En byggnad i Bredäng - Sveriges Arkitekter

Lars Gezelius—29 jun 2015

Bredäng ligger sydväst om Stockholms stadskärna med tunnelbanestation på Röda linjen. Namnet är belagt sedan 1630-talet då ett torp med namnet låg här. Idag ser det annorlunda ut minst sagt.

Bredäng. Foto: Lars Gezelius

Bilden: Skivhusbebyggelsen utgör ett storskaligt och konsekvent genomfört exempel på den modernistiska idén om hus i park som saknar motsvarighet i Sverige. Foto: Lars Gezelius

Skivhus dominerar det kuperade landskapet. De är alla parallellt placerade i närmast nord-sydlig riktning och det hela ger ett enhetligt och sammanhållet intryck. Landskapet är en bärande del av planeringen. Berg kommer i dagen, stora parkrum flätas in mellan husen och byggnaderna ger sitt stöd åt landskapet. En corbusiansk stämning vilar över stadsdelen.

Markägoförhållanden styr mycket av byggandet. Då de expansiva städerna i efterkrigstidens Sverige köpte mark för nya bostäder önskades stora enheter för det stora boendebehovet. Många bostadsområden från den tiden är herrgårdar eller skiftade jordbruk. De stora jordbruksenheterna gjorde det möjligt att planera stora sammanhållna bostadsenklaver för ett snabbt och rationellt bygge. Rutger Mackleans skiftesreformer påverkar våra rum än idag!

Den plats vi idag känner som Bredäng var del av Sätra gård. I slutet av 1800-talet skänktes gården till ”de fromma stiftelserna” bestående av bland andra Ersta diakoni och Stockholms sjukhem. Stiftelserna sålde 1961 gården till Stockholms stad. Stadsplanen utformades av Josef Stäck på kommunens stadsplanekontor. Byggandet av Bredäng påbörjades 1962 med första inflyttning redan sommaren 1963. Lägg märke till årtalet då detta är innan miljonprogrammets era 1964-1975. Bredäng ligger alltså före i tiden och kan betraktas som en prototyp för kommande förortsbebyggelse. Det är väl genomfört och klassat som ”kulturhistoriskt värdefullt område” av Stadsmuseet i Stockholm.

Kvarteret Coldinuorden

000006ny

Bilden: Kv Coldinuorden. Grannhuset speglas i fönstren. Varannan gårdsyta är hårdgjord för angöring och parkering. Varannan gård är grön vilket skönjs genom de smäckra stålpartierna i de genomgående entrérummen. Foto: Lars Gezelius

Ett av skivhusen skiljer ut sig med sin speciella detaljering och välbevarade fasad. Via Stockholm stads ritningsarkiv fann jag att Kjell Abramson Arkitektkontor ritat huset. Ett telefonsamtal senare var ett möte hemma hos arkitektparet Britta och Kjell i Vällingby ordnat.

Kjell berättar om huset och även om våndan av att rita en så pass stor byggnad i en så storskalig stadsdel. Han beskriver det som en skrämmande tanke. Det höga huset skapar avstånd mellan föräldrarna i lägenheten och barnet om leken sker ute på de öppna gårdarna. Kontrasten mot marknära boende är stor.

Byggnadens form var av staden given såsom bredd, längd och höjd. Däremot gavs det möjlighet att inom den givna formen detaljera huset och dess lägenheter.

 

karta Bredäng. Upphovsrätt: Stadsmuseet

Bilden: Utsnitt ur klassificeringskartan från Stadsmuseet. Kv Coldinuorden
är det blåfärgade skivhuset i sydöstra delen. Följ länken för hela
kartan, där finns också förklaring för färgkoderna.

Det av Stadsmuseet blåklassade huset har välbevarade och tidstypiska detaljer. Åt parkeringssidan har byggnaden en krenelerad sockelvåning av betong. Betongen är gjutet mot korrugerad plåt. Kjell berättar att utformningen gav sig själv. De ville skapa en robust yta för denna utsatta del av huset och samtidigt skapa vertikalitet. Ovanpå sockeln löper en glasbetongslits med plåtdetaljer längs hela fasaden. Balkongfronterna är en eternitskiva inpassad i ett väl detaljerat stålramverk. Putsytor är av glimrande ädelputs.

En byggnad med vackra planlösningar! Här ett utsnitt från kv Coldinuorden med lägenheter runt ett av trapphusen. De indragna balkongerna ligger sidoordnade köket alternativt vardagsrummet. En öppning av glasbetong släpper in ljus i trapphuset via balkongen.

Bilden: En byggnad med vackra planlösningar! Utsnitt från kv Coldinuorden med lägenheter runt ett av trapphusen. De indragna balkongerna ligger sidoordnade köket alternativt vardagsrummet. En öppning av glasbetong släpper in ljus i trapphuset via balkongen.

Trots våndan inför uppgiften ser arkitekterna tillbaks på arbetet som intressant och de är gläds över det fina genomförandet. Även boende i huset vittnar om hur välbyggt och välplanerat det är.

Kvalitet blir aldrig omodernt, inte ens hos en åldrande modernism.

Lars Gezelius är arkitekt verksam på ETTELVA Arkitekter och på Schlyter/Gezelius Arkitektkontor

 

P.S. Besök gärna ArkDes samlingar på Skeppsholmen i Stockholm. Där finns det över tre miljoner objekt från omkring 500 arkitekter. Ring till Forskarservice innan besöket och beställ fram det du är intresserad av.

P.S. 2 Ta gärna också del av ArkDes stora digitala material

P.S.3 Dessutom har Stockholms Stadsbyggnadskontor lagt ut sitt ritarkiv för bygglov på webben. Du måste ha e-leg för att ta del av det.