"En falsk motsättning" - Sveriges Arkitekter

Inlägget är en replik på debattinlägget ”Byggandet ska utgå från folkets åsikter” i Svenska Dagbladet den 24 juni 2020.

De senaste åren har politikers intresse för arkitektur ökat, vilket blir tydligt i debattartikeln från fyra moderata kommunstyrelseordförande. Riksdagen har klubbat en ny nationell arkitekturpolitik, Gestaltad livsmiljö, och alltfler kommuner har eller tar fram arkitekturpolicyer – Nacka och Upplands-Väsby är två av dem. Glädjande, tycker Sveriges Arkitekter, som jobbat för detta under 2010-talet. Vi och våra nära 14 000 medlemmar diskuterar gärna vårt älsklingsämne arkitektur med både politiker och invånare.

I kommunerna finns ett etablerat forum för detta – medborgardialogen som är ett samrådskrav inom fysisk planering. Den leds av kommunens planeringsarkitekter som lyssnar på närboende, föreningslivet, näringslivet och andra berörda. Utifrån platsens förutsättningar och allas synpunkter och särintressen gör de en opartisk sammanvägning som blir underlag för politiska beslut. Är det några som lyssnar på och tar till sig allmänhetens åsikter är det alltså arkitekter!

Kommunpolitiker har i och med medborgardialogen ett gyllene tillfälle att ta till sig både allmänhetens kunskap om sin närmiljö och tjänstemännens expertkunskaper. Att sätta ”vanliga medborgare” i motsatsförhållande till ”arkitekteliten” är en falsk bild som kan ta kortsiktiga stilpoäng men för det byggda resultatet inte gynnar någon. Det är också ett grundligare, mer metodiskt sätt att få en representativ bild av vad kommuninvånare faktiskt efterfrågar än Facebookomröstningar och webbenkäter. I det aktuella exemplet Upplands-Väsby stöder sig kommunstyrelsens ordförande på en frivillig webbenkät, där endast 580 av kommunens 45 500 invånare svarade på frågor om i arkitekturdetaljer och -stilar. Ett så litet och statistiskt osäkert underlag kan inte sägas vara representativt eller ett uttryck för folkviljan i Upplands-Väsby.

Vi ser i debattartikeln en uppriktig vilja från er kommunstyrelseordförande att förstärka kvaliteterna i våra utemiljöer, något som vi välkomnar och söker dialog kring. Om inte förr så nu under coronapandemin har vi alla blivit varse hur viktigt livet mellan husen är. Vi ser också era krav på att ta in mer forskning i stadsutvecklingen, vilket är krav som vi driver sedan länge. För att skapa stadsmiljöer och bostäder som invånare trivs i och som möter klimatförändringarna måste så avgörande beslut ha vetenskaplig grund. För att hitta fler gemensamma beröringspunkter hoppas vi att det blir möjligt att efter sommaren bjuda in er till en diskussion om kvalitetsaspekter i byggandet och hur bland annat arkitekturpolicyer kan underlätta det.

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation som jobbar för bästa möjliga villkor för våra medlemmar, på arbetsplatsen och i hela samhällsbyggnadsbranschen. Förbundet intar inga ståndpunkter i fråga om stil och utformning – vi verkar i en marknadsekonomi där sådana beslut ska fattas av en beställare och dennas arkitekt i varje individuellt bygge. Vår strävan är att arkitekter ska få utrymme att genomföra projekt som har kvaliteter som gör att de kan stå i hundra år eller mer. För stilar blir omoderna, men aldrig arkitektur som skapas med kvalitet.

Elisabet Elfström, tf förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter och landskapsarkitekt LAR/MSA