Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Publicerad: 2024-03-25

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.

Sveriges Arkitekter är positiva till att aktsamhet vid genomförandet kommer till uttryck i plan- och bygglagen. Byggen behöver (också) vara aktsamma om natur- och kulturvärden och resurser.

Krav på aktsamhet om resurser är kritiskt för att minska branschens klimatpåverkan.

Sveriges Arkitekters samhällspolitiska utredare Anki Kaplan Wikström.

– Vi ser att det, utöver aktsamhet om person och egendom som regeringen föreslår, också finns behov av aktsamhet om natur- och kulturvärden vid planering och utförande av bygg, rivnings- och markåtgärder, säger Sveriges Arkitekters samhällspolitiska utredare Anki Kaplan Wikström.

Det kan exempelvis handla om att vara försiktig vid genomföringar så att inte listverk och utsmyckningar skadas, att säkerställa att upplag inte läggs i rotzoner eller att skydda träd från påkörning. Det finns risk att värdena skadas, i värsta fall på ett irreparabelt sätt.

– Krav på aktsamhet om resurser är kritiskt för att minska branschens klimatpåverkan. Även dessa värden bör därför skyddas inom ramen för aktsamhet vid genomförandet.

Boverket har parallellt med Regeringskansliets remiss skickat ut förslag på föreskrifter till de nya bestämmelserna i plan- och bygglagen.

– Vi har också svarat på den remissen. I svaret hänvisar vi till vårt svar till regeringen om att lagens bestämmelser om aktsamhet bör utökas och att detta behöver återspeglas i föreskrifterna.

Ladda ner remissvaren från länklistan.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Slopade regler ger sämre boendemiljöer
Yttranden och remissvar

Slopade regler ger sämre boendemiljöer

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över regeringens promemoria ”Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus ska tas bort”. Förbundet avstyrker förslaget i sin helhet.
Publicerad:
Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag
Yttranden och remissvar

Yttrande över Boverkets förslag om certifiering av byggprojekteringsföretag

Sveriges Arkitekter har svarat på en remiss från Boverket om förslag till föreskrifter och allmänna råd om certifiering av byggprojekteringsföretag. Ladda ner hela remissvaret här.
Publicerad: