Arkitekter nödvändiga för transportlösningar

Publicerad: 2021-09-14

Sveriges Arkitekter yttrar sig över delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling. Förbundet delar synen att bättre mobilitetsplanering är nödvändig men är tveksamma till föreslagna ändringar i PBL.

Sveriges Arkitekter yttrar sig över delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23). Sveriges Arkitekter delar helt utredningens syn på nödvändigheten av en förbättrad planering för mer hållbara transporter och långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Vi är också positiva till ett omtag av planering av mobilitetsåtgärder, under förutsättning att det verkligen leder till ett sätt att arbeta för klimatsmartare och mer jämlik mobilitet.

Ändringarna inte nödvändiga

Däremot är vi inte övertygade om att de föreslagna ändringarna i kap 2. PBL i sig skulle vara tillräckliga eller ens nödvändiga för att generera den omställning av transporter och mobilitet som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vi vill inskärpa att mobilitet och transporteffektivitet inte bara handlar om teknik och logistik utan är en av de stora pusselbitarna i främjandet och gestaltandet av en kvalitativ välfungerande stad för de människor som lever där. Arkitekter är nödvändiga för att utforma sådana helhetslösningar.

Vi menar att frågan rimligen måste lösas genom hela plansystemet och inte bara på en nivå. Strategierna för transporteffektivitet på detaljplaneringsnivån måste hänga ihop med översiktsplanering och regional planering för att göra skillnad. Planeringens och planerarens helhetsperspektiv behövs för att förstå hur en optimering av transportsystem inte motverkas på annat håll av exempelvis trafikalstrande köplador.

För att uppnå syftet krävs dessutom att den statliga nivån tillhandahåller nödvändiga styrmedel för att driva utvecklingen mot mer hållbara mobilitetslösningar. Detta saknas idag.

Alla kan inte arbeta hemifrån

Vi vill också särskilt betona delmål 11.2 i Agenda 2030 och poängtera behovet av planering för mer jämlik mobilitet. Närhet till bra lägen, möjlighet att arbeta hemifrån och bekväma arbetstider är inte förbehållet alla i samhället, utan många är hänvisade till lång pendlingstid på tider när turtätheten i många fall är sämre. Pandemin har blottlagt det faktum att vissa är mer hänvisade till kollektivtrafik än andra.

Utredningen konstaterar ett behov av att se över PBL med avseende på den nya politiken för en gestaltad livsmiljö. Vi delar utredningens uppfattning och ser samma behov. Men, vi vill inskärpa att mobilitet och transporteffektivitet inte bara handlar om teknik och logistik utan är en av de stora pusselbitarna i främjandet och gestaltandet av en kvalitativ välfungerande stad för de människor som lever där. Arkitekter är nödvändiga för att utforma sådana helhetslösningar.

Det statliga målet för den gestaltade livsmiljön och arkitekturperspektivet måste naturligtvis ständigt också finnas med och beaktas i alla utredningar på området. Det är något vi noterat saknats i flera direktiv och statliga utredningar på samhällsbyggnadsområdet sedan politiken för gestaltad livsmiljö beslutades.

Tobias Olsson & Margareta Wilhemsson

Relaterade artiklar

Visa alla nyheter
Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan
Så tycker vi

Positivt att arkitektur får en tydligare roll i gymnasieskolan

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över Skolverkets remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå.
Publicerad:
Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar
Yttranden och remissvar

Välkommet med nationell strategi för kreativa näringar

Sveriges Arkitekter har yttrat sig över remiss av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44).
Publicerad:
Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer
Så tycker vi

Låt inte lagarna hindra klimatpionjärer

Sveriges Arkitekters besked till Andreas Carlsson, nyutnämnd bostadsminister, är att inte hindra pionjärerna. Låt dem istället bli det nya normala med hjälp av vassare lagstiftning.
Publicerad: