För dig som anställd eller förtroendevald - Sveriges Arkitekter

Metoo# har visat att det förekommer sexuella trakasserier och olämpliga beteenden på många arbetsplatser runt om i Sverige. Byggbranschen där även arkitekterna ingår har inte heller varit förskonade. Ett antal berättelser har samlats under uppropet ”Sista spiken i kistan”. Sveriges Arkitekter höll den 16 januari ett seminarium på kansliet där initiativtagare för uppropet tillsammans med representanter för Sveriges Arkitekter och arbetsgivarorganisationen Svenska Teknik och designföretagen deltog. Alla deltagare var överens om att det måste bli ett slut på dessa oönskade beteenden.

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier på jobbet. Men inträffar det måste arbetsgivaren alltså agera kraftfullt och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör. Vi har tagit fram en lista på 7 saker som kan fungera som stöd för dig som anställd, eller förtroendevald, för att förebygga och motverka sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Kontakta alltid Sveriges Arkitekters jurister om du är drabbad eller misstänker att en kollega drabbas av sexuella trakasserier.

1. Ta dina känslor på allvar
Om du känner obehag efter en händelse, fundera på varför. Utgå inte ifrån att du ska behöva tåla saker som du upplever som jobbiga, som sexistiska skämt eller jargong. Sexuella trakasserier definieras i Diskrimineringslagen som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Sexuella trakasserier kan vara både verbala (såsom välkomna skämt eller inviter), fysiska (såsom ovälkommen beröring) och icke-fysiska (som en pornografisk bild). Din upplevelse är viktig.

2. Var inte tyst. Säg ifrån!
Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, ta upp det med din närmaste chef. Du kan också prata med ditt fackliga ombud eller skyddsombudet på arbetsplatsen. Du rekommenderas också att kontakta Sveriges Arkitekter. Om det är chefen som har kränkt dig, vänd dig till chefens chef eller HR-ansvarig. Arbetsgivaren är skyldig att utreda, agera och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör. Utredningsskyldigheten inträder direkt när du talat om att du blivit utsatt. Du har rätt att bli tagen på allvar och få stöd från arbetsgivaren. I samtalen med arbetsgivaren kan du ta med dig ett fackligt ombud eller en kollega du litar på. Du kan också vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

3. Om arbetsgivaren konstaterar att en kränkning skett
Visar arbetsgivarens utredning att en kränkning har skett ska de vidta åtgärder. Det kan handla om tillsägelse, varning, omplacering, uppsägning eller, i de allra allvarligaste fallen, avsked.

4. Dokumentera
Om beteendet inte upphör, dokumentera vad som händer och spara meddelanden som känns olustiga. Fortsätt informera arbetsgivaren. Den kan vara bra att veta att arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som har hänt även om inga bevis finns.

5. Om arbetsgivaren inte gör något
Vänd dig sig till Sveriges Arkitekters jurister. Se till att du kan visa när du talade om för arbetsgivaren att du blivit utsatt. Om arbetsgivaren inte tar din anmälan på allvar och inte skyndsamt inleder en utredning kan arbetsgivaren bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

6. Blir jag av med jobbet?
Det ska du inte bli. Diskrimineringslagen har ett repressalieförbud som innebär att den som påtalar eller anmäler trakasserier inte ska utsättas för någon bestraffning. Det gäller inte bara den som blivit utsatt utan också personer som sett eller hört talas om att diskriminering eller trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Bryter arbetsgivaren mot förbudet kan denne bli skyldig att betala diskrimineringsersättning.

7. Överväg att polisanmäla händelsen
Du har självklart rätt att polisanmäla om du har utsatts för ett sexuellt övergrepp. En anmälan kan även hindra den som utfört en sexuell kränkning att utsätta andra för brott.