Ditt ansvar som chef - Sveriges Arkitekter

Chefer har ett särskilt ansvar och du är skyldig i lag att agera om du får kännedom om missförhållanden och misstänkta sexuella trakasserier. Kontakta Sveriges Arkitekters jurister för hjälp. Chefer behöver stöd i att utreda egna medarbetare och när ord står mot ord.

Tre steg att agera utifrån:

1. Gör en utredning
Prata med den som känner sig utsatt och den eller de som pekas ut som förövare. Ibland kan det vara nödvändigt att prata med eventuella vittnen. Det är viktigt att utredningen görs diskret, med hänsyn och respekt för de inblandade.

2. Förhindra att trakasserierna fortsätter
Om utredningen visar att trakasserier verkligen förekommit, ska åtgärder sättas in i relation till omständigheterna. I första hand kan det vara fråga om en tillsägelse eller uppmaning till förövaren att sluta med beteendet. Därefter kan det handla om varning, omplacering eller som en sista utväg uppsägning eller avsked.

3. Följ alltid upp
Följ upp situationen på arbetsplatsen som en försäkran om att trakasserierna upphört. Den som påtalat trakasserierna kan riskera utfrysning och ifrågasättanden. Det är arbetsgivarens ansvar att uppmärksamma och ingripa mot sådant.