att du inte kan utföra ditt arbete.

Om en läkare bedömer att du riskerar att smitta, trots att du är frisk och därmed inte får arbeta så kan det i stället bli aktuellt med smittskyddsersättning. Skulle rätten till smittskyddsersättning utgå behöver arbetsgivaren inte betala lön.
Till toppen

Kan min arbetsgivare förbjuda mig att resa privat till vissa resmål?

Nej, arbetsgivaren bestämmer inte över vad du gör på din fritid och kan inte kräva att du ställer in din resa. Du kan självklart komma överens med arbetsgivaren att du bokar av din resa om arbetsgivaren betala för den avbokade resan, men det är inget arbetsgivaren kan kräva.

En arbetsgivare kan dock indirekt påverka genom att förändra semesterförläggningen så att du inte kan åka på resan. Du kan då begära att arbetsgivaren ersätter dig med ett belopp motsvarande resans värde. Är det så att du har en resa inplanerad så rekommenderar vi dig att ta en diskussion med din arbetsgivare om hur ni kan lösa situationen på bästa sätt.
Till toppen

Jag är orolig för smitta, kan jag kräva att få jobba hemma?

Nej, du kan inte kräva att få jobba hemifrån. Att avvika från arbetsplatsen olovligen kan ses som en arbetsvägran, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för dig.

Är du oroliga prata med din arbetsgivare och tala om varför du är orolig och vilka lösningar som skulle kunna vara möjliga. Har du möjlighet att jobba hemifrån kan det vara ett alternativ men inget du kan kräva. Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten kräva att arbete utförs på arbetsplatsen.
Till toppen

Förskolan och skolan har stängt – får jag då vara hemma med lön?

Du har rätt att vara ledig för vård av barn (VAB) med tillfällig föräldrapenning, om ditt barn är sjukt, är smittbärare eller om ordinarie vårdare är sjuk. Detta gäller också om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta (det krävs dock att läkare gjort den bedömningen).

Om förskolan är stängd på grund av att det funnits en coronasmittad person på förskolan och barnet nu är hemma för att se om det utvecklar symtom, bör föräldern kunna vända sig till vården och fråga om ett läkarintyg och därigenom nyttja möjligheten till VAB.

Om förskolan däremot är stängd för att någon som vistats där varit i ett riskområde och förskolan väntar på att se om den personen utvecklar symtom kan föräldern inte nyttja VAB.

Det bästa är att prata med arbetsgivaren och se om det går att lösa med att arbeta hemifrån.
Till toppen

Kan jag säga nej till att åka på en tjänsteresa som är inplanerad?

Om arbetsgivaren beordrar dig att resa till ett område, som UD inte avråder från att resa till, så är utgångspunkten att du som arbetstagare ska följa arbetsgivarens order. I annat fall kan det anses utgöra arbetsvägran. Om du vägrar att åka till ett land som UD avråder från att resa till så bör det inte utgöra arbetsvägran

Resor till områden som UD avråder från
Vad gäller resor till områden som UD avråder från att resa till, får en annan bedömning göras. En anställd är inte skyldig att utföra arbete som är i strid mot lag och god sed på arbetsmarknaden, innebär fara för liv och hälsa eller är omöjligt att utföra. Skulle du tillhöra en av riskgrupperna kan det vara ett giltigt skäl att inte åka på en planerad tjänsteresa till ett område som UD inte avråder från att resa till, eller till en konferens med deltagare från hårt drabbade länder.
Till toppen

Om jag går ner i tid enligt reglerna för korttidsarbete har jag rätt till a-kassa och vad gäller om jag sedan blir uppsagd?

Man har inte har rätt till a-kassa om minskningen av arbetstid beror på att man deltar i korttidsarbete där arbetsgivaren har rätt till stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete.

Om du blir uppsagd ska du beroende på hur avtalet /lokala kollektivavtalet avseende korttidsarbete är utformat gå upp till den arbetstid du hade innan förkortningen under uppsägningstiden.

Skulle du bli arbetslös efter att fått arbetstid och lön minskade efter regeringsbeslut om stöd för korttidsarbete är tiden med stöd för korttidsarbete överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. a-kassan räknas på den inkomst du hade före tiden med korttidsarbete.

Det här är helt nya regler för a-kassan så titta gärna också på den information hos Akademikernas a-kassa.
Till toppen

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

A-kassan är grunden för att din inkomstförsäkring ska gälla – om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Du betalar din avgift direkt till Akademikernas a-kassa. Logga in på akademikernasakassa.se/minasidor för att kontrollera hur länge du varit medlem. Är du ännu inte medlem – gå med direkt på akademikernasakassa.se/medlemsansokan
Till toppen

Vad menas med varsel?

Varsel betyder att arbetsgivaren ska förvarna sina anställda att de kanske kommer att bli uppsagda och meddela Arbetsförmedlingen att man behöver säga upp personal. Om det finns risk för uppsägning för fem anställda eller fler inom samma län behöver arbetsgivaren “varsla” om uppsägning. Det ska ske minst två månader innan den första berörda personen slutar sin anställning om det berör 5 – 25 personer, längre om varslet berör fler än 26 personer.

Men – om arbetsgivaren inte kunnat förutse att de behöver säga upp arbetstagare (till exempel vid force majeure) vill Arbetsförmedlingen bli meddelade så snart som möjligt. Rimligen kan detta åberopas om varsel om uppsägning beror på arbetsbrist på grund av coronaepidemin, i vart fall i det inledande skedet av pandemin.

Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Men även om du inte vet om du berörs är det bra att planera för att det kanske kan bli så. Här är några tips från Arbetsförmedlingen på hur du kan förbereda dig.
Till toppen

Omfattas jag av korttidsarbete med statligt stöd om jag är nyanställd?

Det beror på hur länge du har varit anställd. Det är endast anställda som varit avlönade tre månader innan Tillväxtverkets godkännande som kan omfattas av stödet. Det finns också ett krav på att de anställda som ska omfattas har haft samma eller högre sysselsättningsgrad tre månader tillbaka i tiden (den så kallade jämförelsemånaden) som under den månad då stödet ska börja gälla.
Till toppen

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dags att återgå till arbetsplatsen
Coronapandemin

Dags att återgå till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.
Publicerad:
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Nya regler för korttidsarbete
Coronapandemin

Nya regler för korttidsarbete

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020 och som förslaget ser ut kommer stödet till korttidsarbete att förlängas till juni 2021.
Publicerad: