Bra med en förstärkt och tillförlitlig byggkontroll

Publicerad: 2024-05-02

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Ordning och reda – förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70).

Utredningen föreslår ett antal regeländringar förslaget som syftar till att förhindra brister i byggnadsverk som leder till olyckor.

– Det är värdefullt att utredningen lyfter betydelsen av kompetensbrist och tidspress i byggprojekt som orsak till att byggfel uppkommer, säger Sveriges Arkitekters samhällspolitisk utredare Anki Kaplan Wikström.

Vi är samtidigt mycket oroade för Boverkets arbete med de nya byggreglerna då dessa går stick i stäv med utredningens förslag. Därför har vi i remissvaret också uppmanat regeringen att ge direktiv till Boverket att avbryta det arbetet.

Förbundet tycker att det är positivt att det är personer och inte företag som ska vara sakkunniga. De lyfter samtidigt att det är kritiskt att de personer som axlar ansvaret också ges rimliga förutsättningar i form av tid, mandat och förtroende att utföra sitt uppdrag.

– Att byta ut ansvarig arkitekt och certifierad kompetens i ett byggprojekt bör vara en varningssignal. Vi föreslår därför att byten granskas särskilt.

Sveriges Arkitekter tycker att det är positivt att kontrollen i projekteringsskedet möjliggör att det som byggs, byggs rätt från början och därmed minskar resursslöseriet och klimatpåverkan från branschen. De lyfter också att bygga rätt från början är positivt för arkitekturen – förstärkningar och ändringar i efterhand leder ofta till försämringar.

– Vi är samtidigt mycket oroade för Boverkets arbete med de nya byggreglerna då dessa går stick i stäv med utredningens förslag. Därför har vi i remissvaret också uppmanat regeringen att ge direktiv till Boverket att avbryta det arbetet. Och vi har också skickat med vår övriga kritik på Boverkets nye byggregler.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler
Yttranden och remissvar

Fortsatt hård kritik mot Boverkets nya byggregler

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över tre av Boverkets extraremisser med förslag till föreskrifter om nya byggregler. Förbundets kritik från förra året kvarstår.
Publicerad:
Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen
Yttranden och remissvar

Ja till gestaltad livsmiljö i Kultursamverkansmodellen

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen av betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Förbundet har lämnat synpunkter på de delar som rör gestaltad livsmiljö.
Publicerad:
Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden
Yttranden och remissvar

Byggen behöver vara aktsamma om natur- och kulturvärden

Sveriges Arkitekter har besvarat remissen på Regeringskansliets promemoria om Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder. I promemorian föreslås att regler om aktsamhet införs i plan- och bygglagen. Sveriges Arkitekter är positiva.
Publicerad: