Frågor och svar med koppling till corona – företag - Sveriges Arkitekter

Här har vi samlat svar på vanliga frågor kring vad som gäller under den pågående coronaepidemin för vad som gäller för företag.

Texten uppdateras löpande. Senast uppdateringen skedde 24 mars klockan12:10.

Vad innebär korttidspermittering?

I syfte att rädda svenska jobb införs korttidsarbete (även benämnt korttidspermittering) från den16 mars. Detta innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den 7 april öppnar ansökningen om korttidsarbete hos Tillväxtverket, som är den myndighet som ansvarar för handläggningen. Stödet gäller dock retroaktivt från den 16 mars.

Fördelningen av kostnader för korttidsarbete exemplifieras på följande sätt: ”Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

Läs mer om hur du tecknar ett avtal om korttidsarbete beroende på om du har kollektivavtal eller om du inte har det. 

Tillväxtverket förbereder nu en stor anstormning av ansökningar och intresset bedöms vara enormt.

Läs mer på Regeringens webbplats och hos Tillväxtverket.

Vad innebär det nya regelverket avseende korttidspermittering?

Med korttidsarbete avses en överenskommelse mellan parterna om att anställda under en begränsad tid ska gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris.

Det nya regelverket innebär att statligt stöd får lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande från Tillväxtverket. Ansökan och info finns på Tillväxtverkets webbplats. För att erhålla godkännande krävs att arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av lägre efterfrågan, störningar i leveranser eller något annat liknande förhållande. Vidare måste arbetsgivaren ha använt sig av andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, som uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.

Företag som är föremål för rekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Vad krävs för att statligt stöd ska lämnas?
För att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska kunna få statligt stöd krävs att ett centralt kollektivavtal avseende korttidsarbete finns mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen. För arbetsgivare utan kollektivavtal gäller särskilda regler om att överenskommelse måste träffas med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

För att arbetsgivaren ska kunna erhålla statligt stöd måste arbetstidsminskningen uppgå till 20, 40 eller 60 procent av ordinarie arbetstid. Löneminskningen ska uppgå till 4, 6 respektive 7,5 procent om arbetstidsminskningen är 20, 40 respektive 60 procent. Den faktiska omfattningen av korttidsarbetet ska därefter regleras av de lokala parterna i lokala kollektivavtal.

Den 19 mars tecknade Sveriges Arkitekter avtal gällande korttidsarbete med Innovationsföretagen, för att möjliggöra statligt stöd enligt den nya lagändringen. Vi uppdaterar den här sidan med information om vad avtalet innebär så snart som möjligt.

Vad innebär regeringens besked om slopat karensavdrag?

Regeringen har beslutat att karensavdraget ska slopas under perioden 11 mars till 11 maj. Du får i efterhand söka ersättning från staten för den första dagen vid sjukdom. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Din arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt, det är ditt ansvar att själv söka ersättningen. Läs mer på Försäkringskassans webbplats där information kommer läggas upp efter hand.

Kommer staten betala sjuklön?

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Vad innebär ”likviditetsförstärkning via skattekontot”?

Arbetsgivare kan enligt detta förslag få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis och kvartalsvis. Anståndet omfattar upp till tre månaders skatteinbetalningarna och lämnas som längst under 12 månader.

Åtgärden föreslås träda ikraft den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Detta innebär att arbetsgivare som redan har betalat in skatt för januari till mars kan få denna återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer dock endast att beviljas företag som sköter sin ekonomi och som är seriösa. Företag som har större skatteskulder kommer inte att beviljas anstånd.

Syftet med åtgärden är att snabbt och i betydande omfattning stärka arbetsgivarnas likviditet.

Förslaget överlämnas till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars 2020. Vi återkommer så snart det finns mer information.

Här finns ytterligare information för dig som är företagare