Kulturvärden grundutbildning

Välkommen till en grundutbildning med tentamen för KUL-certifiering. Utbildningen förbereder dig för tentamen och din kommande roll som certifierad sakkunnig inom kulturvärden.

Som certifierad sakkunnig av kulturvärden blir du en nyckelperson i ett tillsyns- och kontrollsystem vars syfte är att tillvarata den byggda miljöns kulturvärden i samband med renovering och ombyggnad. Med en personcertifiering blir det också enklare för dig att visa att du har erforderlig kompetens och att du kan konkurrera på lika villkor. Dessutom underlättar det för byggherrar att finna personer med rätt kompetens.

Välkommen till en grundutbildning som förbereder dig för tentamen och din kommande roll som certifierad sakkunnig.

Din kompetens efterfrågas

Den plan- och bygglag som trädde i kraft den 2 maj 2011 syftar till en enklare hantering av plan- och byggärenden. Lagen ställer krav på att alla sakkunniga kontrollanter ska vara certifierade. Genom omflyttningar av krav och kapitel i lagen har tydligheten stärkts och formuleringar moderniserats.

Nyheterna i PBL är långtgående och omfattar förändringar inom både plan, lov samt kontroll och tillsyn. Din kompetens kommer att efterfrågas allt mer. Kontrollansvariga och sakkunniga kontrollanter ska träda in i byggprojekten i ett tidigare skede än vad som varit kravet i äldre lagstiftning.

Krav för certifiering

Certifieringen grundar sig i Boverkets föreskrift BFS 2011:15 KUL 2 och är, enligt Riksantikvarieämbetet, tillämpbar för de villkor som ställs om antikvarisk medverkan. En certifiering visar att du har kompetens att utföra de kontroller som behövs för att verifiera att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses. Godkänt resultat på tentamen är ett av kraven för att kunna gå vidare till certifiering. Ansökan om certifiering och kontroll att du uppfyller kraven gör du genom att kontakta RISE Certifiering.

Om tentamen

Det krävs inga specifika förkunskaper för att gå utbildningen, men inför en eventuell certifiering ställs krav som finns att läsa om i Boverkets föreskrifter.

RISE Certifiering bedömer om den sökande uppfyller kraven för att bli certifierad. Är man osäker på om man uppfyller kraven är rekommendationen att ta kontakt med RISE för att få en förhandsbedömning.

Ansökan om certifiering gör den enskilde själv och den processen kan med fördel påbörjas så snart som möjligt, gärna i god tid innan utbildningstillfället. Avgiften för handläggning av ansökan tillkommer och faktureras av RISE Certifiering.

Tentamen dag 3 är valbar (avgift för tentamen tillkommer) och rekommenderas endast om man har för avsikt att bli certifierad. Grundkursen kan annars anses vara en gedigen genomgång i den lagstiftning som gäller på området och en introduktion till ämnet för den som vill påbörja processen att bli certifierad och lägga upp en handlingsplan för det.

Skriver man tentamen i samband med utbildningen faktureras avgiften som är på 2 500 kronor exklusive moms (ordinarie pris 3 000 kronor exklusive moms).

Utbildningens innehåll

 • PBL – Plan och bygglag
 • PBF – Plan och byggförordning
 • KML, Lag och förordning, Statliga Byggnadsminnen och bidragsförordningen
 • Miljöbalken – allmänna intressen, riksintressen, miljökvalitetsnormer
 • Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Kunskapsunderlag
 • Tillgänglighet – kulturvärden
 • Kulturvärden i lagstiftningen, sammanfattning
 • Hur ändringar i byggnader hanteras i BBR – Boverkets byggregler
 • Sökning i litteratur och lagtext på genomgångna avsnitt
 • Tid för tentamen

Föreläsare

Annika Andersson.

Annika Andersson, Attikan Bebyggelseantikvarie, utredare och utbildare inom bygg och fastighetsbranschen. Hon har lång erfarenhet av arbete med bygglovshandläggning och planfrågor.

Om kursarrangören

Kursen ges av Approvus AB. Deras kompetensområden finns inom bygg- och fastighet, energi, innemiljö, entreprenadjuridik och säkerhet på lager. De erbjuder utbildningar inom samtliga sakkunnigområden enligt PBL för dig som står inför en ny- eller omcertifiering. Exempel på några av våra utbildningar är Sakkunniga av kulturvärden, Sakkunniga av tillgänglighet, Kontrollansvariga, Funktionskontrollanter och Energiexperter.

Låt kursen komma till dig!

De flesta av våra kurser har vi möjlighet att ge on-demand. Är ni en större grupp som är intresserade kan vi komma till ert kontor eller annan lämplig plats. Mejla till oss på kompetens@arkitekt.se så berättar vi mer.

Relaterade kurser

Visa alla kurser
En introduktion till projektering
Just nu – 20 % rabatt

En introduktion till projektering

Sveriges Arkitekter erbjuder en webbaserad kurs i projektering för dig som vill bli trygg i byggprocessens skeden från tidig skiss fram till genomförande.

Datum::Digital – gå när du vill!
PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning

PBL för privatpraktiserande arkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig i första hand till dig som är privatpraktiserande arkitekt. Den kan också vara till nytta för dig som jobbar som teknisk konsult eller i byggbranschen och vill lära dig mer om PBL och byggreglerna.

Datum::Digital – gå när du vill
PBL för landskapsarkitekter
Webbutbildning

PBL för landskapsarkitekter

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar som landskapsarkitekt, eller till exempel som landskapsingenjör, och som kommer i kontakt med plan- och bygglagstiftningen vid utformning av utemiljöer, gator, parker och landskap.

Datum::Digital – gå när du vill