Att tänka på när du tecknar avtal om korttidsarbete

Publicerad: 2020-11-17

Korttidsarbete innebär att vid en ekonomisk kris kan en överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och förbund om att arbetstagare ska gå ner i arbetstid och lön under begränsad tid. Här följer några tips till dig som har kollektivavtal på din arbetsplats och ska teckna ett avtal om korttidsarbete.

Korttidsarbete ska inte kopplas ihop med det som vi vanligtvis menar med permittering, utan är samma sak som korttidsavtalen. Men i samband med den pågående epidemin har regeringen beslutat att lyfta en kostnad från arbetsgivarna och höja det statliga stödet genom reglerna om korttidspermittering.

Bestämmelserna för korttidsarbete träde i kraft den 1 april, men tillämpades redan från 16 mars, och gällde under hela 2020.

Stödet för korttidsarbete har förlängts till juni 2021. Förlängningen regleras i en ny tillfällig lag.

För att kunna teckna ett lokalt avtal om korttidsarbete krävs att ett centralt kollektivavtal tecknats. Sveriges Arkitekter har tecknat ett kollektivavtal med Innovationsföretagen.

Vilka kan få avtal?

Företag som på grund av coronaepidemin hamnat i en tillfälligt och svår ekonomisk situation kan få teckna avtal om korttidsarbete. Företaget ska ha försökt komma tillrätta med situationen genom att till exempel minska på andra kostnader.

Ladda ner en mall på korttidsavtal från länklistan här intill.

Lokalt kollektivavtal

Sveriges Arkitekter utgår från att lokala överenskommelser stämmer överens med lagstiftningen och de centrala avtal som tecknats. Om avtalet gör det är förbundets bedömning att det inte krävs att medlemmarna också godkänner förslaget. I och med det nya coronaviruset och dess smittspridning, bedömer vi att frågan får behandlas pragmatiskt.

Ett kollektivavtal gäller för samtliga arbetstagare som omfattas av avtalet. Beslutar de lokala parterna att anställda vid viss verksamhet ska gå ner i korttidsvecka gäller detta även om det går emot medlemmens önskan.

 • En arbetstagare kan under fram till 30 juni gå ner 20, 40 eller 60 procent i arbetstid till en löneminskning om 4, 6 eller 7,5 procent.
  Under perioden januari 2021 till och med juni 2021 finns en möjlighet att till 80% arbetstidsminskning med en löneminskning om 12 procent.
 • Säkerställ att även anställda med en lön över 44 000 konor per månad som mest kan få en minskning om 7,5 procent (12 procent). Överskjutande del utöver det som staten betalar får arbetsgivaren stå för. Vilket innebär att lönedelar över 44 000 kr ska minskas på samma sätt/med samma procentsats som lönen under 44 000 kr.
 • Tjänstedesignbyrån Äventyret har tagit fram en kalkylator för arbetsgivare. Med den kan du räkna på effekten av att använda dig av de nya tillåtna åtgärderna.
 • Tjänsteman som har oreglerad (exempelvis bortförhandlad 2–4 §§, 2–5 §§ eller 2–6 §§) arbetstid och som omfattas av permittering ska ha motsvarande sänkning av arbetstiden. Detta bör särskilt följas upp.
 • Deltidsanställda/deltidslediga tjänstemän får proportionerlig sänkning av arbetstiden. Detsamma gäller för lönen.
 • Helt föräldralediga/tjänstlediga berörs inte av deltidspermitteringen utan kvarstår med tidigare beviljad ledighet.
 • Vi avråder från att kombinera korttidspermissionen med lokala avtal om uttag av arbetstidskonto, semester etcetera under tid med korttidsarbete. Anställda kan dock teckna individuella överenskommelser om detta. Dock bör man tänka på att den anställda ska få sin sommarsemester om fyra sammanhängande veckor.
 • Arbetsgivaren får höra av sig till sin arbetsgivarorganisation för stöd av upprättandet av avtalet.
 • Tid under korttidsarbete ses som överhoppningsbar för SGI och A-kassa. Ska medlem ansöka om ersättning från a-kassan eller Försäkringskassan ska man dock meddela att man är under korttidsarbete. Sjuklön under tid med korttidsarbete beräknas på den lägre lönen.
 • Överväg om det under den tid som korttidsarbete pågår är möjligt och lämpligt att anordna företagsintern eller extern utbildning för de arbetstagare som omfattas av korttidsarbete. Reglera den frågan i avtalet eller hänvisa i avtalet för att reglera den frågan i en bilaga eller separat avtal senare.
  Sveriges Arkitekter rekommenderar att utbildning sker på max 50 procent av den arbetsbefriade tiden.
 • En lokal överenskommelse bör regleras att kunna upphöra efter sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Denna uppsägningstid gäller också om inte annan överenskommelse om uppsägningstidens längd träffats. Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad.
 • Reglera i avtalet att vad som gäller för arbetstagare som är under uppsägningstid och kan komma att omfattas av korttidsarbete. För sådan arbetstagare ska, de regler som gäller för den ordinarie anställningen tillämpas beträffande lön och andra ersättningar. Lönesänkningar ska inte gälla för korttidsarbete under uppsägningstid. Detta innebär att arbetstagaren har rätt till hela den lön som följer av kollektivavtal och det ordinarie anställningsavtalet. Denna skrivning har tillkommit då det nu finns en lagändring som innebär att statligt stöd under 2020 även kan utgå även under uppsägningstid. De centrala avtalen har därmed justerats efter lagändringen.

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Dags att återgå till arbetsplatsen
Coronapandemin

Dags att återgå till arbetsplatsen

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån. Men nu är det dags för många att återgå till arbetsplatsen. Då är det bra att ha en plan över hur det ska gå till.
Publicerad:
Arbetslösheten för arkitekter minskar
Coronapandemin

Arbetslösheten för arkitekter minskar

När pandemin drog in över landet förra året stannade konjunkturen av. Många arkitektkontor var tvungna att korttidspermittera och sedan även säga upp anställda. Men nu ser det ljusare ut och arbetslösheten för arkitekter minskar sakta.
Publicerad:
Nya regler för korttidsarbete
Coronapandemin

Nya regler för korttidsarbete

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020 och som förslaget ser ut kommer stödet till korttidsarbete att förlängas till juni 2021.
Publicerad: