Nominerade till Planpriset 2017 - Sveriges Arkitekter

Linköping, Lund och Stockholm – här är städerna som har landets bästa stadsplanering. Juryn för Sveriges Arkitekters Planpris har nominerat fyra projekt som alla löser angelägna frågor om kvalitet och förtätning av staden på olika sätt. Ett av dem får motta Planpriset på Arkitekturgalan den 28 november

– Juryn har sett mycket nytänkande kring hur kommuner lyckas samla alla aktörer och intressen i de komplexa stadsutvecklingsprojekt många utmanas av. Det verkar vara en framgångsfaktor att, ibland redan innan de formella processerna, formulera mål som kan styra utvecklingen i önskad riktning, säger Birgitta Lööf, juryns ordförande.

Planpriset, jurymedlemmar:
Ulrika Signal, planeringsarkitekt FPR/MSA
Mikael Stenqvist, arkitekt SAR/MSA
Björn Adolfsson, arkitekt MSA
Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA
Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA
Sekreterare: Pehr Mikael Sällström

Läs hela pressmeddelandet och ladda ned högupplösta bilder här

Årets nominerade

Bild: Adept Mandaworks

Detaljplan för Kolkajen, del av Norra Djurgårdsstaden

Juryns motivering: Med sitt läge vid Värtan i kanten av Nationalstadsparken blir Kolkajen ett ansikte för Norra Djurgårdsstaden. Planen stärker hela områdets sociala hållbarhet och fördjupar visionen att visa vägen mot en hållbar framtid. Det har redan globalt inflytande med sitt resurseffektiva byggande. Stadsbyggnadsidén att bygga en ny ö vid mynningen av Husarviken möjliggör en vattenarena för lek och vistelse. Bebyggelsen runtom blir tät med 1 300 bostäder med en fjärdedel hyresrätter. Gasverkets gamla byggnader och kaj för kol bevaras i ett grönblått stråk som ger området identitet. Kvalitetsprogrammet i planen lyfter den angelägna frågan hur stadsrum kan bli mötesplatser för alla invånare. En utmaning har varit att hitta rätt balans mellan krav på dagsljus, plats för barns utelek och en hög exploatering som kan bära kostnaderna för att sanera marken.

Medverkande: Stockholms stadsbyggnadskontor genom Henrik Nilzén och Helena Ackelman, Karin Fagerberg Arkitekt SAR/MSA (Fojab arkitekter), samt planeringsarkitekter FPR/MSA Anna-Stina Bokander, Malin Klåvus, och tidigare även Emma Castberg. Exploateringskontoret genom planeringsarkitekt MSA Martin Weber, landskapsarkitekt LAR/MSA Gösta Olsson samt tidigare även Britta Eliasson. Trafikkontoret genom Jenny Simonsson. Vinnande planförslag och urban gestaltning: arkitekt MAA Martin Laursen och landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Arfalk (Adept & Mandaworks).

Bild: Lunds kommun och Metro Arkitekter

Kunskapsstråket i Lund

Juryns motivering: I ett stråk från centralstationen ut till den nya forskningsanläggningen ESS i Lunds nordöstra del verkar drygt 50.000 människor inom kunskapsintensiva verksamheter. Idag vistas de i stora homogena och delvis slutna enklaver. När kommunen beslutade att bygga en spårväg till ESS gjorde de en samplanering av trafik och stadsutveckling för att skapa bra mötesplatser kring hållplatserna och koppla samman delområdena.
I dialog med förvaltningar, politiker och fastighetsägare har kommunen gjort exploateringsförberedande ramprogram för varje delområde. De beskriver hur de bör utvecklas utifrån sina förutsättningar för att öppnas upp, förtätas, blandas och förädlas till noder som bidrar till stråket som helhet. Det gör detaljplanearbetet strategiskt och effektivt. Strategierna för stråket kommer att ingå i den nya översiktsplanen.

Medverkande: Lunds stadsbyggnadskontor genom planeringsarkitekt FPR/MSA Ole Kasimir och arkitekt SAR/MSA Cecilia Hansson. Övriga deltagare: planarkitekt MSA Elin Karlsson, landskapsarkitekt LAR/MSA Astrid Avenberg Rosell, arkitekt MSA Anneli Håkansson, planarkitekt Katarina Meier, arkitekt SAR/MSA Inga Hallén samt Christoffer Lindskov och Daniel Wasden
Beställare: Tekniska förvaltningen genom Håkan Lockby, Akademiska Hus genom Ingrid Gustavsson, Regionfastigheter genom Ingela Lyberg Andersson, Medicon Village genom Erik Jagesten och Wihlborgs fastigheter genom Ulrika Hallengren


Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Juryns motivering: Linköping vill använda sin befolkningsökning för att öka utbudet av innerstadskvalitet. Samarbetet med Norrköping kring Ostlänken förväntas öka inflyttningen ännu mer. De har därför, i samråd med kommunens förvaltningar, bolag och allmänheten, tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för intresset innerstad. Strategin för att skapa mer innerstad är att förena, blanda, förnya och koppla. Den förankras med principer för stadsbyggnad sammanfattade i budskap som ”Bostäder är basen i en levande stad” och ”Mötesplatser i det offentliga rummet”.
Alla aktörer i stadsbyggnadsprocessen har enats kring grundsatsen ”Stad tar tid”. Det har skapat en förståelse för vad som skapar kvalitet. Grundsynen att ”Alla kan bidra”, har byggt en ansvarskänsla bland aktörerna och lett till en förståelse för att både små och stora insatser behövs.

Medverkande: Linköpings kommun genom landskapsarkitekt MSA Fanny Wahlqvist samt arkitekter SAR/MSA Johanna Wiklander och Owe Swanson
Övriga medverkande: arkitekt SAR/MSA Ninnie Hedström, Eleonor Mörk och Birgitta Hjelm
Beställare: Linköpings kommunstyrelse genom Anna Bertilson och Elias Aguirre

Södra Skanstull

Juryns motivering: För att knyta ihop staden mellan Södermalm och Globen-området krävs ett helhetsgrepp över Södra Skanstull. Det är ett komplext stadsområde med flera olika verksamheter genomkorsat av en mängd trafikslag. Strategin är att göra Skansbron till stadsgata med entréer och öppna ett nytt öst-västligt tvärstråk för gående och cyklar under broarna. Där uppstår ett nytt läge för utveckling av 750 bostäder, kontor, hotell, kultur och idrott samt nya gator, torg och parker. Samtidigt förbättras tillgängligheten till platsens grönska, idrott och Årstaviken. En utmaning är att hantera buller och partiklar från trafiken. Verksamma och medborgare i området, och även barn har tillfrågats om sina behov och idéer i en social konsekvensanalys. Planprogrammet visar hur deras förslag kan bidra till en levande stadsmiljö under broarna.

Medverkande: Stockholms stads stadsbyggnadskontor genom arkitekter SAR/MSA Ewa Wåhlin och Helena Wessberg, arkitekt SAR/MSA Daniel Andersson samt landskapsarkitekt MSA Sophia Norrman Winter
Övriga deltagare: Arkitekter SAR/MSA Krister Lindstedt och Jens Rasmus Andersson, arkitekter MSA Rebecca Rubin och Ivar Suneson (White), landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Jönsson och planeringsarkitekt MSA Patricia Aramburu (Andersson & Jönsson), Elisabeth Renlund och Lars Kiesel (WSP), Anna Birath (Nyréns), Joel Hernbäck (Spacescape)
Beställare: Stockholms stads exploateringskontor genom Christina Winberg, Johan Karlqvist, Ingmarie Ahlberg och landskapsarkitekt LAR/MSA Inger Åberg