Nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2015 - Sveriges Arkitekter

En bro, en park-i-gata och underjordiska cirkulationsplatser. Årets nominerade till Trafikverkets arkitekturpris har stor spännvidd. Trafikverket delar ut sitt arkitekturpris vartannat år för att lyfta fram goda exempel på modern infrastruktur. Priset premierar både hur anläggningen gestaltas och hur den fungerar, och de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion. Priset delades ut första gången 2011. Trafikverkets arkitekturråd är prisets jury.

Vinnaren avslöjas den 19 november på Arkitekturgalan.

Cirkulationsplatser Täby Centrum

Cirkulationsplatser Täby Centrum. Foto: Kasper Dudzik

Cirkulationsplatser Täby Centrum. Foto: Kasper Dudzik

Arkitekt: &Rundquist. Ansvariga arkitekter: arkitekter SAR/MSA Henrik Rundquist och Erik Andrén samt Erik Griffiths
Byggherre: Täby kommun

Juryns motivering
I Täby centrum har två nya korsningar, färdiga 2013, utformats som cirkulationsplatser i två nivåer mellan Stora Marknadsvägen och Attundavägen respektive Gustaf Bergs väg. Den undre nivån har anslutningar i fyra riktningar och den övre nivån i tre. Den nedre nivån formas som en skål med lutande sidor medan den övre nivån bildar en brokonstruktion. Mellan skål och bro kan ljuset flöda ned och reflekteras mot de lutande sidorna. Genom att öppna den nedre nivåns tak skapas goda ljusförhållanden som ger en känsla av att vistas i ett öppet rum. I projektet samverkar arkitektur, vägutformning, konstruktion och belysning för att uppnå den bästa lösningen för en komplicerad situation. Avsikten är att höja värdet på miljöer som ofta ägnas liten omsorg och att integrera trafiklösningarna i ett större sammanhang.

Ljuset flödar genom cirkulationsplatserna och höjer värdet på en ofta förbisedd trafikmiljö.


Motalabron

Motala. Foto: Per Pixel

Motala. Foto: Per Pixel

Arkitekt: Sjögren Arkitekter. Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Sven Magnus Sjögren
Byggherre: Trafikverket

Juryns motivering
Den nya förbindelsen över Motalaviken är en 600 meter lång samverkansbro i stål för dubbelriktad vägtrafik, med en gång- och cykelbana på ena sidan. Total höjd över vattenytan är 27 meter och segelfri höjd är 22,5 meter. Bron invigdes i oktober 2013. Motala kommun utlyste 2002 en arkitekttävling för att hitta en utformning på den bro som skulle leda riksväg 50 i en ny sträckning förbi centrala staden. Utgångspunkten för gestaltningen var att låta väglinje och profil få ett logiskt och kontinuerligt förlopp genom landskapet. Trafikanterna skulle inte uppleva några markerade övergångar där bron började eller slutade. Brons silhuett skapar en tydlig karaktär som ger landmärket en egen identitet, unik för Motala. Trafiken leds utanför stadskärnan i Motala vilket innebär minskade avgasutsläpp, minskat buller och ökad trafiksäkerhet. Särskilt de oskyddade trafikanterna gynnas och fler kommer sannolikt att gå och cykla inne i Motala.

En gestaltning som ger bron ett logiskt och kontinuerligt förlopp genom landskapet och stärker Motalas identitet.


Ursvik shared space, Park i Gata, Sundbybergs kommun

Ursvik shared space, Park i Gata, Sundbybergs kommun. Foto: Åke E:son LIndman

Ursvik shared space, Park i Gata, Sundbybergs kommun. Foto: Åke E:son Lindman

Landskapsarkitekt: Gora art & landscape genom ansvarig arkitektur och konstnärlig gestaltning landskapsarkitekt LAR/MSA och konstnär Monika Gora och medverkande arkitekt MSA Johan Folkesson. Ansvarig program och projektering Nyréns Arkitektkontor genom landskapsarkitekter LAR/MSA Mårten Setterblad och Magnus Löfvendahl
Byggherre: Stora Ursvik

Juryns motivering
På Stallgatan i Ursvik har en konstnärlig gestaltning av gatumiljö fått namnet Pocket Park eller Park i Gata och är tänkt som en helhet: konstinstallation, park, vila, mötesplats. Här kan såväl bilar, cyklar som gående samsas, men alltid på de gåendes villkor. Park i Gata består av tolv öar med park och 21 ljusskulpturer. Projektet var ett konstprojekt som ledde till ett omtag i ett redan färdigritat projekt, vilket gav en förändrad gestaltning av stråket. Parken visar på ett framgångsrikt, lekfullt och humoristiskt sätt att även små åtgärder i en annars traditionell stel miljö får stor effekt. Fickparken är ett urbant tillägg i den lilla skalan helt i linje med den nationella ambitionen Gestaltad livsmiljö.

Pocket Park är ett urbant tillägg i den lilla skalan som visar att även små åtgärder får stor effekt.


Kontakt juryföreträdare: Johnny Hedman, Trafikverket. Tel: 070-347 51 04

Vill du veta mer? Kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-1367733. Bilderna är högupplösta; går att förstora och laddas ner genom att klicka på dem. De får användas i redaktionella sammanhang med angivande av upphovsman.