Kritik mot utredning av moderniserad arbetsrätt - Sveriges Arkitekter

Utredning om en moderniserad arbetsrätt är klar och överlämnad till regeringen. Sveriges Arkitekter är starkt kritiska och menar att utredningen aldrig borde ha gjorts.

Den 1 juni presenterades utredningen En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30 som föreslår kraftiga försämringar i anställningstryggheten för dig som arbetstagare.

Utredningen tillsattes av regeringen efter Centerns och Liberalernas krav på att ”arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar”.

– Nu kan vi konstatera att utredningen har lyckats med att ge företagen flexibilitet men misslyckats kapitalt med att skydda arbetstagaren. Utredningens förslag skulle, om de tillåts bli verklighet, kraftigt försämra människors anställningstrygghet, öka godtyckligheten vid uppsägningar och minska rättssäkerheten, säger Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark var snabb med att underkänna utredningen och kritisera förslagen för att ge en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel. Sveriges Arkitekter anser det är viktigt att parterna tillåts fortsätta ta ansvar för de stora, centrala avtalen. Det skapar legitimitet och förutsägbarhet, och har varit starkt bidragande till att vi har en sådan väl fungerade lönebildningsmodell med löneökningar som tar hänsyn till ekonomins bärkraft.

– Utredningen borde aldrig ha tillsatts. Förslagen innebär en rejäl försämring för arbetstagarna. Kollektivavtalsmodellen bygger på att det är parterna som tar ansvar och förhandlar – inte politikerna. Med de här förslagen skulle de inblandade partierna rasera den svenska modellen, säger Margareta Wilhelmsson.

Genom vår centralorganisation Saco bedriver Sveriges Arkitekter och våra systerförbund ett intensivt påverkansarbete för att arbetstagarnas trygghet inte ska försämras. Saco kraftsamlar dessutom tillsammans med de andra två centralorganisationerna TCO och LO och skriver i Aftonbladet att LAS-utredningen misslyckas på alla punkter och att utredningens förslag måste stoppas. Tillsammans företräder Saco, LO och TCO 3,5 miljoner arbetstagare i 48 fackförbund.


FAKTA – Den svenska modellen

Allt sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 har den svenska normen varit att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal, utan inblandning av regeringen. Det är det som kallas ”Den svenska modellen”.

Modellen bygger på att fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna gemensamt tar ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på den svenska arbetsmarknaden.Grunden för den svenska arbetsmarknaden utgår från arbetsrättslig lagstiftning. Men lagarna kompletteras med fler och bättre villkor tack vare kollektivavtal. Avtalen anpassas sedan av parterna för att reglera villkor utifrån de olika behov och önskemål som finns beroende på vilken bransch eller arbetsplats de ska gälla för. Jämfört med lagstiftning sker det alltså en regelbunden diskussionen om innehållet i kollektivavtalen varje gång det är avtalsrörelse.

Samtalen sker med de som berörs av avtalen och på så sätt kommer besluten närmare respektive bransch och arbetsplats. Dessutom regleras vissa frågor endast i kollektivavtal, och inte i lag, som till exempel extra semesterdagar eller övertidsersättning.