Låt det allmänna ta hand om allmänintresset även framöver - Sveriges Arkitekter

Margareta Wilhelmsson—26 jun 2019

Privat initiativrätt har varit föremål för en statlig utredning som landat i slutsatsen att den inte ska utökas. Sveriges Arkitekter stödjer beslutet helhjärtat i sitt remissvar.

Översiktsplaneutredningen har jobbat sedan 2017 för att ge förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta den efterföljande planeringen. I slutbetänkandet Privat initiativrätt (SOU 2019:9) föreslår utredningen att kommuner även i fortsättningen ska vara ansvarig för planprocessen och att den privata initiativrätten inte bör utökas.

Sveriges Arkitekter kan inte nog argumentera för hur viktigt det är. Planintressenter kan inte opartiskt utföra myndighetsutövande uppgifter och väga alla inblandades krav och önskemål mot varandra. Planmonopolet och allmänintresset förvaltas bäst av kommunerna. Om skälet till utredningen är kommunernas eventuella kapacitetsbrist löses det bäst genom att de får möjlighet att rekrytera fler arkitekter, samhällsplanerare och andra erforderliga experter.

Översiktsplaneutredningen föreslår att det ska förtydligas i plan- och bygglagen vilket planeringsunderlag som behövs för att ta fram en detaljplan. Även planintressentens medverkan ska göras tydligare och utvecklas så att processen blir mer effektiv. Utredningens förslag att förtydliga förutsättningarna för den medverkan från planintressenter som redan idag förekommer i stor utsträckning är därmed att föredra. Med förslaget om att kommunen i planbeskedet ska ange vilket planeringsunderlag som kan behövas finns möjligheter att processen underlättas och effektiviseras men det kan också leda till dubbelarbete. Utredningen föreslår visserligen en vägledning för vilket underlag som behövs, men det löser inte eventuella samordningsbrister.

Besparingarna finns i en smart effektiv kommunal process – inte i en fragmentiserad process med ännu fler aktörer.

För ett år sedan klubbade Sveriges riksdag en ny nationell arkitekturpolitik, där Sveriges Arkitekter hade lagt ner ett intensivt påverkansarbete. Nu har vi fullt fokus på kommunerna, där vi vill att så många som möjligt har höga ambitioner för den byggda miljön genom att ta fram egna arkitekturpolicyer. Arbetet fortsätter!

Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter

P.S. Lär vårt remissvar om Privat initiativrätt och om Översiktsplaneutredningen på regeringens webbplats

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *