Byggnadens form har betydelse

Publicerad: 2024-05-08

När en byggnad ska uppföras inom en plan utan byggrättsreglerande bestämmelser gäller de grundläggande kraven i plan- och bygglagen om bland annat anpassning till omgivning och befintlig bebyggelse genom hänsyn till stads- och landskapsbild, natur- och kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan.

Arkitektur inte bara är en fråga om färg och materialval som stildebatten ibland ger sken av. Byggnadens form och rummen mellan husen är grundläggande delar av arkitekturen och här kvitterade domstolen dessa värden.

Kommentar från Anki Kaplan Wikström

Ett nytt flerbostadshus skulle uppföras och i närområdet var bebyggelsen enhetligt utformad och placerad, lågt exploaterat och präglat av tidstypisk 1940-tals-bebyggelse. Den nya byggnaden skulle skilja sig från övrig bebyggelse i kvarteret genom sin planform och stora husdjup och de breda gavlarna skulle utgöra ett främmande och avvikande inslag i stadsbilden. Även den högre exploateringen avvek från det övriga kvarterets låga exploatering och luftiga karaktär. Bygglovet upphävdes, även om byggnaden ansågs anpassat i fråga om färg, materialval och höjd.

Mål: P 11746-22
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 2024-02-26

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Varsamhet och verkshöjd
Aktuella arkitekturdomar

Varsamhet och verkshöjd

Ändringar av byggnader ska göras så att de uppfyller kraven på både anpassning och varsamhet. En byggnad ska vidare utformas så att den har en god form-, färg- och materialverkan.
Publicerad:
Utformning eller byggrätt?
Aktuella arkitekturdomar

Utformning eller byggrätt?

I en detaljplan får kommunen bland annat bestämma bebyggandets omfattning, preciserade krav för att följa kraven på varsamhet och skydd för värdefulla byggnadsverk och bebyggelseområden.
Publicerad:
Nya argument mot fönsterbyte
Aktuella arkitekturdomar

Nya argument mot fönsterbyte

Bygglov krävs för en ändring om det innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att utseendet påverkas avsevärt på annat sätt. En byggnad som är särskilt värdefull får inte förvanskas och ändringar ska utföras varsamt.
Publicerad: