Nominerade till Planpriset 2018 - Sveriges Arkitekter

English text here

För att stimulera, utveckla och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter en gång om året ut Planpriset för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Det belönar en kommun för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering. Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Bild: Birgitta Hjelm

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: Arkitekt SAR/MSA Johanna Wiklander, dåvarande stadsarkitekt
Uppdragsgivare: Linköping kommun, landskapsarkitekt MSA Fanny Wahlqvist, översiktsplanechef, Muharrem Demirok, kommunalråd
Övriga medverkande: Adam Hörnedal, översiktsplanerare, Alexandru Babos, stadsantikvarie, Birgitta Hjelm, grafisk formgivare, arkitekt SAR/MSA Ylva Bengtsson, bygglovsarkitekt, planarkitekt FPR/MSA Erik Adolfsson, Mikael Klingefjord, exploateringsingenjör, Per Oldfeldt, infrastruktur, Liselotte Johansson, stadsträdgårdsmästare

Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen


Juryns motivering:
Med arkitekturprogrammet har Linköping fått ett pedagogiskt och konkret verktyg för att sprida innerstadens värden och ge hållbarhet och kvalitet till angränsande bebyggelse. Målet är att varje projekt i den vidgade innerstaden ska kunna beskriva sin arkitektoniska idé och att det ska samspela med, och bidra till, den omgivande staden. Det lättfattligt skrivna programmets utgångspunkt är att stadsbyggandet utgörs av kontinuerligt gatunät, torg och parker samt byggnader. Det omfattar nio principer som ska göra arkitekturen berörande, robust och användbar. Vegetation och vatten ska vara en del av stadsmiljön. Arkitekturprogrammet är tydligt kopplat till kommunala verktyg för att styra utvecklingen, såsom planer, bygglov och markanvisningar. Stadens kulturhistoriskt identitetsbärande byggnader lyfts fram i bildmaterialet och ger förståelse för stadens värden och hur de bör hanteras i beslutsprocesserna.

Detaljplan för Sege park, Malmö

Vinnande förslag i idetävling för Nordic Built Cities Challenge om delningsekonomi och hållbar livsstil tillämpat på ett typkvarter i Sege Park. Förslagsställare: Kjellander Sjöberg arkitekter, Atkins, Bogl, Platspilot och Sted.


Ansvarig planarkitekt och upphovsperson:
Landskapsarkitekt LAR/MSA Sara Lööf, planarkitekt, landskapsarkitekt LAR/MSA Carina Lindeberg, planarkitekt
Uppdragsgivare: Malmö stad, Sofia Hedén, ordf. stadsbyggnadsnämnden, Simon Chrisander, ordf. miljönämnden, Andreas Schönström, ordf. tekniska nämnden
Övriga medverkande: Landskapsarkitekt LAR/MSA Pernilla Andersson, exploateringsingenjör, Julia Berglund, exploateringsingenjör, Katarina Burle, kommunikatör, Johanna Block, projektledare, arkitekt SAR/MSA Joëlle St-Laurent, arkitekt SAR/MSA Katarina Garre, bygglovsarkitekt, arkitekt MSA Juliet Leonette-Lidgren, utredare, Tobias Starck, landskapsarkitekt, Athanasios Patsias, enhetschef, arkitekt SAR/MSA Ola Kjellander, Kjellander Sjöberg, Atkins, Bogl, Platspilot och Sted.

Bild 2: Sammanställning av idéerna från planprogrammet. Framtagen av Malmö stad.

Juryns motivering:
En innovativ modell för hållbart stadsbyggande utvecklas, med Sege park som bas. Den bygger på lokal delningsekonomi och socialt ansvarstagande. Utgångspunkten är ett sjukhus i Kirseberg i nordöstra Malmö med friliggande längor i park från 1930-talet som kompletteras. Målet för detaljplanen är att med stöd i sociala innovationer, digitalisering och spjutspetsteknik visa hur stadsboende kan bidra till att minska klimatutsläpp. Den ska också bidra till att utveckla modeller för produktion av bostäder med lägre boendekostnader för ett blandat område.  Sege Park är Malmös plattform för urban innovation. Bland annat genom en idétävling har förslag till metoder för ökat delande av stadens resurser tagits fram. I byggherredialoger för markanvisning tas idéerna nu vidare. Med ett planprogram och en hållbarhetsstrategi har målen preciserats till exempel som app för delning, dagvattencirkulation och giftfritt byggande.

Fördjupad översiktsplan för Munksjöstaden, Jönköping

Bild: White arkitekter

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör, landskapsarkitekt MSA Liselott Johansson, planchef, arkitekt SAR/MSA Bengt Mattias Carlsson, stadsarkitekt Uppdragsgivare: Jönköpings kommun, Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Anders Samuelsson, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Övriga medverkande: Joel Johansson, planarkitekt Munksjöstaden, planeringsarkitekt FPR/MSA Mats Davidsson, Skeppsbron, planeringsarkitekt FPR/MSA Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg Malmö, Tommy Fritz, vd Tosito (Munksjöstaden), Henrik Gustafsson, vd SMUAB (Skeppsbron), arkitekter SAR/MSA Owe Swanson, Britta Holmblad och Krister Lindstedt, White arkitekter AB

Foto: Jönköpings kommun

Juryns motivering:
En ny station för snabbtåg öppnar möjligheten att expandera centrala staden runt Munksjön. Den fördjupade översiktsplanen för södra Munksjön befäster stadsvision 2.0 från 2010 med ett ramprogram som ger mål för arkitektur och hållbarhet. Ett första steg i genomförandet är omvandlingen av Munksjö fabriksområde till blandstad. Stadsbyggnadsstrategin innebär att bygga om perifera industriområden med bostäder, kontor och verksamheter. Stränderna ska bli tillgängliga för hela Jönköpings befolkning. Arbetssättet präglas av målmedvetenhet, uthållighet och en förmåga att skapa samsyn hos många aktörer kring den långsiktiga visionen med stöd i konkreta visionsbilder. Det stärker kommunen i förhandlingarna med stat och region så att de kan få maximal nytta av en kommande satsning på Götalandsbanan och ger kraft och konsekvens åt detaljplanearbetet.

Planprogram för Selma Lagerlöfs torg och Litteraturgatan, Göteborg

Bild: Atkins (Kvarter D och torghuset är ritade av Semrén och Månsson arkitekter. Stadsdelshuset är ritat av White Arkitekter.)

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: Arvid Törnqvist, projektledare/planarkitekt, planeringsarkitekt MSA Carolina Högvall, projektledare, arkitekt SAR/MSA Gunnel Jonsson, planchef, planeringsarkitekt FPR/MSA Karoline Rosgardt, planchef
Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Hampus Magnusson, Byggnadsnämndens ordförande, Ann Catrine Fogelgren, Byggnadsnämndens 1:e vice ordf.
Övriga medverkande: Arkitekt MSA Kristina Hulterström, arkitekt Framtidenkoncernen, Bengt Nilsen m.fl., utvecklingsledare SDF Norra Hisingen, Ylva Offerman m.fl., Park- och Naturförvaltningen, arkitekt SAR/MSA Martin Clase, arkitekt White arkitekter, landskapsarkitekt LAR/MSA Sabina Richter, 02Landskap, planeringsarkitekt FPR/MSA Linnéa Blixt, planarkitekt Radar, arkitekt SAR/MSA Lena Jacobsson, Stadsbyggnadskontoret, Johan Henriksson, arkitekt, Annelie Svanberg, trafikplanerare, Trafikkontoret, Christian Schiötz m.fl., Fastighetskontoret

Juryns motivering:
Medborgardialog, kompletterande bebyggelse samt upprustade parker och torg har vänt en socialt negativ utveckling i miljonprogramsområdet Backa i nordvästra Göteborg. Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med stadsdelsförvaltningen, det allmännyttiga bostadsbolaget Framtiden med flera, drivit en omfattande omvandling i samarbete med boende, polis, föreningsliv och fastighetsägare. Att öppna en lokal mötesplats för dialog har spelat en central roll för att förankra de omfattande förändringarna. Torgets småskaliga struktur är förstärkt och dess roll som bilfri mötesplats betonas. Stadsbyggnadsgreppet innebär att överdimensionerade trafikytor bebyggs med flerbostadshus i halvöppna kvarter. Det ger området en välkomnande och stadsmässig karaktär samtidigt som den äldre bebyggelsen bidrar till helheten. En stadsdelspark och ett kulturhus som samlingspunkt är viktiga delar av satsningen.

Bild: Wahlström&Steijner

Juryn för Planpriset 2018:

Arkitekt SAR/MSA Birgitta Lööf, planeringsarkitekt FPR/MSA Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA Ann Legeby, arkitekt SAR/MSA Björn Adolfsson, landskapsarkitekt LAR/MSA Carl Arnö.

Kommentarer

Kommentarer inaktiverade.