SVERIGES ARKITEKTERS KONJUNKTURENKÄT NOVEMBER 2023

Arkitektbranschen är midvintermörk

Efter ett tufft år ser inte många arkitektföretagare ljust på framtiden. Sveriges Arkitekters senaste konjunkturenkät är genomgående mörk, och egenföretagarna mest pessimistiska.

”Det är tyst nu. Väldigt, väldigt tyst.” Ett av många oroande fritextsvar i konjunkturenkäten från slutet av november. Med några få undantag blöder företagen. Det senaste året har de sett uppdragen minska drastiskt och i den mån det över huvud taget går att blicka framåt syns ingen ljusning. Att de större företagen till synes har klarat sig bättre beror förmodligen på att de kan balansera ett sämre läge genom att säga upp medarbetare.

Beläggningsgrad under året och prognos

Färre än tio procent har fått en ökad beläggningsgrad under året. Istället har 61 procent sett en minskning. Siffrorna ser ungefär lika ut oavsett företagsstorlek. Fritextsvaren är överlag starkt pessimistiska.

Vi märkte en tvär nedgång redan tidig höst 2022, då var ni förvånade över att vi började säga upp folk så bra att ni undersöker regelbundet.

Ur fritextsvaren

Inkommande uppdrag har i stort sett upphört helt.

Ur fritextsvaren

Beläggningsgrad jämfört 2022

Beläggningsgrad jämfört med samma period 2022. Har den förändrats?

Få av de svarande, sju procent, tror på ökad beläggningsgrad om tre månader. Istället bedömer nära hälften att den sjunker. Det är framför allt en- och fåmansföretagare som ser en sämre beläggningsgrad, 48 respektive 47 procent. Beläggningsgraden har generellt blivit kortare, i den grad att flera i fritextsvaren skriver att de inte kan bedöma längre fram än ett par veckor.

Beläggningsgrad prognos tre månader framåt

Hur bedömer du att beläggningsgraden ser ut om tre månader?

Det börjar röra på sig lite, men folk är försiktiga. Det kommer in små korta skisser, men ingenting med längre varaktighet.

Ur fritextsvaren

Vi har dålig framförhållning, arbetar dag till dag, vecka till vecka. Vad vi gör om tre månader är ren gissning.

Ur fritextsvaren

De flesta har fått färre uppdrag

Det är en osäker tid för branschen, med få som i fritextsvaren vågar ge en bestämd bild av framtiden. Många pekar i sina svar på räntans påverkan och är oroliga för en ökning. Sänkta arvoden förekommer.

En majoritet av företagarna har fått färre uppdrag och har svårt att få respons från sina kontakter. Vissa enmansföretagare svarar att de inte har några uppdrag alls, andra att de jobbar med annat vid sidan av eller till och med tvingas lägga ner företaget. Några få har noterat en konstant beläggningsgrad och har därför ökat bemanningen. Men många har liten eller ingen framförhållning och har svårt att förutse arbetsmängden. De som ser en minskning av projekt och jobb framåt har i vissa fall minskat storleken på sina företag.

Det finns en blandning av osäkerhet och försiktighet när det gäller företagarnas förväntningar om beläggningsgraden framåt. Ett fåtal är ganska positiva och förväntar sig att anställa, eller har sett en viss ökning i projekt eller förfrågningar. Fritextsvaren avslöjar en övergripande känsla av osäkerhet och en avvaktande inställning bland beställare, vilket för med sig att många företagare förbereder sig för möjligheten av att ha färre uppdrag framöver.

Hälften av de som har uppdrag som underkonsulter har färre uppdrag nu än för ett år sedan. Värst är det för enmansföretagarna, där 55 procent har förlorat uppdrag. Av de företag som anlitar underkonsulter svarar fler än hälften att de har dragit ner användandet.

Arvoden har sänkts, lojaliteten mot kollegor är sämre.

Ur fritextsvaren

Jag är konsult och får inga förfrågningar alls just nu (har inte hänt tidigare på 20 år). Förra hösten var det full fart!

Ur fritextsvaren

Markant minskning av underkonsultuppdrag

Över lag syns en trend mot intern hantering av projekt, med minskat beroende av underkonsulter. Fritextsvaren berättar om en mer konkurrensutsatt marknad där lojalitet och arvoden minskar.

Många underkonsulter rapporterar en markant minskning i beläggning jämfört med föregående år, eller att de inte längre har några uppdrag alls. Det finns de som har anpassat sig till den sämre konjunkturen genom att endast ta på sig enstaka timmar som specialister och till och med sänka sina priser.

De flesta använder inte regelbundet underkonsulter, och när de gör det endast för specialiserade uppgifter. De som anlitar underkonsulter gör det på grund av större orderingång eller pressad tidplan men många har löst arbetsbelastningen internt.

Förändringar i anlitande av underkonsulter

Hur uppskattar du att antalet anlitade underkonsulter har förändrats under september – oktober jämfört med samma period 2022?

Förändringar sedan 2022 om du själv är underkonsult

Hur har ditt/dina uppdrag förändrats under september – oktober jämfört med samma period 2022?

Förbundet har fått signaler om att beställare både betalar för sent och bestrider betalning. I enkäten svarar dock över tre fjärdedelar att det inte är ett problem, vilket är positivt. De större företagen, med fler än sex anställda, har kämpigast med att få betalt i tid och/eller bestrider betalning. Fritextsvaren vittnar om en hårdnande attityd från kunderna.

Det är ingen stor förändring, men det är definitivt känsligare. Fler granskar timmar, fakturor och är petigare än någonsin.

Ur fritextsvaren

Då räntan är hög så lånar större företag av sina underkonsulter genom att slira med betalningar.

Ur fritextsvaren

Överbelastade organisationer

Arkitektföretagarna upplever olika grad av betalningsproblem från beställare. Flera svarar att situationen har blivit känsligare och att beställare granskar fakturor noggrannare än tidigare. Det gäller i högre grad privata uppdragsgivare än offentliga.

Medan en del svarar att de alltid fått betalt ordentligt, särskilt som underkonsulter, har andra upplevt en oförändrad, alltid låg, betalningsmoral. Fritextsvaren vittnar om överbelastade organisationer, snarare än ekonomiska problem, som orsakar betalningsförseningar. Ett antal arkitekter har känt sig tvingade att sänka sina priser som underkonsulter för att få uppdrag.

Några arkitektföretagare har stora fordringar från beställare som undviker betalning genom konkurs. Långa betalningstider på upp till 150 dagar nämns av någon, andra berättar att de måste påminna beställare om betalning, vilket de ser som en taktisk manöver.

Har det blivit vanligare under 2023 att beställare betalar för sent eller bestrider betalning?

Generellt är det beställarna noggrannare och det uppstår fler konflikter kring pengar, arvoden och budgetar. Trots detta, finns det många som inte har märkt av någon förändring. De som arbetar med mindre kunder upplever oftare en personlig kontakt som kan bidra till färre betalningsproblem.

Om företagen

Antal personer anställda i företaget

Verksamhetsfält som företagen är aktiva inom

Inom vilka verksamhetsfält är företagen aktiva utifrån antal anställda

Om enkäten

Sveriges Arkitekter skickar från och med 2023 ut enkäter till anslutna till Företagarservice tre gånger per år, för att snabbare kunna avläsa läget hos sina företagande medlemmar. Den här enkäten genomfördes 16–27 november. Den gick ut till Företagarservices drygt 1 000 anslutna och 309 svarade.