Export av arkitekttjänster - Sveriges Arkitekter

Från och med hösten 2015 har Sveriges Arkitekter intensifierat arbetet med exportfrågor för arkitektföretag. Det sker i samband med att UD har valt att prioritera arkitektur som en av de kreativa näringarna. Vi har flera samarbetsprojekt med Närings- och Utrikesdepartementet, med Business Sweden och andra partners som på olika sätt jobbar med export.

I år deltar Sveriges Arkitekter som branschorganisation på flera internationella arenor. Aktuella är möbelmässan i Milano i april och arkitekturbiennalen i Venedig i slutet av maj och vi får flera förfrågningar från bland annat olika ambassader. Vi upplever ett ökat intresse från våra anslutna företag att jobba med tjänsteexport.
Vill du som arkitektföretagare synas utomlands? Vill du visa upp svensk arkitektur utomlands? Kontakta gruppchef för kommunikation och arkitektur Ariella Nisell.

Fojab Falkenberg Utsikt-insikt Arkitekt: Fojab genom Arkitekt SAR/MSA Mikael Pettersson, arkitekt SAR/MSA Edvin Bylander, arkitekt MSA Stefan Johansson, arkitekt SAR/MSA Charlotte Kristensson, arkitekt SAR/MSA Kjell Adamsson

Vinnande förslag om kulturhus i Falkenberg. Arkitekt: Fojab genom Arkitekt SAR/MSA Mikael Pettersson, arkitekt SAR/MSA Edvin Bylander, arkitekt MSA Stefan Johansson, arkitekt SAR/MSA Charlotte Kristensson, arkitekt SAR/MSA Kjell Adamsson

Under hösten 2015 arbetade vi fram en handlingsplan för vårt arbete med att stärka och främja exportviljan och förmågan hos våra medlemmar. Vi bedömer att samverkanseffekterna mellan vår bransch och regeringens strategi när det gäller exportfrågorna (se nedan) kan ge en mycket god utväxling inom de närmaste åren såväl som på lång sikt.

Intresset från arkitektföretagen är stort och det finns en avsevärd potential för att förbättra exportsiffrorna. Vi ser många vinster i en sådan utveckling:

• Ökad export
• Stärkt bild av Sverige som föregångsland
• Ökad attraktionskraft för Sverige som besöksmål
• Ökad attraktionskraft med högre kompetens i de svenska företagen även på hemmamarknaden
• Innovationskraft i det kontinuerliga utvecklingsarbete som internationella projekt ofta innebär

Arkitektföretagen behöver framför allt direkt expertstöd ifråga om handelshinder och kulturella skillnader. Ett annat behov är rum för relationsbyggande och exponering på de svenska ambassaderna, konsulaten samt andra institutioner utomlands. En nationell samordnare hos Sveriges Arkitekter och STD-företagen ger ökad möjlighet att ge stöd i de frågor som är specifika för vår bransch. Utöver detta är resestöd för arkitekters medverkan vid internationella konferenser och mässor samt stöd för genomförande av internationella event viktiga.

Sveriges Arkitekter medverkar i det arbete som pågår tillsammans med Visit Sweden som handlar om att organisera ett arbete för att stärka bilden av Sverige som designland, vilket utöver arkitekturen även inbegriper mode och design. Med kampanjer och ökad närvaro i media skapas bilden och efterfrågan av den svenska arkitekten. En möjliggörande faktor som är minst lika viktig som det riktade stödet.

Regeringens exportstrategi

I november var vi remissinstans för regeringens nya exportstrategi tillsammans med STD, Svenska Teknik- & Designföretagen. Vi konstaterade där att flera av regeringens planerade insatser är gynnsamma för arkitektbranschens framtid.

Sammanfattning av svaret:

Med stöd från svenskt främjande ökar förutsättningarna för att skapa efterfrågan, öka attraktivitet och erbjuda tillfällen till långsiktiga kontakter och relationer. Arkitektföretagen behöver stöd att ta sig över de första juridiska hindren, bygga lokala relationer både med potentiella kunder och lokala arkitekter, samarbeten och korrekta affärsmodeller för den specifika marknaden, innan de själva har lyftkraft. Det kan ske genom att företagen ingår i större systemförsäljningar. Det kan också ske genom att de följer med svenska exportföretag som husarkitekter, till exempel som ansvariga för varumärkesbyggande och lokalförsörjning. Det sker framför allt genom att arkitekter tas med vid olika delegationsresor och officiella sammanhang då det svenska näringslivet utvecklar sina affärer och det ges tillfälle till relationsbyggande.

Ladda ner hela vårt svar som pdf:
Exportstrategi för svensk arkitektur

Här hittar du regeringens exportstrategi