Budgeten saknar långsiktiga åtgärder

Publicerad: 2020-09-22

Regeringen har presenterat sitt förslag till budget för kommande år. Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson kommenterar de delar som rör arkitektkåren och ser både brister och möjligheter.

Magdalena Andersson presenterar budgetförslaget för 2021. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.
Magdalena Andersson presenterar budgetförslaget för 2021. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringens budgetförslag för 2021 präglas av januariavtalets uppfyllande och nödvändiga kortsiktiga åtgärder för att motverka effekterna av coronapandemin. Men Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson saknar långsiktiga politiska konjunkturåtgärder för samhället som helhet och för samhällsbyggnadssektorn i synnerhet.

– Det offentligas förmåga att hålla uppe sina investeringar i byggande och infrastrukturprojekt är avgörande för sektorn, menar Tobias Olsson.

Regeringen föreslår medel till fler platser på högskolan genom en särskild satsning på bristyrken. Sveriges Arkitekter har under lång tid arbetat för fler utbildningsplatser på arkitektskolorna och i synnerhet för inredningsarkitekter som det utbildas allt för få av idag.

– Satsningen på kompetensförsörjning är en viktig långsiktig satsning men arkitektutbildningarna nämns inte i budgeten. Regeringen och högskolorna borde verkligen se till att en del av den satsningen går till fler utbildningsplatser för inredningsarkitekter.

Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter. Foto: Peter Phillips

Det temporärt höjda taket i a-kassan och lättnaden i arbetsvillkoret föreslås förlängas i ytterligare två år fram till och med 2022.

– Det är bra och nödvändigt här och nu, men vi vill se en permanent höjning som vår fackliga centralorganisation Saco skriver i sin kommentar till budgeten.

Saknar stöd till ensamföretagarna

Sveriges Arkitekter är också positiva till införandet av ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare, som tappat en större del av sin nettoomsättning som en följd av pandemin.

– Vi saknar dock fortfarande ytterligare stödåtgärder för ensamföretagarna, vilket är frågor som vi driver tillsammans med Saco.

Det är mycket glädjande att regeringen nu vill permanenta satsningen för kommande budgetperiod så att Form/Design Center kan fortsätta sitt framgångsrika arbete.

Tobias Olsson

Korttidsarbetsreglerna föreslås också från och med årsskiftet kompletteras med kompetensinsatser för anställda. Denna pusselbit saknades när korttidspermitteringsreglerna infördes efter pandemins utbrott men nu kommer alltså det förslag som Sveriges Arkitekter har efterlyst – att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetenshöjande insatser för de anställda under den arbetsbefriade tiden ska få ersättning för sådana kostnader.

– Det är en bra och viktig kompetenssatsning för samhället, arbetsgivarna och framför allt för den som är kortidspermitterad.

Nödvändig förstärkning i kommunerna

För genomförandet av arkitekturpolitiken föreslår regeringen fortsatt arbete på inslagen väg. De konstaterar att arbetet med att främja, samordna och höja kompetensen i frågor om arkitektonisk kvalitet och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer hos offentliga aktörer har bidragit, och fortsatt kommer att bidra, till goda och hållbara livsmiljöer. Regeringen skriver också att detta bland annat bör ”ske genom en förstärkning av kompetensen på området hos exempelvis myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser.”

– Det tycker Sveriges Arkitekter också – och inte bara genom ett kunskapslyft utan också genom en nödvändig förstärkning av antalet arkitekttjänster i kommunerna.

Redan när politiken för gestaltad livsmiljö klubbades pekades Sveriges Arkitekters samarbetspartner Form/Design Center i Malmö ut som en viktig regional mötesplats för den gestaltad livsmiljön.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu vill permanenta satsningen för kommande budgetperiod så att Form/Design Center kan fortsätta sitt framgångsrika arbete.

Mer forskning och utveckling behövs

Intressant att uppmärksamma är också de investeringsstöd som föreslås. Regeringen föreslår dels 900 miljoner kronor till åtgärder till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och dels att det befintliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande reformeras så att en andel av stödet viks för sociala kontrakt eller unga. Regeringen avser också återinföra ett stöd för gröna och trygga samhällen där utformningen av stödet nu pågår.

Och sist, men inte minst, regeringen vill också, som vi berättat om tidigare, förstärka FoU-avdraget, det vill säga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag. Förändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2021.

– Även det här en framåtsyftande kunskapssatsning. Mer forskning och utveckling behövs för att stärka vår konkurrenskraft och lösa samhällsutmaningarna vi står inför.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
För högt satta gränsvärden för att ge effekt
Så tycker vi

För högt satta gränsvärden för att ge effekt

Sveriges Arkitekter yttrar sig över Boverkets rapport och kompletteringspromemoria om gränsvärden. Förbundet tillstyrker förslaget men anser att gränsvärdena bör sättas avsevärt lägre för att åstadkomma någon minskad klimatpåverkan.
Publicerad:
Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll
Yttranden och remissvar

Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).
Publicerad:
Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler
Yttranden och remissvar

Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.
Publicerad: