Förbundsstämma 2016 - Sveriges Arkitekter
Foto: Ina Flygare

Foto: Ina Flygare

Vartannat år sammanträder Sveriges Arkitekters stämma – förbundets högsta beslutande organ. Stämman består av cirka 70 ledamöter från alla lokalföreningar och studerandeavdelningar. Det övergripande syftet med stämman är att ta beslut kring förbundets mål för den kommande tvåårsperioden och se till att det finns resurser att genomföra dem samt att välja en ny styrelse och personer till andra förtroendeposter. Sveriges Arkitekters styrelses uppgift är därefter att genomföra dessa mål med hjälp av kansli och övriga arbetsorgan som nämnder, utskott och arbetsgrupper.

Sveriges Arkitekter förbundsstämma hölls helgen den 26–27 november 2016. Vid stämman valdes en ny förbundsstyrelse och ett nytt verksamhetsprogram för 2017–2018 antogs. Stämman tog också beslut om nya stadgar och nya instruktioner till valberedningen. Fyra motioner behandlades.

Ny styrelse

Den nya styrelsen som har ansvar för att genomföra verksamhetsprogrammet är:

Louise Masreliez (ordförande), arkitekt SAR/MSA. Grundare av Marge Arkitekter i Stockholm. Har tidigare varit Sveriges Arkitekters verksamhetsrevisor, ordförande för Stockholms arkitektförening och suttit i Kasper Salin-juryn (nyval).
Emma Jonsteg (vice ordförande), arkitekt MSA. Vd för Utopia Arkitekter i Stockholm. Suttit i Sveriges Arkitekters Företagarråd (omval till ny post).
Mårten Setterblad, arkitekt LAR/MSA. Egen verksamhet i Stockholm (omval).
Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA. Vd för Nordmark & Nordmark i Luleå (omval).
Erik Adolfsson, planeringsarkitekt MSA. Linköpings kommun (omval).
Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA. Beställare på Akademiska Hus i Stockholm (omval).
Helena Mattsson, arkitekt MSA. Lektor och forskare vid KTH:s Arkitekturskola i Stockholm (omval).
Fredrik Drotte, arkitekt MSA. Stadsutvecklingschef i Upplands Väsby (nyval).
Liv Sonntag, arkitekt LAR/MSA. Före detta stadsträdgårdsmästare i Varberg (nyval).
Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Lärare på KTH:s Arkitekturskola och verksam på Urban Design i Stockholm (nyval).
Magnus Lindgren, arkitekt SIR/MSA. White arkitekter i Stockholm (nyval).
Fredrik Almlöf, arkitekt SAR/MSA. Egen verksamhet FAAF i Helsingborg (nyval).
Karin Wilstrand, studerande vid UMA i Umeå (nyval).

Stämman beslöt att välja in ytterligare en person i styrelsen utöver valberedningens förslag. Fredrik Almlöf, tidigare ordförande i Invalsnämnden, kommer att bidra med sina kunskaper i styrelsen i det fortsatta arbetet med Framtidens Arkitekt. Fredrik Almlöf har en bestämd uppfattning om att alla arkitekter borde ha en gemensam titel men förstår att det är en fråga som styrelsen behöver hantera med stor omsorg och med respekt för medlemmarnas uppfattningar.

Övriga personval

Mötesordföranden:
Emily Wade (mötesordförande), landskapsarkitekt LAR/MSA
Elina Åberg (förste vice mötesordförande), arkitektstudent KTH
Enar Nordvik (andre vice mötesordförande), arkitekt SAR/MSA

Verksamhetsrevisorer:
Bashir Hajo, arkitekt MSA
Tatjana Joksimovic, arkitekt SAR/MSA

Etiska nämnden:
Sanna Hederus (ordförande), arkitekt MSA
Emma Olvenmyr, planeringsarkitekt FPR/MSA
Kjell Forshed, arkitekt SAR/MSA
Benjamin Melin Mandre, arkitekt SAR/MSA
Daniel Markström, arkitekt MSA

Invalsnämnden:
Alvaro Florez (ordförande), arkitekt SAR/MSA
Peter von Fábry Eichner, arkitekt SIR/MSA
Hasse Ernerfeldt, arkitekt SAR/MSA
Per Jacobsson, planeringsarkitekt FPR/MSA
Johanna Jarméus, landskapsarkitekt LAR/MSA
Joanna Hagstedt, planeringsarkitekt FPR/MSA
Klas Eckerberg, landskapsarkitekt LAR/MSA
Marie Hagman, arkitekt SIR/MSA
Åsa Conradsson, inredningsarkitekt MSA

Tävlingsnämnden:
Anna Webjörn (ordförande), arkitekt SAR/MSA
Gustav Appell, arkitekt MSA
Per Axelsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Joanna Zawieja, arkitekt SAR/MSA
Vanja Knocke, arkitekt SAR/MSA
Lisa Hellberg, landskapsarkitekt LAR/MSA
Andreas Martin-Löf, arkitekt MSA

Valberedning:
Örjan Wikforss (ordförande), arkitekt SAR/MSA
Ylva Åborg, arkitekt SAR/MSA
Patrik Jansson, planeringsarkitekt FPR/MSA
Elin Olsson, landskapsarkitekt MSA
Katarina Kempe, arkitekt MSA
Sari Lindvall, landskapsarkitekt MSA
Frida Wanselius, arkitekt SIR/MSA

Nytt verksamhetsprogram

Det nya verksamhetsprogrammet bygger på de långsiktiga mål som förbundsstämman antog 2014, att Sveriges Arkitekter ska göra skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten. Som underlag till verksamhetsprogrammet finns bland annat arbetet med Framtidens arkitekt och den medlemsundersökning som gjordes våren 2016. I den dagliga verksamheten ska förbundet öka servicegraden till medlemmarna, sträva efter att lägga en del av den nationella verksamheten i Malmö som en testpilot, fortsätta arbetet med jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt rekrytera nya medlemmar. En effektivare förtroendemannaorganisation ska utvecklas.

Stämman beslutade om fyra särskilda fokusområden. De handlar om att:

  • Flytta fram arkitekternas positioner genom att tydligare påverka grundutbildningarna att både vara bra på att utbilda inom arkitektens grundkompetens och samtidigt vara tydligare i att beskriva den verklighet som studenterna kommer att arbeta i. Arkitekter ska kunna arbeta inom många fler fält i framtiden och både vidareutbildning och forskning behöver förstärkas. Allt detta ska ske i samverkan med marknadens olika aktörer.
  • Aktivt möta globaliseringen. Genom att synliggöra svensk arkitektur och svenska arkitekter internationellt vill Sveriges Arkitekter verka för en hög sysselsättning över tid och öka arkitekternas attraktivitet såväl globalt som nationellt.
  • Ökad politisk påverkan för att påverka det som ger förutsättningarna för arkitekturen. Detta innebär att arkitekturpolitiken kommer att stå högt på agendan tillsammans med LOU och PBL. I detta arbete ingår också att göra kunskap om arkitektur mer tillgänglig i skolan.
  • Ökad synlighet och genomslagskraft för att bättre nå ut med budskapet att arkitektur är ett värdeskapande verktyg för en positiv samhällsutveckling både bland allmänheten och beslutsfattare.

Läs det antagna verksamhetsprogrammet.

Nya stadgar

Styrelsens förslag till nya stadgar bygger på det arbete som Arkitekt(h)en gjort under verksamhetsperioden och som syftar till att göra Sveriges Arkitekter till en mer modern och inkluderande organisation. Det innebär bland annat att förbundet bytt ut ord som talmän och justeringsmän till stämmans ordförande och justerare. Samtidigt ändrades namnet på ArkitektStudenterna till Sveriges Arkitekter Studenterna.

Förslaget att i stadgarna inte ange ett bestämt antal akademier gick däremot inte igenom. Styrelsens avsikt med detta förändringsförslag var behovet av att se över hur förbundet organiserar den fördjupade kunskapsutvecklingen inom hela ämnesområdet arkitektur i framtiden.

Läs de nya stadgarna

Instruktioner

Stämman beslöt att, som en konsekvens av stadgeändringen, också ändra valberedningens instruktioner. Stämman tillade också att valberedningen ska arbeta för geografisk spridning bland annat genom att inhämta förslag från lokalföreningarna och aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald.

Läs valberedningens nya instruktioner

Etiska programmet

Stämman beslöt om förändringar i det etiska programmet och reglerna. Ändringarna går ut på att ta bort sådant som regleras i lagar och standardavtal, ta bort oklarheter, göra reglerna tydligare och bättre sorterade. Stämman beslöt också att göra ett tillägg i det etiska programmet som innebär att arkitekten i sin yrkesutövning inte bara ska verka för god arkitektur och god planering av miljön utan också värna om människans behov.

Läs om förändringarna

Motioner

Fyra motioner hade kommit in till stämman. Den beslöt att Sveriges Arkitekter ska utveckla sitt samarbete med de organisationer som informerar om ändringar i lagar och regler för att medlemmarna ska kunna får mer adekvat information och att en arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda Sveriges Arkitekters möjligheter att utveckla en upphandlingstjänst i egen regi. Förbundet avvaktar med att undersöka möjligheter att lokalisera nationell verksamhet i Västra Götaland tills ett pilotprojekt i region Skåne är utförd. Diskussionerna med Beckmans designskola för att göra det lättare för studenter därifrån att bli medlemmar är på god väg och styrelsen har ambitionen att en överenskommelse ska komma till stånd inom kort.

Avgifter

Medlemsavgifterna bestämdes till 300 kronor per månad, en ökning på tio kronor, för aktiva medlemmar. Övriga medlemmar, till exempel studenter, får ingen förändring.
Serviceavgifterna i företagarservice bestämdes till 340 kronor per månad, vilket är en ökning med 15 kronor.

Föregående verksamhetsperiod

Stämman behandlade också rapporter och bokslut från föregående verksamhetsperiod. Verksamhetsrevisorerna anser att styrelsen gjort ett förtjänstfullt arbete under den gånga verksamhetsperioden.

omslag-vb-pop

Sammanfattning av styrelsens rapport:
Sveriges Arkitekters verksamhetsrapport

Årsredovisningar 2014 och 2015 med tillhörande revisionsberättelser.

Arkitekten rapporterar om besluten på stämman