Nominerade till Planpriset 2019 - Sveriges Arkitekter

Årets nominerade till Sveriges Arkitekters Planpris är fyra planer som angriper en angelägen fråga för att göra skillnad i samhället på djupet. De är framtagna av kommunerna i Lund, Kristianstad, Stockholm och Boden och pekar ut olika konkreta vägar mot ett hållbart samhälle. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 10 mars.

Planprisjuryn letar efter ett väl utfört planarbete som tar hand om en aktuell och angelägen fråga på ett inspirerande och innovativt sätt. Det kan vara en specifik plan för ett mindre område eller avgränsat tema, men också ett större stadsbyggnadsprojekt där flera planarbeten och processer samverkar för bästa resultat.

Här är de nominerade till 2019 års planpris:

Klimatomställningsarbetet i översiktsplan, Boden

Juryns motivering:

Boden visar med sin översiktsplan från år 2017 att kommunen tar klimatfrågan på stort allvar. Planen är också en modell för hur en kommun med förhållandevis små resurser för planarbete kan ta sig an en angelägen planeringsfråga och lösa den med på ett ambitiöst och professionellt sätt. Framför allt har kommunen på ett övertygande sätt integrerat anpassningen till ett förändrat klimat i översiktsplanens strategier. Det sker med hjälp av konkreta anvisningar för bebyggelseutveckling i olika delar av Boden. Planen bygger vidare på regionala planeringsunderlag och konkretiserar dessa för den egna kommunens risker och möjligheter. Hållbara val i vardagen har varit en ledstjärna för arbetet. Översiktsplanearbetet väcker också angelägna frågor om glesbygdsperspektivet på hur vi minskar vår påverkan på klimatet. Frågan om hållbara transporter är som bekant en svår utmaning för glesbygdskommuner. Bodens översiktsplan visar vikten av att vara konkret och tydlig med rekommendationer i obekväma situationer.

Projektfakta:

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: samhällsstrateg Emma Lundqvist.
Övriga: samhällsbyggnadschef Lars Andersson, samhällsstrateg Sofia Bergvall, trafikplanerare Kerstin Chley, avdelningschef Analys och GIS/MBK Staffan Eriksson och avdelningschef mark och plan Cecilia Kvibacke, miljöstrateg Sara Chlot samt konsulterna Tyréns och Ecogain.
Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen.


Attraktiv kust, livskraftigt hav – ändring av översiktsplan, Kristianstad

Juryns motivering:

Kristianstad är en av de kommuner som mest påtagligt lever med de risker för översvämningar som ett förändrat klimat medför. Klimatarbetet framstår som en konsekvent utförd och integrerad del i planeringen: Ett idogt inventerande, kartläggande och värderande ger kunskap, beslutsunderlag och beredskap. Underlagsarbetet är konkret och mångfaldigt med flera dokument – förutom den nominerade havsplanen finns även en grönplan. Den mest påtagliga utmaningen är vattnet, då stora delar av kommunen ligger mellan noll och tre meter under havsnivån, men även erosion är en risk. Att resonera om byggstopp i attraktiva lägen och utreda upphävande av byggrätter är kontroversiellt och ställer planeringens kärna av balans mellan enskilda och allmänna intressen på sin spets. Kristianstad utmärker sig med en välutvecklad prioriteringsordning i föreslagna riktlinjer och åtgärder. Särskilt värdefullt är att planen belyser ekonomiska konsekvenser. Arbetet visar att politikens mod och handlingskraft stärks när planeringsarbetet levererar kunskap och tydliga argument. Klimatomställningen behöver mer av den varan och Kristianstads arbete är därför både angeläget och inspirerande.

Projektfakta:

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: landskapsarkitekt LAR/MSA Ann-Mari Lindberg.
Övriga: Anna Grönlund, Ulrika Hedlund, DHI Sverige (utredningar), GIS-ingenjör Linda Nilsson och projektledare från kommunledningskontoret Jenny Persson Moberg.
Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen genom byggnadsnämnden.


Områdesplanen Västerbroprogrammet, Lund

Juryns motivering:

I projektet Västerbro behåller Lunds kommun en drivande roll i stadsomvandlingsprocessen. När Öresundsvägens industriområde utvecklas lägger kommunen stor vikt vid långsiktiga samarbeten med fastighetsägarna och på medskapandeprocesser. Dess roll har varit att samla önskemålen hos många olika fastighetsägare och förena dem till en, gemensam, vision som ska rimma med målen i översiktsplanen. Projektet visar att kommuner med hjälp av långsiktigt planeringsarbete kan hålla i taktpinnen utan markinnehav som maktmedel. Lunds kommun har primärt använt tre verktyg för att stödja utvecklingen: Västerbroprogrammet, en kommunikationsplan och den så kallade Västerbropengen. Den sistnämnda syftar till att infria den gemensamma målbilden som mejslats fram av de inblandade aktörerna. Juryn vill lyfta fram det proaktiva arbetssättet, viljan att hitta nya lösningar inom och bortom ramen för tillgängliga planeringsinstrument, liksom det uppföljande arbetet med en handlingsplan som följs upp vart femte år av exploateringsledare, plan- och bygglovshandläggare och fastighetsägare.

Projektfakta:

Ansvariga planarkitekter och upphovspersoner: planarkitekt och planeringsledare: arkitekt SAR/MSA Katarina Meier, ansvarig planarkitekt Västerbroprogrammet: planeringsarkitekt FPR/MSA Maja Skoog och ansvarig planarkitekt fördjupad översiktsplan: landskapsarkitekt LAR/MSA Carolina Lundberg.
Övriga: projektledare Håkan Samuelsson, exploateringsingenjör Joel Hall, kommunikatör Sara Bernstrup Nilsson, planchef: planeringsarkitekt FPR/MSA Ole Kasimir, översiktsplanechef: arkitekt SAR/MSA Cecilia Hansson och mark- och exploateringschef Anita Wallin.
Uppdragsgivare: Lunds kommun.


Projektet Fokus Skärholmen, Stockholm

Juryns motivering:

Med stadsbyggande som hävstång har Stockholms stad satsat långsiktigt för att driva på en positiv utveckling i områden där marknaden tidigare inte visat investeringsvilja. Fokus Skärholmen visar styrkan i förvaltningsövergripande processer som går bortom enskilda planarbeten. Redan nu märks att stadens kraftsamling och ledarskap har väckt intresse. Här används bostäder som startmotor för stadsutveckling i processer som betonar dialog i lokalt förankrade projekt. Genom att en holistisk översyn av områdets struktur sker innan markanvisningar och att de ges på kvalitetskriterier kan kopplingar och målpunkter stärkas och fler funktioner få utrymme. Fokus på barnperspektivet märks bland annat via integrerade barnkonsekvensanalyser och att tidigt kunna säkerställa adekvata skol- och förskolegårdar. Fokus Skärholmen visar att kommuner och planberedskap vinner på att proaktivt peka ut framtidens attraktiva lägen och förvalta platsers kvaliteter så att andra aktörer vill bidra. Att kombinera marknadsdriven stadsbyggnad med kommunens lägesskapande visioner är både socialt och ekonomiskt hållbart.

Projektfakta:

Projektchef: arkitekt SAR/MSA Karin Ahlzén, exploateringskontoret.
Biträdande projektchef: Sara Heppling Trygg, stadsdelsförvaltningen.
Övriga: Områdesansvarig stadsbyggnadskontoret arkitekt SAR/MSA Eveliina Hafvenstein Säteri.
Teamledare stadsbyggnadskontoret: landskapsarkitekt MSA Joel Berring.
Projektledare exploateringskontoret: Louise Bill, Elin Dellström Gidmark, Jacob Ericsson, Emelie Häll, Josefine Idbrant.
Projektkommunikatör: Lena Remaeus.
Stadsplanerare med ansvar för enskilda planer: Planeringsarkitekt FPR/MSA Susanne Arvidsson, Martin Bretz, landskapsarkitekt LAR/MSA Elin Henriksson, Amanda Gordon, Annika Lindgren, arkitekt MSA Anja Linna, Nina Mjaaland, Peter Tomtlund och planeringsarkitekt FPR/MSA Jenny Åberg.
Allmän platsmark: Landskapsarkitekt LAR/MSA Per Qvist.
Dialog och lokalt utvecklingsarbete: Irma Ortega och Flor Luna.
Miljöspecialist: Annelie Harlén.
Trafikplanering: Monica Carlbaum.
Parkutveckling: Landskapsarkitekt Jean-Louis Dessalles och parkingenjör Love Örsan.
Byggprojektledning och genomförandefrågor: Sven Brodin, Maria Granberg Wadén, Jacob Johansson, Amer Halabi, Mimi Alansari och Anders Cederwall.
Upphandling: Mats Westin och Karin Riddersporre.
Uppdragsgivare: Stockholms stad.