Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Publicerad: 2024-04-23

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.

– Vi avstyrker även fortsättningsvis hela arbetet med den nya regelmodellen då de föreslagna reglerna kommer leda till obekvämare, mörkare och sämre byggda bostäder där människors hälsa underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter är positiva till att kravet på utblick, som i tidigare förslag utgått, nu är tillbaka i föreskrifterna. De anser samtidigt att kravet behöver utvecklas så att det framgår att utblicken också ska tillföra sinnliga kvaliteter
Boverkets föreskrifter borde grunda i fakta och forskning. Förbundet har därför i sitt svar hänvisat till aktuell forskning om dagsljus och solljus.

– Definitionen av vad som är ett rum tycker vi ska kompletteras med att ett rum ska ha fönster och minst en rumshöjd på 2,4 meter. Fönstren ska dessutom vara öppningsbara.

Många och tunga remissinstanser är nu också kritiska i extraremissen. Det inger lite hopp att Boverket nu tvingas dra lärdom och göra om och göra rätt.

Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter skickar också med att undermåliga planlösningar måste stävjas och att byggnadsnämndens kontroll- och tillsynsansvar behöver klargöras.

Arkitektstudenterna skickade i januari in en skrivelse med synpunkter på Boverkets förslag till regeländringar för studenter. De ifrågasätter att studentbostäder redan idag har lägre krav på dags- och solljus och utblickar, och att Boverket nu föreslår att tillgängligheten också försämras och att bullerstörningarna får blir större.

– Vi stämmer in i alla synpunkterna som studenterna framfört och trycker på också på det i remissvaret. Vi har varit kritiska till regelmodellen sen start. Många och tunga remissinstanser är nu också kritiska i extraremissen. Det inger lite hopp att Boverket nu tvingas dra lärdom och göra om och göra rätt, säger Tobias Olsson.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad:
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden
Yttranden och remissvar

Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.
Publicerad: