Juryarbete - Sveriges Arkitekter

I en arkitekttävling finns det alltid en jury. Juryn beslutar om det vinnande förslaget, men har också som uppgift att göra en bedömning av utvecklingsbarheten i projekten.

Arrangören är den som förvaltar tävlingen och bör ha majoritet i juryn – på så sätt behåller de kontroll över och ansvar för tävlingresultatet. Vid offentlig upphandling ska minst en tredjedel av juryn ha samma yrkesmässiga kvalifikationer som de tävlande.

För tävlingar som arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter utser tävlingsnämnden två sakkunniga arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter eller planeringsarkitekter till juryn – beroende på projektets art. De bidrar med sin erfarenhet i bedömningsprocessen och kan på ett pedagogiskt sätt tolka och förklara det inlämnade materialet för jurymedlemmar som inte har samma yrkeskunskap.

Vid behov kan juryn ta stöd av andra sakkunniga, som inte ingår i juryn, till exempel för kostnadsbedömningar.

Juryutlåtande

Juryn formulerar tydliga motiveringar till sina beslut i ett juryutlåtande. Där bör juryn även redogöra för lärdomar och insikter om projektet.  Juryutlåtandet ska förklara det vinnande förslagets kvaliteter, utvecklingsmöjligheter och eventuella brister för dem som därefter tar över ansvaret för projektet. Jurysekreteraren sammanställer juryns synpunkter. Sveriges Arkitekters tävlingsteam kan anlitas för uppdrag som jurysekreterare.

En viktig funktion med juryutlåtandet är också att de deltagande arkitekterna får respons på sina förslag, även om de inte blir belönade.

Tävlingsbroschyr