Oskäliga avtalsklausuler  i upphandlingar - Sveriges Arkitekter

Beställare föreskriver i många fall omotiverade avsteg från branschens standardavtal ABK 09, i vissa fall genom avtal upprättade av jurister/advokater som saknar relevant kunskap om branschen. De vanligast förekommande särskrivningarna/avstegen avser villkor som ger beställaren obegränsad nyttjande-  och äganderätt till uppdragsresultatet. Nedan exempel på sådan klausul där beställaren utan motivering har frångått de branschöverenskomna villkoren i ABK 09 kapitel 7.

Beställaren har äganderätt till samtliga handlingar och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda de filer som tagits fram i uppdraget. För originalhandlingar samt övriga använda handlingar framställda med hjälp av datorstöd, tillämpas äganderätten både på utskrivna kopior och skapade filer. Beställaren har rätt att fritt använda och kopiera uppdragsresultatet innefattande allt material som Konsulten eller av Konsulten anlitade underkonsulter utvecklar, skapar eller uppnår inklusive men inte begränsat till handlingar, dokument, informationsfiler, datafiler, digitala modeller, bakomliggande modeller och handlingar o s v som tagits fram i samband med uppdraget.  

Konsulten ska arkivera uppdragsresultatet och allt material hänförligt till uppdraget under 10 år, räknat från datum som uppdraget avslutats. Beställaren har rätt att fritt begära ut uppdragsresultatet och material eller delar därav, vilket konsulten ska tillhandahålla beställaren utan rätt till extra ersättning.

 Konsulten har inte rätt att utan skriftligt medgivande från beställaren använda uppdragsresultatet eller övriga handlingar som konsulten tar fram åt beställaren inom ramen för uppdraget för eget bruk eller låta tredje person ta del därav.

Enligt ABK 09 kap 7 har beställaren rätt att använda och kopiera uppdragsresultatet endast för det med uppdraget avsedda ändamålet. I normalfallet har handlingar upprättade för ett visst uppdrag mycket begränsad användning för andra uppdrag. Dwg-filer och andra digitala modeller innehåller i regel företagsspecifik information som inte är användbar för beställaren och det råder i vissa fall okunskap härom hos beställarna.

I ABK 09 togs arkitektens arkiveringsansvar bort, som tidigare var tio år för originalhandlingar och tre år för datafiler. Beställaren har i stället fått en kopieringsrätt. Därför är det angeläget att avtalsparterna kommer överens om vilken typ av datafiler som ska överlämnas och att beställaren ställer krav på redovisning i filformat som kan hanteras för framtida bearbetningsbehov. Det är inte rimligt att konsulten ska arkivera allt material hänförligt till uppdraget och utan ersättning kunna leverera uppdaterat material under en tioårsperiod.

Att begränsa anbudsgivarens rätt att ej utan beställarens skriftliga samtycke använda uppdragsresultatet för andra ändamål än uppdraget är oacceptabelt. Det kan eventuellt vara befogat när det gäller upphandlingar av varor. Inom arkitektbranschen är det praxis att arkitektens yrkeskunnande redovisas genom referenser till genomförda projekt. Konsekvensen av en sådan begränsning blir att en anbudsgivare som är bunden av motsvarande klausuler från tidigare beställare saknar möjlighet att kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud utan att dessförinnan ha införskaffat skriftliga medgivanden om att få ”marknadsföra” genomförda projekt. Det är inte rimligt att med ovanstående klausul begränsa det i arkitektbranschen normala förfarandet att kunna marknadsföra sina tjänster genom referenser till genomförda projekt utan att dessförinnan måst utverka skriftligt tillstånd. Det är även praxis i arkitektbranschen att arkitekt återanvänder framtagna lösningar eller delar av lösningar. En konsekvens av sådan begränsning skulle kunna vara att arkitekten blir förhindrad att ta fram den optimala lösningen.