Debatt – Rum utan fönster och takhöjd blir framtiden

Publicerad: 2023-06-19

En god bostad borde vara en självklar gemensam strävan för politiker och myndigheter. Men resultatet av de föreslagna regelförändringarna blir sämre bostadsstandard. Vi kan få se rum utan fönster där takhöjden går strax ovanför dörrposterna, skriver Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson i en debattartikel i Expressen.

Vad och vem är byggregler till för? För Sveriges arkitekter är svaret självklart: för att skydda de som bor i den byggda miljön från skador och risker. Utöver detta minimum måste de också visa samhällets ambitionsnivå om vad en god bostad är.

Jag blir därför minst sagt orolig över Boverkets förslag till nya byggregler, vars remisstid går ut nu. Översynen har det optimistiska namnet ”Möjligheternas byggregler”, men det är inga positiva möjligheter jag ser framför mig när jag läser förslaget.

Krav på utblick och direkt dagsljus i bostaden tas bort. Om Boverket, som är ansvarig myndighet, menar att optiska kablar som leder dagsljus kan ersätta ett fönster, då är vi illa ute i grundförståelsen om vad en god bostad är.

Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter

Systemet baseras fortfarande på funktionskrav, alltså att Boverket bestämmer vilken funktion som ska uppnås. Hur är upp till byggaren att lösa.

Fram till nu har myndigheten också tagit fram vägledningar för lösningar och medverkat i att ta fram standarder.

Men nu backar Boverket ur all inblandning i att ta fram praxis och branschstandard; branschen ska på egen hand både tolka och verifiera att det de vill bygga uppfyller kraven. Det offentliga ska alltså inte längre företräda allmänintresset, att garantera en god, hållbar bostad.

För att göra ont värre har Boverket karvat ur kraven med en alltför grov täljkniv.

Fönster, till exempel, reduceras till en av flera tekniska lösningar för att få in ljus i en bostad. Krav på utblick och direkt dagsljus i bostaden tas bort. Om Boverket, som är ansvarig myndighet, menar att optiska kablar som leder dagsljus kan ersätta ett fönster, då är vi illa ute i grundförståelsen om vad en god bostad är.

Vem tycker att fönster är orimligt att kräva i sin bostad? Det ger inte bara dagsljus utan också möjlighet att se ut och skapa sig ett sammanhang, något centralt i vad vi bedömer vara en god bostad.

Vi säger nej

Takhöjden karvar Boverket också i. Måttet 2,40 meter, som Boverket tidigare har skrivit in i sin vägledning, det försvinner. Nu blir det upp till byggarna själva att föreslå och verifiera vad som är en rimlig takhöjd.

Jag ser ett skräckscenario bli verklighet, där branschen kan motivera att takhöjden egentligen inte behöver vara högre än dörrposterna. De ekonomiska motiven för att pressa ner takhöjderna är stora och de boende, tja, de får väl kura ihop sig och kommer de igenom en dörrpost utan att slå i huvudet borde det vara lugnt. Men det driver inte fram ökade takhöjder, en kvalitet som många uppskattar, inte minst i förra sekelskiftets paradlägenheter.

Byggregler, bra bostäder och vacker arkitektur hänger ihop. Om byggbranschen får bestämma själva blir det torftiga lådor, med så fönster som möjligt och låg takhöjd. Boverkets förslag är ytterligare ett steg som gör det svårare att få bostäder med bra kvalitet.

I Sveriges Arkitekters remissvar säger vi nej till hela förslaget till nya byggregler. Vi vill att Boverket ska göra om hela arbetet med Möjligheternas byggregler, den här gången med fokus på kvalitet, och bättre arkitektur – och inte minst hållbarhet. Det är perspektiv som är centrala men som saknas.

Låt oss använda byggreglerna för att tillsammans bygga bra bostäder.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden
Yttranden och remissvar

Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.
Publicerad:
Slopade regler ger sämre boendemiljöer
Yttranden och remissvar

Slopade regler ger sämre boendemiljöer

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över regeringens promemoria ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus ska tas bort”. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad: