Föräldraledig

I Sverige har vi ett av världens generösaste regelverk för tjänstledighet vid föräldraskap. Här får du svar på vanliga frågorna kring föräldraledighet.

De olika formerna för ledighet vid föräldraskap är:

  1. Rätt till ledighet för mamman i samband med barns födelse och amning.
  2. Hel ledighet för en förälder tills barnet blivit 18 månader (oavsett om en får ersättning från Försäkringskassan). Adoption likställs med födelse av barn – 18-månadersperioden räknas då från det att en fått barnet i sin vård.
  3. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med utfyllnad av föräldrapenning.
  4. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel utan utfyllnad av föräldrapenning (tills barnet är åtta år). Förläggningen ska i huvudsak ske efter arbetstagarens önskemål.
  5. Ledighet för tillfällig vård av barn (till exempel vid sjukdom).
  6. Ledighet i samband med barns födelse för den andra föräldern i tio dagar.

Det finns även till exempel rätt till ledighet med graviditetspenning under graviditeten, vilket kan bli aktuellt om man på grund av komplikationer under graviditeten inte kan utföra sitt arbete.

Hur ansöker du om föräldrapenning och hur länge får du vara ledig?

När du ska vara föräldraledig är det en del praktiska detaljer att ta tag i. Mamman ska skicka in ett moderskapsintyg till Försäkringskassan under graviditeten. Inför föräldraledigheten ska du också skicka in underlag för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten – som föräldrapenningen baseras på – till Försäkringskassan och begära föräldrapenning i önskad omfattning.

Du ska även anmäla tänkt ledighet och vilken omfattning den ska ha till arbetsgivaren. Det ska göras två månader innan ledigheten eller så snart det går.

Ledigheten får förläggas som högst tre perioder under ett år. Ibland uppstår diskussion om vad en period är. Att till exempel begära föräldraledighet en dag i veckan under tre månader räknas som en period. Om du istället begär föräldraledighet en dag vid tre separata tillfällen räknas varje gång som en period. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att ta fler ledighetsperioder än tre under året, men det är inget du har rätt till enligt lag.

Försäkringskassan ger information och tar beslut om föräldrapenning. På deras webbsida kan du också, genom ett webbaserat verktyg, själv undersöka vilken ersättning du förväntas få och hur du kan förlägga din ledighet.

Enligt de flesta kollektivavtal får den anställde ett föräldraledighetstillägg: en utfyllnad av ersättningen från Försäkringskassan. Hur stor utfyllnaden är står i de olika kollektivavtalen.

Hur ska din föräldraledighet se ut?

Det är bra att fundera i förväg på hur du tror att vill förhålla dig till jobbet under din föräldraledighet. Vilken kontakt och vilken delaktighet vill du ha?

Boka ett möte med din närmaste chef inför föräldraledigheten. Var tydlig med dina önskemål och försök att komma överens om praktiska detaljer, men varje överenskommelse blir ju av naturliga skäl preliminära då det är svårt att veta hur det kommer att bli när barnet väl har kommit.

Givetvis är det helt okej att se föräldraledigheten som ett totalt avbrott från arbetslivet. Det är med andra ord inget måste att hålla sig uppdaterad och underrättad. En del arkitekter vill vara lite engagerade i sitt arbete även under ledigheten och många arbetsgivare uppskattar det. Men om du ska vara aktiv eller inte under din föräldraledighet ska styras av vad du själv vill och har lust med!

Du som är föräldraledig ska erbjudas lönesamtal som alla andra. Vi rekommenderar medlemmar att själva ta initiativ till detta om inte arbetsgivaren gör det. När det gäller löneutveckling ska den föräldraledige lönesättas som om hen varit i arbete – det vill säga följa sin egen ”kurva”: den föräldraledige ska följa den utveckling hen tidigare haft och inte per automatik få ett medelhögt eller lägsta påslag.

Man har rätt att, om man vill, avbryta sin föräldraledighet tidigare än planerat och återgå i arbetet. Man måste dock meddela arbetsgivaren snarast, och denne kan skjuta på återgången upp till en månad från underrättelsen.

Tillbaka på arbetet efter föräldraledighet

Arbetsgivaren ska enligt Diskrimineringslagen kapitel 3 paragraf 5 underlätta kombinationen förvärvsarbete och föräldraskap. Ett exempel på hur arbetsgivaren kan underlätta kan vara att inte förlägga möten på tider som är svåra att kombinera med hämtning och lämning på dagis/ förskola. Ett annat är att försöka ha en god framförhållning för att minimera tillfällena då det blir tidsbrist och beordrad övertid. Oftast räcker flexibilitet, planering och en bra attityd från båda parterna långt.