Främja barns och ungdomars hälsa och rörelseglädje

Hur kan samhällsbyggandet främja barns och ungdomars hälsa och rörelseglädje genom den gestaltade livsmiljön?

Ett arrangemang i samarbete mellan nätverken ARKiS och BuB.

Fakta

Dagen inleds med två studiebesök och här gäller först till kvarn! Till eftermiddagens föredrag finns det plats för cirka 100 personer. Anmälan till exkursion, lunch respektive eftermiddagen görs på respektive länk i programmet.

Program

 • 09:45 Samling för dig som deltar på bussexkursionen Mötesplats: First Hotell G, Nils Ericson-platsen 4, Göteborg.
 • 10:00 Bussexkursion till två intressanta exempel på miljöer för barn och unga: Jubileumsparken och Glöstorpsskolan. Guider: Malin Finlöf och Britt-Marie Claesson. Anmäl dig här!
 • 12:00 Lunch (på egen bekostnad).
  Plats: L´s Kitchen Lindholmens Science Park, Lindholmespiren 3. Anmäl dig här!
 • 13:00 Arrangörerna har ordet. Moderator: Lisa Klingwall.
  Plats: Lindholmen Sciens Park, Lindholmespiren 3 i Visual Arena. Anmäl dig här!
 • Visual arena och Digitala tvillingen – Virtuella Göteborg. Martin Högenberg.
 • Mötet mellan barnen och juridiken – så kan det gå. Inger Holmqvist.
 • Barnfamiljers vertikala boende och utrymme för lek och mobilitet. Daniella Ekman Ladru.
 • 14:15 Kaffe
 • 14:45 Rörelse för alla! Emma Pihl och Åsa Samuelsson.
 • Bygg lekotoper med flexibel och kreativ byggprocess. Gustav Älgå.
 • Det här är viktiga frågor för barn och unga. Ungdomsfullmäktige, Göteborgs stad.
 • 16:00 Uppsummering och tankar för framtiden. Lisa Klingwall, Mie Svennberg, Maria Kylin och Petter Åkerblom.
 • 16:30 Dagen avslutas

Medverkande i programmet

 • Malin Finlöf är arkitekt, kulturproducent och platsbyggare med stort engagemang i arbete bakom Jubileumsparken, som påbörjades 2013. Malin berättar om hur en stegvis uppbyggnad har Jubileumsparken utvecklade platsen till Älvstadsvisionens allmötesplats.
 • Britt-Marie Claesson är rektor på Glöstorpsskolan där barnen i etapper både varit delaktiga i utformning av utemiljön och engagerade i själva byggandet av den nya skolan och skolgården (klar 2021).
 • Martin Högenberg, programansvarig för Visual Arena. Han kommer att berätta om Göteborgs stads satsning på den Digitala tvillingen – Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika scenarier i stadsutvecklingsprojekt innan de byggs.
 • Inger Holmqvist är landskapsarkitekt LAR. och arbetar sedan 2014 som tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm. Barns utemiljö har i flera fall prövats enligt PBL, Inger kommer att presentera av några rättsfall.
 • Danielle Ekman Ladru är lektor i Barn- och ungdomsvetenskap samt docent i kulturgeografi. Här kommer hon att berätta om projektet: ”Hållbara vertikala barndomar? Familjers lägenhetsboende och barns mobilitet”
 • Emma Pihl och Åsa Samuelsson är arkitekter på FOJAB med särskild inriktning mot social hållbarhet, fysisk aktivitet och inkluderande miljöer och processer. Vi berättar om hur vi jobbar med miljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet för alla med utgångspunkt från våra forsknings- och utvecklingsprojekt Equalizer och Rörelsefaktor.
 • Gustav Älgå är inne på sitt sjunde år på Örebro kommun, där han leder byggprojekt av större lekmiljöer. Berättar om Örebros strategiska satsning på grönskande och variationsrika lekotoper som byggs i egen regi och ger utrymme för kreativa lösningar och spontana anpassningar till platsen.
 • Ungdomsfullmäktige i Göteborgs Stad finns för att ge barn och unga ökat inflytande i olika samhällsfrågor och för att öka intresset för demokrati och politik. År 2023 har ungdomsfullmäktige fem utskott, där jobbar de med viktiga frågor som bland trygghet, skola, fritid, kollektivtrafik och hälsa för unga i stad

Årets programmakare

 • Mie Svennberg – Arkitekt, ordförande i styrelsen för Arkitektur och Barnrådet (ARKiS).
 • Maria Kylin – Landskapsarkitekt och lektor i landskapsplanering, SLU i Alnarp, (BuB)
 • Petter Åkerblom – Landskapsarkitekt och lektor i landskapsförvaltning, SLU i Uppsala (BuB)
 • Lisa Klingwall – Strategisk samhällsplanerare, Landskapsarkitekt (ARKiS)
 • Kristina Kember – Arkitekt, FOJAB (ARKiS)
 • Lars Jonsson – utvecklingsledare, Göteborgs stad (ARKiS)

Arrangörer:

Nätverket ARKiS finns till för dig som är intresserad av eller på olika sätt arbetar med barns och ungas delaktighet i formandet av den fysiska miljön. Nätverket drivs av Arkitektur och barnrådet inom Sveriges Arkitekter och har som sitt främsta syfte att öka medvetenheten och kunskapen om barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv i planering och gestaltning.

Nätverket BUB (Barn, Unga och Byggd miljö) är en kreativ mötesplats vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) där forskare och praktiskt verksamma byter erfarenheter och diskuterar forskning och goda exempel utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller ett hållbart stadsbyggande med barnets bästa i främsta rummet.

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
IFLA World Congress 2023
Event

IFLA World Congress 2023

Den 28–30 september 2023 är Sveriges Arkitekter med och arrangerar världens i särklass största årliga konferens för kollegor inom landskapsarkitektur...

Datum::
Emergent Interaction
Sveriges Arkitekter Skåne

Emergent Interaction

IFLA – International Federation of Landscape Architects världskongress livesänds med lokalt program.

Datum::
In to the office
Event

In to the office

Välkommen till Stockholms största öppna hus för landskapsarkitektur. En del av IFLA world congress 2023 Stockholm och Nairobi.

Datum::