Stressade men nöjda arkitektstudenter - Sveriges Arkitekter

Studenter på arkitektutbildningarna i Sverige är nöjda med sitt val av utbildning. De allra flesta tycker att de får goda förutsättningar att börja arbeta som arkitekt och ser fram emot sitt kommande yrkesliv. Men pressen på studenterna är stor.

Fler än nio av tio har regelbundet upplevt stress så det påverkat känslotillståndet negativt, och över hälften av studenterna har svårt att slappna av. Koncentrationsförmågan och minnet påverkas negativt av stressen studenterna upplever. Sömnsvårigheter har nära sjuttio procent av studenterna regelbundet. Det är några av resultaten från Sveriges Arkitekters enkät till studerandemedlemmar från hösten 2019.

Nedan presenteras resultat från undersökningen som kompletterar den kommande rapporten Räcker jag till? med möjlighet att se hur studenter på arkitektutbildningarna svarat.

Studenterna väl rustade att klara utbildningen

Det akademiska självförtroendet hos arkitektstudenterna är gott. Oron för den egna prestationen är generellt sett låg. 14 procent av respondenterna tycker att det egna arbetet känns otillräckligt i förhållande till kurskamraterna medan nära hälften inte tycker den egna studieinsatsen är sämre än kurskamraternas. Inte heller i förhållande till vad kursplanen innehåller tycker studenterna att de lägger ned för lite arbete, endast sex procent tycker arbetet känns otillräckligt i förhållande till kursplanen. De allra flesta studenter tycker att de har de förkunskaper kursen kräver. Respondenterna i undersökningen verkar inte uppleva någon större konkurrens mellan kurskamraterna, cirka 20 procent tycker konkurrensen är stor medan nära 40 procent inte håller med om det påståendet.

Jag känner oro att bli underkänd på utbildningen

Deltagarna i undersökningen har svarat på en skala från 1-6, där 1=håller inte alls med, 6=håller absolut med.

Effekter av stress

Nio av tio studenter har upplevt stress så det påverkar deras känslotillstånd negativt. Till de som svarat att de upplevt stress har frågor ställts om stress påverkat deras sömn, aptit, relation till andra människor, koncentrationsförmåga, minnesförmåga, avslappningsförmåga och ork.

Upplevd stress

Har du under din utbildning upplevt stress så det påverkat ditt känslotillstånd på ett negativt sätt?

Fler än hälften av studenterna i undersökningen säger att de minst varje vecka drabbas av stress som påverkar deras avslappningsförmåga, och nästan lika många tycker att ork och koncentrationsförmåga försämras mycket regelbundet på grund av stress.

Chalmers sticker ut där endast 2 procent säger att de inte upplevt stress, en skarp kontrast mot Ultuna, BTH och Konstfack där betydligt färre upplevt negativ stress.

Hur ofta bedömer du att stress negativt påverkat din...

Nöjdhet med utbildning

Generellt är studenterna på arkitektutbildningarna nöjda med valet av utbildning. Endast 3 procent är missnöjda medan hela 76 procent är nöjda. Lika många ser fram emot att börja arbeta som arkitekt. De allra flesta upplever också att utbildningen ger goda förutsättningar att arbeta som arkitekt. 55 procent håller med om påståendet, medan 7 procent inte tycker att utbildningen är väl anpassad för arkitektyrket.

Nöjdast med utbildningen är studenter på Konstfack, där 86 procent säger att de är mycket nöjda med sitt val. Konstfack är också den skola där flest ser fram emot att börja arbeta, 91 procent ser fram mot detta. Bäst förutsättning att arbeta som arkitekt tycker studenterna på LTH att de får, 7 av 10 studenter håller med om påståendet att utbildningen ger dem goda förutsättningar att arbeta som arkitekt.

Studenterna och framtiden

Deltagarna i undersökningen har svarat på en skala från 1-6, där 1=håller inte alls med, 6=håller absolut med.