Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - Sveriges Arkitekter

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande för att uppnå en bra arbetsmiljö, man pratar om att man ska ha ett Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Den styrande lagstiftningen återfinns i AFS 2001:1

Arbetet är utformat i en cirkulär process:

  1. Undersöka
  2. Riskbedöma
  3. Åtgärda
  4. Kontrollera

Exempel på undersökning är bland annat arbetsmiljöronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. När det gäller riskbedömningen så ska denna alltid dokumenteras, för att kunna visas upp om Arbetsmiljöverket genomför en inspektion. En handlingsplan ska upprättas för varje dokumenterad arbetsmiljörisk som inte kan åtgärdas genast, handlingsplanen ska ange vem som ska göra vad och när. Handlingsplanen bör också innehålla genomförd åtgärd som ska följas upp och utvärderas. Slutligen ska alla åtgärder, oavsett om de genomförs omedelbart eller de som genomförs enligt en handlingsplan, följas upp och kontrolleras. Hela arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete ska följas upp minst en gång årligen och förbättras vid behov.

Tidningen Arkitekten har skrivit en artikel med förslag hur man kommer igång med arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Mycket har hänt sedan 2001, och för att adressera ökningen av antalet anmälda arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetslastning eller kränkande särbehandling på jobbet, gav Arbetsmiljöverket ut en ny AFS om Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) som trädde i kraft 31 mars 2016. Den nya föreskriftens regler ska integreras in i den struktur för systematiskt arbetsmiljö som skapades 2001.

Föreskriften ställer lägger ansvaret för att balansera krav och resurser i arbetet på arbetsgivaren, främst genom regelbunden dialog mellan chefer och medarbetare. Dessutom så finns det nu krav på att arbetsgivaren har en policy mot kränkande särbehandling, och framförallt en rutin för hur sådana ärenden ska hanteras. Av rutinen ska det framgå till vem man ska anmäla kränkande särbehandling, hur mottagaren av anmälan ska hantera denna samt hur och var den som är utsatt för kränkande särbehandling snabbast kan få hjälp.