Dagsljuset ska värnas

Publicerad: 2024-03-27

Planläggning får inte ske om det bland annat innebär en betydande olägenhet.

Välgörande att dagsljusets kvaliteter värnas i alla delar av plan- och byggprocessen. Vi förordar den nära staden, där täthet inte trumfar bort avgörande kvaliteter, som dagsljus.

Kommentar från Anki Kaplan Wikström

I en ny dom om förtätning genom ny detaljplan hade områdets karaktär och förhållandet att det gränsade till nationalstadsparken avgörande betydelse. Den nya byggnaden som skulle möjliggöras med den nya detaljplanen skulle ligga endast en meter från gränsen till nationalstadsparken och avståndet till det befintliga huset skulle bli nio meter. Effekterna av detaljplanen i form av ökad skuggning, minskat dagsljusinsläpp och insyn skulle innebära en betydande olägenhet – och detaljplan upphävdes.

Mål: P 7105-22
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 2023-10-25

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Varsamhet och verkshöjd
Aktuella arkitekturdomar

Varsamhet och verkshöjd

Ändringar av byggnader ska göras så att de uppfyller kraven på både anpassning och varsamhet. En byggnad ska vidare utformas så att den har en god form-, färg- och materialverkan.
Publicerad:
Utformning eller byggrätt?
Aktuella arkitekturdomar

Utformning eller byggrätt?

I en detaljplan får kommunen bland annat bestämma bebyggandets omfattning, preciserade krav för att följa kraven på varsamhet och skydd för värdefulla byggnadsverk och bebyggelseområden.
Publicerad:
Byggnadens form har betydelse
Aktuella arkitekturdomar

Byggnadens form har betydelse

Arkitektur inte bara är en fråga om färg och materialval som stildebatten ibland ger sken av. Byggnadens form och rummen mellan husen är grundläggande delar av arkitekturen och här kvitterade domstolen dessa värden.
Publicerad: